269η συνεδρίαση, 15.07.2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση θεμάτων του ΕΛΚΕ: α) απολογισμός έτους 2019, β) αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, γ) συνοπτικός προϋπολογισμός έτους 2021.
2. Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας:
    α) για την κτήση πληροφοριακού συστήματος
    β) για την αγορά παγίου για το πρόγραμμα Strass.
3. Απόφαση για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων στο πλαίσιο των Οδηγιών Eυρατόμ.
4. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το ΕΣΧΕΔΡΑ.
5. Τροποποιημένο σχέδιο «εθνικού προγράμματος» για την ασφαλή διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.
6. Ένταξη προγράμματος στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και προκήρυξη μιας (1) θέσης ΙΔΟΧ για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος.
7. ʼδεια άσκησης ιδιωτικού έργου υπαλλήλων της κατηγορίας των ΕΛΕ.
8. Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών προγράμματος (κωδ.: 001-03).
9. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα.
   α. Συμμετοχή ΕΕΑΕ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
   β. Φιλοτέχνηση προτομής Δημοκρίτου.
 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση θεμάτων του ΕΛΚΕ: α) απολογισμός έτους 2019, β) αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, γ) συνοπτικός προϋπολογισμός έτους 2021.

α) Aπολογισμός έτους 2019.

Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης ενέκρινε τον απολογισμό του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2019, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και την αποστολή του στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

β) Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.

Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης ενέκρινε την πρόταση αναθεώρησης του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

γ) Συνοπτικός προϋπολογισμός έτους 2021.

Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης ενέκρινε την πρόταση συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

 

2. Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας:

α) Για την κτήση πληροφοριακού συστήματος.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένα/συντάκτες Κ. Χουρδάκης, Σ. Σέρφα, Δ. Μπούρας, συνυπογραφή Ε. Καρίνου) σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος για τη βάση δεδομένων του ΤΑΕ/ΔΑΕ, και την αποδέχεται.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού διαμορφώνεται στο ύψος των 50.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ποσό το οποίο θα αντληθεί από τον κωδικό 16.17 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος 001-06 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών».

Ακολούθως, το ΔΣ εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού που κατάρτισε η υπηρεσία και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, μετά την αναγκαία νομοτεχνική επεξεργασία των διατάξεων της διακήρυξης, να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

β) Για την αγορά παγίου για το πρόγραμμα Strass.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Α. Μαλτέζος, Δ. Μπούρας, συνυπογραφή Ε. Καρίνου) σχετικά με τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος Strass, και την αποδέχεται.

Ο διαγωνισμός θα δομηθεί σε τέσσερα (4) τμήματα, ένα για τον κάθε επιμέρους εξοπλισμό. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού είναι ύψους 175.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ποσό το οποίο θα αντληθεί από τον κωδικό 14.05 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος.

Το ΔΣ εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού που κατάρτισε η υπηρεσία και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, μετά την αναγκαία νομοτεχνική επεξεργασία των διατάξεων της διακήρυξης, να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.


3. Απόφαση για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων στο πλαίσιο των Οδηγιών Eυρατόμ.

Το ΔΣ έλαβε γνώση της συνημμένης εισήγησης (συντάκτες Ε. Καρίνου, Α. Μεταξάκη), με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Π/112/305/2012 (Β/2877/26.10.2012) «Βασικές απαιτήσεις – αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων» όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση 91175/2017 (Β’ 1991/09.06.2017).

Η τροποποίηση είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση σε ειδικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ (NSD-Nuclear Safety Directive) που αφορούν τη νοοτροπία ασφάλειας και τη διεξαγωγή περιοδικών αξιολογήσεων, όπως ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της διαδικασίας «διαρθρωμένου διαλόγου» EU Pilot. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις δεν συνεπάγονται σε πρακτικό επίπεδο νέες απαιτήσεις για την ΕΕΑΕ. Η ΕΕΑΕ εφαρμόζει de facto από ετών ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που συμπεριλαμβάνει τα ζητήματα νοοτροπίας ασφάλειας. Επίσης, η ΕΕΑΕ έχει ήδη υποβληθεί το 2012 και το 2017 στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης και διεθνούς αξιολόγησης από ομότιμους (Ιntegrated Regulatory Review Service - IRRS).

Το ΔΣ εγκρίνει το προτεινόμενο σχέδιο της απόφασης τροποποίησης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να το διαβιβάσει προς υπογραφή στον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


4. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το ΕΣΧΕΔΡΑ.

Το ΔΣ λαμβάνει γνώση της εισήγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΔΑΕ (συνημμένο/συντάκτης Κ. Ποτηριάδης, συνυπογραφή Ε. Καρίνου) και αποφασίζει, σύμφωνα με την εισήγηση, να συγκροτήσει ομάδα εργασίας για το εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο (ΕΣΧΕΔΡΑ) (κ.υ.α. 43374/2020, ΦΕΚ 1881/Β/18.5.2020), ορίζοντας συντονιστή της ομάδας και συντονιστές των επιμέρους δράσεων ως εξής:

Δράση 1. Προσδιορισμός των επιπέδων συγκέντρωσης ραδονίου στον εσωτερικό αέρα κατοικιών και χώρων εργασίας.
Συντονίστρια της Δράσης 1 ορίζεται η κυρία Μ. Κολοβού.

Δράση 2. Στρατηγική επικοινωνίας ενδιαφερόμενων μερών.
Συντονίστρια της Δράσης 2 ορίζεται η κυρία Β. Ταφίλη.

Δράση 3. Μείωση των συγκεντρώσεων ραδονίου στους εσωτερικούς χώρους (αποκατάσταση και πρόληψη).
Συντονιστής της Δράσης 3 ορίζεται ο κύριος Κ. Καρφόπουλος.

Συντονιστής όλης της Ομάδας ορίζεται ο κύριος Κ. Ποτηριάδης.


5. Τροποποιημένο σχέδιο «εθνικού προγράμματος» για την ασφαλή διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Ο κ. Καλλίθρακας-Κόντος, Προεδρεύων της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ), ενημερώνει για τα αποτελέσματα της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΕΔΡΑ (4η συνεδρίαση στις 03.07.2020) και εισάγει στο ΔΣ τη συνημμένη αναμόρφωση του σχεδίου «εθνικού προγράμματος». Το εν λόγω σχέδιο έχει προετοιμαστεί σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής συζήτησης στο ΔΣ της ΕΕΑΕ (268η συνεδρίαση στις 12.05.2020, θέμα 7β).

Παράλληλα, το ΔΣ ενημερώνεται για την από 02.07.2020 απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας που αφορά την παράβαση 2018/2029 για την Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ, ήτοι στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης «για τη μη θέσπιση εθνικού προγράμματος διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνου με ορισμένες απαιτήσεις της Οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ».

Το ΔΣ εγκρίνει το σχέδιο και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο να προβούν στις προταθείσες αναγκαίες βελτιώσεις του κειμένου, ώστε, εν συνεχεία, να υποβληθεί (το σχέδιο), ως εισήγηση της ΕΕΑΕ, στον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκειμένου να εκδοθεί η σχετική εγκριτική υπουργική απόφαση. Το ΔΣ επισημαίνει το εξαιρετικά επείγον της έκδοσης της απόφασης λόγω της τρίμηνης προθεσμίας που έχει τεθεί προκειμένου η Χώρα να συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη.

Συναφώς, το ΔΣ ενημερώνεται ότι το Κολλέγιο των Επιτρόπων έθεσε στο αρχείο την παράβαση 2018/2043 (αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την μεταφορά της Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ) και διαπιστώνει με ικανοποίηση την επιτυχή έκβαση, και σε επίπεδο ΕΕ, του έργου της θέσπισης των νέων εθνικών Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.

 

6. Ένταξη προγράμματος στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και προκήρυξη μιας (1) θέσης ΙΔΟΧ για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος. 

To ΔΣ εγκρίνει την ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ του προγράμματος «Συμφωνία πλαίσιο υπ’ αριθμ. 0034Γ/2020 για βαθμονόμηση – διακρίβωση στυλοδοσιμέτρων και μετρητών ραδιενέργειας», με κωδικό λογιστικής διαχείρισης τον 042-00, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας (επιστημονικός υπεύθυνος Α. Μποζιάρη). Το πρόγραμμα θα έχει 4ετή διάρκεια, με ημερομηνία έναρξης την 12.06.2020 και ημερομηνία λήξης 12.06.2024.

Ακολούθως, το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση για την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη για τις ανάγκες εκτέλεσης του εν λόγω προγράμματος και αποφασίζει τη δημοσίευση της προκήρυξης για μια (1) θέση ΙΔΟΧ, με σύμβαση αρχικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017, ως εξής:

 

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

 

Α. Μποζιάρη (Πρόεδρος)

Ε. Καρίνου

Δ. Μπούρας

Σ. Οικονομίδης

Χ. Παφίλης

Μ. Καραγκούνη

 

Για την εξέταση ενστάσεων συγκροτείται επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017, ως εξής:

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Π. Ασκούνης (Πρόεδρος)

Κ. Ηρωδιάδου

Ε. Παπαδομαρκάκη

Γ. Μανουσαρίδης

Α. Ντάλλες

Π. Τριτάκης

Το ΔΣ εξέτασε το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο του κειμένου της προκήρυξης, το οποίο εγκρίνει. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στη δημοσίευση της προκήρυξης, την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και τις ενέργειες για την πλήρωση της θέσης.

 

7. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου υπαλλήλων της κατηγορίας των ΕΛΕ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα οκτώ (8) υπαλλήλων της ΕΕΑΕ της κατηγορίας των ΕΛΕ, για χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, που αφορά την διδασκαλία στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική στο οποίο η ΕΕΑΕ είναι συνεργαζόμενος φορέας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. Επίσης, το ΔΣ ενημερώθηκε για αντίστοιχο αίτημα μιας (1) υπαλλήλου ΕΛΕ, για χορήγηση άδειας για ένα έτος για τη διδασκαλία στη δράση «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την αντιμετώπιση συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε», που υλοποιεί το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας σε συνεργασία με το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το ΔΣ συμφωνεί με την ικανοποίηση όλων των ανωτέρω αιτημάτων λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Μ. Καραγκούνη), την δε άδεια θα εκδώσει ο Πρόεδρος.

 

8. Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών προγράμματος (κωδ.: 001-03). 

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) για την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για τις ανάγκες εκτέλεσης του προγράμματος «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης διαλειτουργικών υπολογιστικών συστημάτων» με κωδικό 001-03 (συνυπογράφει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος).

Το ΔΣ εγκρίνει την εισήγηση και αποφασίζει τη δημοσίευση προκήρυξης για μια (1) θέση ΙΔΟΧ, με σύμβαση διάρκειας μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι μέχρι τις 31.12.2022.

Συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017, ως εξής:

 

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

 

Σ. Σέρφα (Πρόεδρος)

Ε. Καραμπέτσος

Δ. Μπούρας

Δ. Κουτουνίδης

Σ. Οικονομίδης

Χ. Παφίλης

 

Για την εξέταση ενστάσεων συγκροτείται επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017, ως εξής:

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Π. Ασκούνης (Πρόεδρος)

Κ. Ηρωδιάδου

Ε. Παπαδομαρκάκη

Γ. Μανουσαρίδης

Α. Ντάλλες

Π. Τριτάκης

Το ΔΣ εξέτασε το συνημμένο σχέδιο του κειμένου της προκήρυξης που ετοίμασε η υπηρεσία, τα οποίο εγκρίνει. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στη δημοσίευση της προκήρυξης, την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και τις ενέργειες για την πλήρωση της θέσης.

Τέλος, το ΔΣ, αφού ενημερώθηκε για το από 26.06.2020 αίτημα του κ. Κ. Σχοινοπλοκάκη, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση, αποφασίζει τη λήξη της σύμβασής του από 01.07.2020, και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε ανάθεση σε αυτόν της παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά, για τις ανάγκες εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος (κωδικός 001-03).

 

9. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα.

  • Συμμετοχή ΕΕΑΕ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στη φετινή 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιαστεί εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (mobile app), μέσω της οποίας ο χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αποτελέσματα μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κεραιών. Η υλοποίηση της εφαρμογής γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης» (ΑΥΡΑ).

Δεδομένης της φιλοξενίας των φορέων της ΓΓΕΤ στο ίδιο περίπτερο με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η παρουσίαση της συγκεκριμένης εφαρμογής αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

  • Φιλοτέχνηση προτομής Δημοκρίτου.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της φιλοτέχνησης της προτομής του φιλοσόφου Δημοκρίτου, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης κατά την 264η συνεδρίαση στις 18.10.2019 (θέμα 9γ) και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βιέννη θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εκτεθεί και στον ΔΟΑΕ, στο πλαίσιο της τρέχουσας συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Διοικητών (IAEA Board).

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.