265η συνεδρίαση, 26.11.2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Μεταφορά πίστωσης του ΤΠ της ΕΕΑΕ στον ΤΠ του ΕΚΕΦΕ «Δ».

  2. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.

     

ΘΕΜΑΤΑ

1. Μεταφορά πίστωσης του ΤΠ της ΕΕΑΕ στον ΤΠ του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Σε συνέχεια του επαναπατρισμού στις ΗΠΑ του αναλωθέντος πυρηνικού καυσίμου του ερευνητικού αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δ» τον περασμένο Φεβρουάριο (βλ. 259η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 29.03.2019, θέμα 8δ), το ΕΚΕΦΕ «Δ» οφείλει στο US DoE (Department of Energy) ποσό περίπου 1 εκ. δολαρίων ΗΠΑ, που αφορά το κόστος επεξεργασίας και διαχείρισης του πυρηνικού υλικού. Το ΕΚΕΦΕ  «Δ» δύναται να καλύψει μέρος του  απαιτούμενου ποσού και αιτείται τη συνδρομή της ΕΕΑΕ (βλ. επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δ» με Α.Π. εισερχομένου ΕΕΑΕ 17095/25.11.2019). Σημειωτέον ότι το ΕΚΕΦΕ «Δ» στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος έχει ήδη καταβάλει έτερο ποσό ύψους 1 εκ. Ευρώ για τα έξοδα της μεταφοράς του καυσίμου από την Αγία Παρασκευή στο Savannah River Ηνωμένων Πολιτειών .

Στον ΤΠ της ΕΕΑΕ, υπό τον κωδικό ΑΛΕ 24209 «Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες», είναι εγγεγραμμένη πίστωση 500.000 ευρώ, η οποία είχε προβλεφθεί εν όψει της υλοποίησης δράσεων του «Εθνικού προγράμματος για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων» (κ.υ.α. υπ' αριθμ. Π/112/214196, ΦΕΚ 2941/Β/31.12.2015), η οποία δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί εντός της χρήσης και δεν μεταφέρεται στην επόμενη.

Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ αποδέχεται το αίτημα του ΕΚΕΦΕ «Δ», το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με τους σκοπούς της διαθέσιμης πίστωσης, και εισηγείται θετικά για τη μεταφορά, αρμοδίως, του προαναφερόμενου κονδυλίου από τον ΤΠ της ΕΕΑΕ στον ΤΠ του ΕΚΕΦΕ «Δ». 

2. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.

Ουδέν.

 

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.