268η συνεδρίαση, 12.05.2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας νέων υπαλλήλων ΙΔΟΧ.
 2. Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ.
 3. Ένταξη προγράμματος EURAD στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 4. Πόρισμα – Εισήγηση πράξης διεξαγωγής ακρόασης.
 5. Λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ΕΕΑΕ.
 6. Εξέλιξη της διαδικασίας είσπραξης οφειλόμενων ποσών στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 7. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα.
  α) Αιτήματα για ραδιολογικό έλεγχο στον ΧΥΤΑ Φυλής.
  β) Εξέλιξη της διαδικασίας έγκρισης του «εθνικού προγράμματος» για την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.
  γ) Μετρήσεις μετά τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Chernobyl.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας νέων υπαλλήλων ΙΔΟΧ.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας) κάνει δεκτό το αίτημα των υπαλλήλων της ΕΕΑΕ με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για την αναγνώριση προϋπηρεσίας κατά την εισήγηση.

2. Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας), να μεταβιβασθεί από τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ (φορέας 1035-901) το ποσό των 33.696,08 Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει, ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ, εν συνδυασμώ με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 6α του ιδίου νόμου.

3. Ένταξη προγράμματος EURAD στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εγκρίνει, σύμφωνα με την αίτηση του κ. Ι. Καΐσα, υπαλλήλου ΕΛΕ βαθμίδας Γ', και την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ κ. Δ. Μπούρα (συνημμένα), την ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ του Προγράμματος «European Joint Programme on Radioactive Waste Management (EURAD)», με κωδικό οικονομικής διαχείρισης 041-00, τον ορισμό του κ. Ι. Καΐσα ως επιστημονικού υπεύθυνου αυτού και την τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2020, κατά τα οικονομικά δεδομένα του Προγράμματος.

4. Πόρισμα – Εισήγηση πράξης διεξαγωγής ακρόασης.

Τα μέλη του ΔΣ έλαβαν γνώση του πορίσματος – εισήγησης της τριμελούς επιτροπής ακρόασης (συνημμένα/συντάκτες M. Αναγνωστάκης, Α. Μεταξάκη, Ε. Καρίνου), η οποία είχε οριστεί με απόφαση της 266ης συνεδρίαση του ΔΣ στις 20.12.19 (θέμα 5), και η οποία συνεδρίασε στις 13.03.2020 εν συνεχεία της προφορικής ακρόασης της εταιρείας μεταφορών…, νομίμως εκπροσωπούμενης, και αποφάσισαν μετά από εκτενή συζήτηση κατά πλειοψηφία (έξι θετικές ψήφοι και μια λευκή) την επιβολή των κυρώσεων κατά το πόρισμα – εισήγηση της επιτροπής ακρόασης.
Ο κ. Γ. Παντελιάς ψήφισε λευκό.

5. Λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/εισηγητής Μ. Καραγκούνη) και τις ρυθμίσεις της σχετικής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 695/Β/04.03.2020) αποφασίζει:

α) Ορίζεται η κα Μαρία Καραγκούνη ως διαχειρίστρια του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, με αναπληρωτή διαχειριστή τον κ. Δημήτριο Μπούρα. Η διάρκεια των καθηκόντων τους ορίζεται έως τις 31.12.2022.
β) Οι διαχειριστές θα μεριμνήσουν για την εγγραφή των ΕΛΕ της ΕΕΑΕ στο ΑΠΕΛΛΑ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
γ) Συγκροτείται μητρώο εσωτερικών μελών από το σύνολο των ΕΛΕ της ΕΕΑΕ.
δ) Οι διαχειριστές θα συγκεντρώσουν τις προτάσεις των ΕΛΕ για την κατάρτιση του μητρώου εξωτερικών μελών, το οποίο θα υποβληθεί στο ΔΣ προς έγκριση.

6. Εξέλιξη της διαδικασίας είσπραξης οφειλόμενων ποσών στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Προϊστάμενο του ΕΛΚΕ (συνημμένο: ενημερωτικό σημείωμα με αριθ. Πρωτ. Λ.001/266/2979/05.05.2020 του κ. Δ. Μπούρα) για την εξέλιξη της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών προς τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, όπως διενεργείται σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών αποφάσεων (250η συνεδρίαση του ΔΣ στις 08.12.2017, θέμα 3, 254η συνεδρίαση του ΔΣ στις 31.05.2018, θέμα 2α, 255η συνεδρίαση του ΔΣ στις 27.07.2018, θέμα 3, 267η συνεδρίαση του ΔΣ στις 28.02.2020, θέμα 5).

Το ΔΣ διαπιστώνει την πρόοδο του έργου της ταυτοποίησης των οφειλόμενων ποσών και της ειδοποίησης του συνόλου των, ιδιωτικού δικαίου εν γένει, οφειλετών που έχει ανατεθεί στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «ΣΟΛ ΑΕ».

Το ΔΣ εγκρίνει τη σκοπιμότητα για τη δαπάνη ανάθεσης του έργου της ταυτοποίησης των υπολοίπων των δημοσίων οργανισμών και εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ να προβεί στη σχετική ανάθεση κατά τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στο συνημμένο έγγραφο.

7. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα.

α) Αιτήματα για ραδιολογικό έλεγχο στον ΧΥΤΑ Φυλής.

Το ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς για το ζήτημα που ανέκυψε το τελευταίο διάστημα σε συνέχεια αιτημάτων για ραδιολογικό έλεγχο στον ΧΥΤΑ Φυλής και έλαβε γνώση της εκτενούς αλληλογραφίας που διημείφθη.

β) Εξέλιξη της διαδικασίας έγκρισης του «εθνικού προγράμματος» για την ασφαλή διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την μη υπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών (ΓΛΚ) του σχεδίου του «εθνικού προγράμματος» για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων (είχε εγκριθεί με απόφαση της 266ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 20.12.2019, θέμα 11). Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, το σχέδιο θα αναμορφωθεί βάσει των παρατηρήσεων του ΓΛΚ και θα επανέλθει προς έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ) και το ΔΣ της ΕΕΑΕ.

γ) Μετρήσεις μετά τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Chernobyl.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων σε φίλτρα αέρα που διενεργήθηκαν από το ΤΕΡΠ της ΕΕΑΕ και τα Συνεργαζόμενα Εργαστήρια του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ΕΜΠ, ΑΠΘ-Φυσικό Τμήμα και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-Φυσικό Τμήμα την περίοδο της πρόσφατης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Chernobyl. Το ΔΣ ευχαριστεί τα Συνεργαζόμενα Εργαστήρια για την άριστη συνεργασία με την ΕΕΑΕ.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.