267η συνεδρίαση, 28.02.2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Πόρισμα-Εισήγηση πράξης διεξαγωγής ακρόασης.
 2. Αναθέσεις καθηκόντων.
 3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου.
 4. Έγκριση προκηρύξεων προσωπικού ΙΔΟΧ - Παράταση συμβάσεων.
 5. Ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας είσπραξης οφειλόμενων ποσών προς τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 6. Πρόσθετη απασχόληση προσωπικού της ΕΕΑΕ.
 7. Πρόβλεψη υπερωριακής απασχόλησης 2020.
 8. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) στην ΕΕΑΕ.
 9. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.
  α. Επιστολή υποστήριξης για τη διοργάνωση του 14th Congress of WFNMB (2026).
  β. Συνάντηση ενημέρωσης για τον κανονιστικό έλεγχο των NORM (20 Φεβ. 2020).

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Πόρισμα - Εισήγηση πράξης διεξαγωγής ακρόασης.

Α. Τα μέλη του ΔΣ έλαβαν γνώση του πορίσματος-εισήγησης της τριμελούς επιτροπής ακρόασης (συνημμένα/συντάκτες Ν. Καλλίθρακας-Κόντος, Α. Μεταξάκη, Κ. Χουρδάκης), η οποία είχε ορισθεί με απόφαση της 266ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 20.12.2019 (θέμα 5), και η οποία συνεδρίασε στις 07.02.2020 μετά τη διενέργεια της προφορικής ακρόασης του Γενικού Νοσοκομείου ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του ..., και αποφάσισαν την επιβολή των κυρώσεων κατά το πόρισμα - εισήγηση της επιτροπής ακρόασης.

Β. Σε ό,τι αφορά την προφορική ακρόαση της εταιρείας μεταφορών ..., νομίμως εκπροσωπούμενης, αυτή αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του Προέδρου της επιτροπής ακρόασης, κ. Μάριου Αναγνωστάκη, αποφασίστηκε δε η ακρόαση να ορισθεί για τις 13.03.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30.


2. Αναθέσεις καθηκόντων.

Α. Το ΔΣ, κατόπιν εξέτασης, κάνει αποδεκτές τις εισηγήσεις του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας, συνυπογράφων και ο Πρόεδρος) και του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων (συνημμένο/συντάκτης Α. Μεταξάκη) και αποφασίζει την ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή προϊσταμένου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 87 του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) εν συνδυασμώ με την παρ. 9α του άρθρου 44 του ν. 4310/2014, ως εξής:
- Στην κα Βασιλική Ταφίλη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα, ανατίθενται καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.
- Στην κα Μαρία Καραγκούνη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού, ανατίθενται καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας.

Οι παραπάνω αναθέσεις καθηκόντων είναι αναγκαίες προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα και αποτελεσματικά η Υπηρεσία και να εξασφαλίζεται η αντίστοιχη ανάληψη ευθύνης και τήρηση εμπιστευτικότητας λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679]. Οι κυρίες Β. Ταφίλη και Μ. Καραγκούνη διαθέτουν την εμπειρία και τα προσόντα για να ασκήσουν επάξια τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.

Το ΔΣ επισημαίνει ότι οι παρούσες αναθέσεις καθηκόντων αναπληρωτή προϊσταμένου είναι προσωρινές και ισχύουν έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων κατά τις κείμενες διατάξεις.

Επίσης, το ΔΣ αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση, ότι η κα Μ. Καραγκούνη θα αναπληρώνει την κα. Στ. Κισκύρα, επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης της ΕΕΑΕ (απόφαση του ΔΣ της 249ης συνεδρίασης στις 13.10.2017, θέμα 7, ΦΕΚ 4068/Β/23.11.2017) σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.

Β. Στη συνέχεια, το ΔΣ, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου (συνημμένη), αποφασίζει, δυνάμει της παρ. 9α του άρθρου 44 του ν. 4310/2014, την ανάθεση στον κ. Σωτήριο Οικονομίδη, ΕΛΕ Β' Βαθμίδας, Διδάκτορα Ιατρικής Φυσικής, των καθηκόντων του Διευθυντή του Κύκλου Σπουδών του Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Κέντρου (ΠΕΕΚ) της ΕΕΑΕ (ν. 4085/2012).

Η παραπάνω ανάθεση καθηκόντων είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΠΕΕΚ και η συμμόρφωση της ΕΕΑΕ με τις σχετικές απαιτήσεις του ν. 4085/2012 «Κύρωση της Μακροπρόθεσμης Συμφωνίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Υποστήριξη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου στην Ευρώπη για Θέματα Ραδιενέργειας, Μεταφορών και Ασφάλειας Καταλοίπων» (ΦΕΚ 194/Α). Ο κ. Σ. Οικονομίδης διαθέτει την εμπειρία και τα προσόντα για να ασκήσει επάξια τα καθήκοντα που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση.


3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) αποδέχεται το αίτημα είκοσι (20) υπαλλήλων της ΕΕΑΕ με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας για τον καθένα, κατά την εισήγηση.


4. Έγκριση προκηρύξεων προσωπικού ΙΔΟΧ - Παράταση συμβάσεων.

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) για την πλήρωση θέσεων επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για τις ανάγκες εκτέλεσης προγραμμάτων/έργων του ΕΛΚΕ (συνυπογράφουν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι), ως εξής:

α/α         

Κωδικός προγραμ.                    

Τίτλος προγράμματος

Αριθμός επιστημονικών συνεργατών

1

001-01

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης της επόπτευσης της ραδιενέργειας περιβάλλοντος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και χαρακτηρισμός υλικών σε καταστάσεις υφιστάμενης και σχεδιασμένης έκθεσης καθώς και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ΕΥ: Κ. Ποτηριάδης)

5

2

001-03

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης διαλειτουργικών υπολογιστικών συστημάτων (ΕΥ: Σ. Σέρφα)

3

3

001-05

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και των διεθνών Οργανισμών και διοργάνωσης συνεδρίων -ενημερωτικών συναντήσεων της ΕΕΑΕ (ΕΥ: Β. Ταφίλη)

1

4

001-07

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων (ΕΥ: Ε. Καρίνου)

2

5

001-08

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης (ΕΥ: Δ. Μπούρας)

2


Το ΔΣ εγκρίνει την εισήγηση και αποφασίζει τη δημοσίευση πέντε (5) προκηρύξεων, για τις συνολικά δεκατρείς (13) θέσεις, όπως στον παραπάνω πίνακα. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα έχουν διάρκεια μέχρι την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων προγραμμάτων/έργων.
Συγκροτούνται, αντίστοιχα, Επιτροπές Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017, ως εξής:

α/α

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1

Κ. Ποτηριάδης (Πρόεδρος)

Ε. Καρίνου

Δ. Μπούρας

Κ. Κεχαγιά

Σ. Οικονομίδης

Σ. Σέρφα

2

Σ. Σέρφα (Πρόεδρος)

Ε. Καραμπέτσος

Δ. Μπούρας

Δ. Κουτουνίδης

Σ. Οικονομίδης

Χ. Παφίλης

3

Β. Ταφίλη (Πρόεδρος)

Ε. Καρίνου

Δ. Μπούρας

Κ. Καρφόπουλος

Σ. Οικονομίδης

Σ. Σέρφα

4

Ε. Καρίνου (Πρόεδρος)

Ε. Καραμπέτσος

Δ. Μπούρας

Α. Μποζιάρη

Σ. Οικονομίδης

Σ. Σέρφα

5

Δ. Μπούρας (Πρόεδρος)

Ε. Καρίνου

Ε. Καραμπέτσος

Σ. Σέρφα

Σ. Οικονομίδης

Δ. Κουτουνίδης

Για την εξέταση ενστάσεων συγκροτείται επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017, ως εξής:

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Π. Ασκούνης (Πρόεδρος) 

Κ. Ηρωδιάδου

Ε. Παπαδομαρκάκη

Γ. Μανουσαρίδης

Α. Ντάλλες

Π. Τριτάκης


Το ΔΣ εξέτασε τα συνημμένα σχέδια των κειμένων των πέντε (5) προκηρύξεων που ετοίμασε η υπηρεσία, τα οποία εγκρίνει. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στη δημοσίευση των προκηρύξεων και τις ενέργειες για την πλήρωση των θέσεων και την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Επίσης, το ΔΣ εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4386/2016, την παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου:
- του κ. Κωνσταντίνου Γιαβρή, στο πλαίσιο του προγράμματος 001-08 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης», μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος (31.12.2022),
- του κ. Γεωργίου Μανιού, στο πλαίσιο του προγράμματος 036 «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες - Δράσεις ευαισθητοποίησης (ΑΥΡΑ)», μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος (30.09.2020),
κατά τις εισηγήσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων των προγραμμάτων 001-08 και 036 (συνημμένα/συντάκτες Δ. Μπούρας, Ε. Καρίνου).


5. Ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας είσπραξης οφειλόμενων ποσών προς τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Προϊστάμενο του ΕΛΚΕ (συνημμένα: έγγραφο με αριθ. Πρωτ. Λ.001/266/2979/25.02.2020 του κ. Δ. Μπούρα, έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 2944/25.02.2020 της αναδόχου εταιρείας των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «ΣΟΛ Α.Ε.») για την εξέλιξη της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών προς τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, όπως διενεργείται σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών αποφάσεων (250η συνεδρίαση του ΔΣ στις 08.12.2017, θέμα 3, 254η συνεδρίαση του ΔΣ στις 31.05.2018, θέμα 2α, 255η συνεδρίαση του ΔΣ στις 27.07.2018, θέμα 3).

Το ΔΣ διαπιστώνει την πρόοδο του έργου της ταυτοποίησης των οφειλόμενων ποσών και της ειδοποίησης των οφειλετών και αναμένει την ολοκλήρωσή του (Ιούλιος 2020), σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα.


6. Πρόσθετη απασχόληση προσωπικού της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και κατόπιν ενδελεχούς συζήτησης ενέκρινε πρόσθετη αμοιβή για το έτος 2020, για μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ συνολικού ύψους 33.000 Ευρώ (μεικτά), για πρόσθετο έργο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος 001-08 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης», για συγκεκριμένα παραδοτέα στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με την εισήγηση.


7. Πρόβλεψη υπερωριακής απασχόλησης 2020.

Το ΔΣ εξετάζει και κάνει αποδεκτή την πρόταση πρόβλεψης υπερωριακής αποζημίωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις, για προσωπικό που θα απασχοληθεί το 2020 σε εξαιρέσιμες ημέρες ή σε εργάσιμες ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ και Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας). Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ΕΛΚΕ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να επιμεληθεί νομοτεχνικά τα κείμενα των δύο (2) σχετικών πράξεων (για το Α' και Β' εξάμηνο 2020), σύμφωνα με την εισήγηση, και να τις αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


8. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) στην ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Σ. Οικονομίδης) την οποία κάνει αποδεκτή και εγκρίνει, κατά την εισήγηση, το σχέδιο Κανονισμού Αρχών και Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) της ΕΕΑΕ, καθώς και το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να επιλεγούν τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τον ν. 4521/2018.


9. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.

α. Επιστολή υποστήριξης για τη διοργάνωση του 14th Congress of WFNMB (2026).

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αποστολή επιστολής υποστήριξης εκ μέρους της ΕΕΑΕ προς την Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ) για τη διεκδίκηση της διοργάνωσης στην Αθήνα το 2026 του 14th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB).

β. Συνάντηση ενημέρωσης για τον κανονιστικό έλεγχο των NORM (20 Φεβ. 2020).

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα της συνάντησης που διοργανώθηκε από την ΕΕΑΕ στις 20.02.2020, στην οποία προσεκλήθησαν οι βιομηχανίες που διενεργούν πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά (NORM). Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με την προσαρμογή στις απαιτήσεις του κανονιστικού ελέγχου που προβλέπονται στους νέους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας για τα υλικά NORM.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.