266η συνεδρίαση, 20.12.2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Μετρήσεις σε σταθμούς κεραιών που θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2020 σε όλη τη χώρα.
 2. Εξουσιοδότηση ιδιωτικής εταιρείας για παροχή υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης.
 3. Έλεγχοι ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την κ.υ.α. Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ):
  α) Παρακολούθηση της παρουσίας του ραδονίου.
  β) Αίτηση αναγνώρισης «Εργαστηρίου Ανάλυσης Δειγμάτων».
 4. Απόφαση για τον καθορισμό περιστατικών που συνεπάγονται έκθεση λόγω ατυχήματος ή ακούσια ιατρική έκθεση.
 5. Κλήση σε ακρόαση Οργανισμών.
 6. Αναγνώριση υπηρεσιών ραδιολογικών αναλύσεων σε βιομηχανίες και εφαρμογές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά.
 7. Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο.
 8. Ρυθμίσεις για την ακτινοβολία γ από τα οικοδομικά υλικά.
 9. Έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2020.
 10. Θέματα προσωπικού:
  α) Αναγνώριση προϋπηρεσίας.
  β) Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
 11. Εθνικό Πρόγραμμα για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.
 12. Διεργασία Στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης: καθορισμός των στόχων για τα έτη 2020-2021.
 13. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Μετρήσεις σε σταθμούς κεραιών που θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2020 σε όλη τη χώρα.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος) την οποία έκανε αποδεκτή και αποφάσισε την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 100% με τους αναδόχους των προηγούμενων διαγωνισμών  για τα γεωγραφικά τμήματα 1, 2, 3, 4 και 5 της χώρας, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, αποδέχθηκε τον αριθμό των προτεινόμενων μετρήσεων από εξωτερικά συνεργεία (1650) και την κατανομή αυτών στα πέντε (5) γεωγραφικά τμήματα της εισήγησης, όπως και τον αριθμό των προτεινόμενων μετρήσεων που θα διεξαχθούν από την ΕΕΑΕ (465).

Με τον τρόπο αυτόν, ο συνολικός προϋπολογισμός των μετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν το έτος 2020 από εξουσιοδοτημένα συνεργεία άλλων φορέων, και για τα 5 γεωγραφικά τμήματα της χώρας, για τη διεξαγωγή μετρήσεων σε 1650 σταθμούς κεραιών, θα ανέλθει συνολικά σε 308.075,00 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι μικρότερο του αρχικώς προβλεφθέντος προϋπολογισμού (328.175,00 ευρώ), σύμφωνα με τη διακήρυξη Δ.β/271/15518/22.10.2018, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση της 256ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 12.10.2018, θέμα 5.

 

2. Εξουσιοδότηση ιδιωτικής εταιρείας για παροχή υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση της, κατά το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 4α/261/07.06.2019 Απόφασης της ΕΕΑΕ (ΦΕΚ 2460/Β/21.07.2019), επιτροπής (συνημμένο/συντάκτες Π. Ασκούνης, Τζων Καλέφ-Εζρά, Γ. Τερζούδη) σχετικά με το αίτημα της εταιρείας MEDIRAY για λήψη της παραπάνω εξουσιοδότησης.

Το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση και αποφασίζει την εξουσιοδότηση της εταιρείας MEDIRAY για την παροχή υπηρεσιών δοσιμετρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4310/2014, π.δ. 101/2018, κ.υ.α. 45872/2019, Απόφαση ΕΕΑΕ 4α/261/07.06.2019, Απόφαση ΕΕΑΕ 4/263/25.7.2019).

 

3. Έλεγχοι ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την κ.υ.α. Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ):

α) Παρακολούθηση της παρουσίας του ραδονίου.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες  Κ. Κεχαγιά, Κ. Ποτηριάδης, Ε. Καρίνου) σχετικά με την αναγκαιότητα συστηματικής παρακολούθησης του ραδονίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη χώρα μας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος ΙΙ της κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016).

Το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση και αποφασίζει, κατά την εισήγηση, τα κάτωθι:

 • Ο έλεγχος του ραδονίου (επιτόπιος έλεγχος, δειγματοληψία, εργαστηριακή μέτρηση) προγραμματίζεται από την υπηρεσία (ΤΕΡΠ/ΔΑΕ) και διενεργείται από αυτήν ή από εργαστήριο του «Δικτύου Συνεργαζόμενων Εργαστηρίων».
 • Ο έλεγχος του ραδονίου δεν αποτελεί υποχρέωση των «Υπευθύνων Ύδρευσης» της παραπάνω κ.υ.α., εκτός εάν το υποδείξει η υπηρεσία με βάση τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων του προηγούμενου σημείου. Η οδηγία αυτή, που θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ, ισχύει για δύο (2) χρόνια, εκτός εάν στο μεταξύ προκύψουν αποχρώντες λόγοι τροποποίησης της παρούσας απόφασης.

β) Αίτηση αναγνώρισης «Εργαστηρίου Ανάλυσης Δειγμάτων».

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Κ. Κεχαγιά, Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με το αίτημα για την αναγνώριση του εργαστηρίου Agrolab-RDS, για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ, συμφωνώντας με την εισήγηση, αποφασίζει την εξουσιοδότηση του εργαστηρίου Agrolab-RDS ως «εργαστηρίου ανάλυσης δειγμάτων», σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016), για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Η εξουσιοδότηση αφορά την παρακάτω παράμετρο: Προσδιορισμός των ισοτόπων του Ουρανίου με ICP-MS: U-234 & U-238 σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 17294-2. Η εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

4. Απόφαση για τον καθορισμό περιστατικών που συνεπάγονται έκθεση λόγω ατυχήματος ή ακούσια ιατρική έκθεση.

Το ΔΣ εξέτασε το συνημμένο σχέδιο απόφασης «Καθορισμός περιστατικών που συνεπάγονται ή ενδεχομένως συνεπάγονται έκθεση λόγω ατυχήματος ή ακούσια έκθεση κατά τις ιατρικές εκθέσεις και ο οργανισμός οφείλει να αναφέρει άμεσα στην ΕΕΑΕ», που προετοίμασε η υπηρεσία (συντάκτες X. Παφίλης, Μ. Καλαθάκη) ως δευτερογενή, εφαρμοστική νομοθεσία των νέων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της περίπτωσης β του άρθρου 96 του π.δ. 101/2018.

Το ΔΣ εγκρίνει το προτεινόμενο σχέδιο με ορισμένες βελτιωτικές τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά τη συζήτηση, ως εξής:

 • Εισαγωγή εδαφίου, στο τέλος του Πίνακα 1, περί γενικότερης υποχρέωσης για αναφορά και επιπλέον των αναφερομένων στον πίνακα περιστατικών, κατά την κρίση του Εμπειρογνώμονα Ιατρικής Φυσικής.
 • Εισαγωγή άρθρου, μετά το άρθρο 5, με πρόβλεψη επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 46 του ν. 4310/2014, σε περίπτωση μη αναφοράς του περιστατικού.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να αποστείλει τη σχετική απόφαση για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Κλήση σε ακρόαση Οργανισμών.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τα ζητήματα ελέγχου, κατά το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ, της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, τα οποία έχουν προκύψει από ένα περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο και μια εταιρεία μεταφορών, κατά τις εισηγήσεις με αριθ. πρωτ. Α.α/499/18505/16.12.2019 (συνημμένο/συντάκτες Χ. Παφίλης, Κ. Χουρδάκης, Ε. Καρίνου)  και Α.α/499/18481/16.12.2019 (συνημμένο/συντάκτες Κ. Χουρδάκης, Σ. Βογιατζή, Ε. Καρίνου), αντίστοιχα.

Μετά από ενδελεχή μελέτη των προαναφερόμενων εισηγήσεων και των σχετικών συνημμένων εγγράφων της υπηρεσίας, και μετά από διεξοδική συζήτηση, το ΔΣ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4310/2014, ιδίως το άρθρο 43, παρ. 4, περίπτωση ιδ και το άρθρο 46, παρ. 3, καθώς και την Απόφαση της ΕΕΑΕ 7/245/24.3.2017 «Κανονισμός Ακροάσεων της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ Β/1405/25.04.2017), αποφάσισε τα κάτωθι:

Α. Καλούνται σε προφορική ακρόαση:

 • Το εν λόγω Γενικό Νοσοκομείο, δια του νόμιμου εκπροσώπου του (Διοικητής Νοσοκομείου).
 • Η εταιρεία μεταφορών δια του νόμιμου εκπροσώπου της.

Β.  Ορίζονται 3μελείς επιτροπές ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΑΕ, ως εξής:

1)  Για τη διενέργεια της ακρόασης του Γενικού Νοσοκομείου: Ν. Καλλίθρακας-Κόντος (Πρόεδρος της επιτροπής), Α. Μεταξάκη και Κ. Χουρδάκης (μέλη της επιτροπής). Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα Θ. Ζορμπάκη.

2)  Για τη διενέργεια της ακρόασης της εταιρείας μεταφορών: Μ. Αναγνωστάκης (Πρόεδρος της επιτροπής), Α. Μεταξάκη και Ε. Καρίνου (μέλη της επιτροπής). Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα Θ. Ζορμπάκη.

Γ.   Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ να εκδώσει τις σχετικές πράξεις διεξαγωγής ακρόασης μετά της εντολής επίδοσής τους στους καλούμενους.

Δ.  Ορίζεται προθεσμία για την υποβολή τυχόν εγγράφων υπομνημάτων, μετά των συνημμένων σχετικών εγγράφων, και για τις προφορικές διαδικασίες η 07/02/2020.

 

6. Αναγνώριση υπηρεσιών ραδιολογικών αναλύσεων σε βιομηχανίες και εφαρμογές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά.

Το ΔΣ ενημερώνεται για το αίτημα του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ (ΕΠΤ-ΕΜΠ) να αναγνωριστεί για τη διενέργεια ραδιολογικών αναλύσεων περιβαλλοντικών δειγμάτων με την τεχνική της γ-φασματοσκοπίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 της κ.υ.α. 45872/2019 (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019) και λαμβάνει γνώση της σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ της υπηρεσίας (ΔΑΕ/ΤΕΡΠ) και του ΕΠΤ-ΕΜΠ και της θετικής υπηρεσιακής εισήγησης (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καρίνου, Κ. Ποτηριάδης, Κ. Καρφόπουλος).

Το μέλος του ΔΣ κ. Μ. Αναγνωστάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΕΠΤ-ΕΜΠ, ζητεί να εξαιρεθεί από την εξέταση του εν λόγω θέματος και κατόπιν αποδοχής του σχετικού αιτήματος αποχωρεί της συνεδριάσεως για το παρόν θέμα.

Ακολούθως, το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη:

 • τον επαρκή αριθμό ανιχνευτικών συστημάτων και λογισμικών ανάλυσης των μετρήσεων,
 • το επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό που εμπλέκεται στην πραγματοποίηση των αναλύσεων,
 • τις κατάλληλες διαδικασίες μέτρησης και βαθμονόμησης, οι οποίες βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα,
 • την ιχνηλασιμότητα των πηγών βαθμονόμησης,
 • τη μέθοδο υπολογισμού αβεβαιοτήτων και ορίων ανίχνευσης,
 • την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας συμπεριλαμβανομένου του αποτελεσματικού προγράμματος ποιοτικών ελέγχων και διαχείρισης αρχείων,
 • την επιτυχή συμμετοχή του εργαστηρίου σε ασκήσεις διασύγκρισης και
 • τις δεσμεύσεις του εργαστηρίου σχετικά με τη γνωστοποίηση στην ΕΕΑΕ (i) των αποτελεσμάτων των ασκήσεων διασύγκρισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και (ii) των αποτελεσμάτων των μετρήσεων,

αποφασίζει την αναγνώριση του ΕΠΤ-ΕΜΠ ως εργαστηρίου για τη διενέργεια ραδιολογικών αναλύσεων περιβαλλοντικών δειγμάτων με την τεχνική γ-φασματοσκοπίας. Η παρούσα αναγνώριση έχει ισχύ τέσσερα (4) χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης.

Κατά τη συζήτηση, εκφράστηκαν ευχαριστίες προς το ΕΠΤ-ΕΜΠ, μέλος του Δικτύου Συνεργαζομένων Εργαστηρίων, για την πρωτοβουλία του να συνεισφέρει στη λειτουργική εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου ακτινοπροστασίας.

 

7. Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο.

Τίθεται υπόψη του ΔΣ το συνημμένο κείμενο «εθνικού σχεδίου δράσης για το ραδόνιο» (ΕΣΧΕΔΡΑ) που εισηγείται η υπηρεσία (συντάκτες Μ. Κολοβού, Κ. Ποτηριάδης, Ε. Καρίνου). Η έκδοση του ΕΣΧΕΔΡΑ συνιστά αναγκαίο μέτρο μεταφοράς προς πλήρη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ, η οποία μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 101/2018 (Α' 194). Η έκδοση του ΕΣΧΕΔΡΑ προβλέπεται υπό τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης, βάσει των εξουσιοδοτήσεων, σωρευτικά, της περίπτωσης θ της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4310/2014 και της παρ. 1 του άρθρου 103 του π.δ. 101/2018.

Το ΔΣ, κατόπιν εξέτασης, κάνει αποδεκτό το προτεινόμενο κείμενο και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επεξεργαστεί κατάλληλο προοίμιο και να το διαβιβάσει αρμοδίως προκειμένου να εκδοθεί η σχετική εγκριτική κοινή υπουργική απόφαση.

 

8. Ρυθμίσεις για την ακτινοβολία γ από τα οικοδομικά υλικά.

Το ΔΣ, κατόπιν εξέτασης, κάνει αποδεκτή τη συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (συντάκτες Ε. Καρίνου, Κ. Ποτηριάδης, Κ. Καρφόπουλος) αναφορικά με τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η ΕΕΑΕ, σε εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 75 του π.δ. 101/2018 (μεταφορά της οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ).

Ακολούθως, το ΔΣ αποφασίζει ως κάτωθι:

Α.  Αποστολή πρότασης στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θέσπιση της εξής διάταξης νόμου (π.χ. ως προσθήκη περίπτωσης 10 στο άρθρο 29 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού - ν. 4067/2012, ΦΕΚ 79/Α):

«Για την εκτίμηση της εκπομπής επικίνδυνων ακτινοβολιών, όπως αυτή περιγράφεται στο σημείο 3.γ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 305/2011 και σε ό,τι αφορά στην εκπομπή ακτινοβολίας γ από τα υλικά που αναφέρονται στον ενδεικτικό κατάλογο υλικών του Παραρτήματος ΧΙΙΙ του π.δ. 101/2018 (Α' 194), προσδιορίζεται η τιμή του δείκτη συγκέντρωσης ενεργότητας Ι, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII του π.δ. 101/2018 (Α' 194), από την ΕΕΑΕ ή από διαθέτοντες πιστοποίηση ή αναγνώριση από την ΕΕΑΕ να ενεργούν για τον σκοπό αυτόν.».

Β.  Ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ κατευθυντήριας οδηγίας/σύστασης για τη χρησιμοποίηση στο εσωτερικό κτιρίων των οικοδομικών υλικών του Παραρτήματος XIII του π.δ. 101/2018, ανάλογα με την τιμή του δείκτη συγκέντρωσης ενεργότητας Ι. Ειδικότερα, για  Ι < 1 τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμό από άποψη ακτινοπροστασίας, για  1 ≤ Ι ≤ 6 η χρήση των υλικών πρέπει να είναι περιορισμένη (π.χ. εξωτερική επιφανειακή επικάλυψη περιοχών), για  Ι > 6 τα υλικά να θεωρούνται ακατάλληλα από άποψη ακτινοπροστασίας και να μην χρησιμοποιούνται.

Η σύσταση θα διαβιβασθεί και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περαιτέρω ενέργειες.

 

9. Έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2020.

Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της εισήγησης του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), και αφού διαπίστωσε ότι ο προτεινόμενος αναλυτικός προϋπολογισμός συμφωνεί με τον συνοπτικό προϋπολογισμό όπως εγκρίθηκε κατά την 262η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 12.07.2019, θέμα 3, ενέκρινε την πρόταση αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

10.Θέματα προσωπικού:

α) Αναγνώριση προϋπηρεσίας.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Ιωάννη Καΐσα, υπαλλήλου της ΕΕΑΕ της κατηγορίας των ΕΛΕ, για την αναγνώριση προϋπηρεσίας συνολικού χρόνου 1 έτους, 11 μηνών και 10 ημερών, κατά την εισήγηση.

β) Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα των υπαλλήλων της ΕΕΑΕ της κατηγορίας των ΕΛΕ, για χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, για την διδασκαλία τους στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, στο οποίο η ΕΕΑΕ είναι συνεργαζόμενος φορέας. Το ΔΣ συμφωνεί με την ικανοποίηση του αιτήματος λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), την δε άδεια θα εκδώσει ο Πρόεδρος.

 

11.Εθνικό Πρόγραμμα για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Ο κ. Καλλίθρακας-Κόντος, Προεδρεύων της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ), εισάγει στο ΔΣ το συνημμένο «εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων-δεύτερο σχέδιο». Το εν λόγω σχέδιο έχει προετοιμαστεί από την ΕΕΔΡΑ και συνιστά την επικαιροποίηση του πρώτου (αρχικού) σχεδίου, που εκδόθηκε το 2015 με την απόφαση Π/112/214196 του, τότε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ, Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2941/Β/31.12.2015).

Η επικαιροποίηση του σχεδίου αποτελεί απαίτηση του άρθρου 11 του π.δ. 122/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 91/2017, με το οποίο μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 2011/70/Ευρατόμ για την ασφαλή και υπεύθυνη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Την επικαιροποίηση του σχεδίου αναμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια της απάντησης στην προειδοποιητική επιστολή που έλαβε η χώρα μας (αριθ. παράβασης 2018/2029) αναφορικά με τη συμμόρφωση του εθνικού προγράμματος με ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ (βλ. 254η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 31.05.2018, θέμα 8α).

Το ΔΣ εγκρίνει το σχέδιο και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο να προβούν στις αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις του κειμένου, ώστε, εν συνεχεία, να υποβληθεί (το σχέδιο), ως εισήγηση της ΕΕΑΕ, στον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκειμένου να εκδοθεί η σχετική εγκριτική υπουργική απόφαση.

 

12.  Διεργασία στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης: καθορισμός των στόχων για τα έτη 2020-2021.

Το ΔΣ μελέτησε τη συνημμένη εισήγηση των Υπευθύνων Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ) (συντάκτες Ε. Καραμπέτσος, Κ. Καρφόπουλος). Το ΔΣ εγκρίνει το σχέδιο των στρατηγικών στόχων για την προσεχή διετία 2020-2021 όπως περιγράφονται στην εισήγηση.

 

13. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να ζητήσει από την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» την έκδοση των εγγυητικών επιστολών (εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής), κατά τις κείμενες διατάξεις, λαμβανομένου υπόψη του σχετικού σχεδίου της τράπεζας:

 • Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 7.750,00 Ευρώ, κατόπιν της ανακήρυξης της ΕΕΑΕ ως προσωρινού αναδόχου του έργου της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και βαθμονόμησης των συσκευών ανίχνευσης ραδιενέργειας που λειτουργούν στα τελωνεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε συνέχεια της συμμετοχής της ΕΕΑΕ στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (βλ. 262η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 12.07.2019, θέμα 5α).
 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 5.920,80 Ευρώ, για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ σε διαγωνισμό, με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου 4ετούς διάρκειας, με αντικείμενο τη βαθμονόμηση - διακρίβωση στυλοδοσιμέτρων και μετρητών ραδιενέργειας, καθώς επίσης και την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, ήτοι σε εκτιμώμενο ποσό ύψους 14.802,00 Ευρώ.
 • Τις σχετικές με τις παραπάνω εγγυητικές επιστολές συμβάσεις παροχής ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση καταθέσεων υπέρ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή σύμβαση.

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!