270η συνεδρίαση, 25.09.2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Κατάρτιση μητρώου εξωτερικών μελών για το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
2. Ορισμός εκπροσώπου στην Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική.
3. Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ.
4. Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης με ΑΑΔΕ.
5. Ορισμός επιτροπών κρίσης για την προαγωγή: α) της κας Α. Μποζιάρη στην Β΄ βαθμίδα των ΕΛΕ και β) του κ. Σ. Οικονομίδη στην Α΄ βαθμίδα των ΕΛΕ.
6. Αναλύσεις τριτίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016 – ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).
7. Σχέδιο τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002419 (έργο «ΑΥΡΑ»).
8. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα:
α) Νέο μοντέλο απόδοσης πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
9. Διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την εκτέλεση μετρήσεων σε σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα για το έτος 2021.
 

Θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης το μέλος του ΔΣ κ. Μ. Αναγνωστάκης ενημέρωσε το ΔΣ για την προ ολίγης ώρας απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του ΕΜΠ κ. Σ. Σιμόπουλου ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών, αντιπρόεδρος και μέλος του ΔΣ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και αποφασίζει ομόφωνα την άμεση έκδοση σχετικού ψηφίσματος προς δημοσίευση μέσω του τύπου.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Κατάρτιση μητρώου εξωτερικών μελών για το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Σε συνέχεια της απόφασης της 268ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 12.05.2020 (θέμα 5) εισάγεται στο ΔΣ κατάλογος εξωτερικών μελών, που υποβάλλει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας και ορισθείσα διαχειρίστρια του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (συνημμένο/εισηγητής Μ. Καραγκούνη), με βάση τα γνωστικά αντικείμενα της ΕΕΑΕ, που έχει συνταχθεί με στοιχεία τηρούμενα στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης του υποβληθέντος καταλόγου, το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη τα γνωστικά αντικείμενα των προτεινομένων όπως περιέχονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και το εν γένει σχετιζόμενο ερευνητικό τους έργο, εγκρίνει μητρώο εξωτερικών μελών αποτελούμενο από τα 54 εκ των 60 μελών του καταλόγου και 9 επιπλέον μέλη που προτάθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ (συνολικός αριθμός μελών εξωτερικού μητρώου: 63, κατά τον συνημμένο πίνακα).


2. Ορισμός εκπροσώπου στην Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική.

Το ΔΣ, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, αποφάσισε να ορίσει εκ νέου ως εκπρόσωπο της ΕΕΑΕ στην Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική το στέλεχος αυτής κ. Σωτήριο Οικονομίδη, ΕΛΕ Β' βαθμίδας, διδάκτορα Ιατρικής Φυσικής για τα έτη 2020-2021 και 2021-2022.


3. Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ.

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση της Επιστημονικής Υπευθύνου του προγράμματος «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης (ΑΥΡΑ)» και του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καρίνου, Δ. Μπούρας), για την παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του συνόλου των έξι (6) απασχολούμενων στο εν λόγω πρόγραμμα (κωδικός ΕΛΚΕ 036) που λήγουν στις 30.09.2020, λόγω παράτασης του προγράμματος.

Το ΔΣ αποφασίζει, κατά την εισήγηση, την παράταση των υπόψη έξι (6) συμβάσεων μέχρι την 31.03.2021.


4. Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή σύμβασης με ΑΑΔΕ.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με την ΑΑΔΕ.

 

5. Ορισμός επιτροπών κρίσης για την προαγωγή: α) της κας Α. Μποζιάρη στην Β΄ βαθμίδα των ΕΛΕ και β) του κ. Σ. Οικονομίδη στην Α΄ βαθμίδα των ΕΛΕ.

Α) Το ΔΣ έλαβε γνώση της αίτησης της κας Α. Μποζιάρη για την προαγωγή της στη Β’ βαθμίδα των ΕΛΕ. Επίσης, έλαβε γνώση της εισήγησης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Μ. Καραγκούνη).

Το ΔΣ αποφάσισε την προκήρυξη, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 και 21 του ν. 4386/2016, της πλήρωσης θέσης ΕΛΕ Β’ βαθμίδας με αντικείμενο «Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης - Βαθμονόμηση οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών».

Το ΔΣ, επίσης, αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής κρίσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 21 του ν. 4386/2016 για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν σε συνέχεια της παραπάνω προκήρυξης. Ακολούθως, το ΔΣ προέβη στην προβλεπόμενη διαδικασία κλήρωσης των μελών της επιτροπής κρίσης και αποφάσισε τη συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:

Τακτικά Μέλη                                                              Αναπληρωματικά Μέλη
Χ. Χουσιάδας – Πρόεδρος
Ε. Καρίνου (εσωτερικό μέλος)                                   Κ. Χουρδάκης
Α. Μαλτέζος (εσωτερικό μέλος)                                 Κ. Ποτηριάδης
Α. Σιούντας (εξωτερικό μέλος)                                   Γ. Κίτης
Γ. Τερζούδη (εξωτερικό μέλος)                                   Ι. Σταματελάτος    

 

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος), Ε. Καρίνου και Γ. Τερζούδη. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.


Β) Το ΔΣ έλαβε γνώση της αίτησης του κ. Σ. Οικονομίδη για την προαγωγή του από τη βαθμίδα Β΄ στη βαθμίδα Α΄ ΕΛΕ. Επίσης, έλαβε γνώση της εισήγησης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Μ. Καραγκούνη).

Το ΔΣ αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής κρίσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 21 του ν. 4386/2016. Ακολούθως, το ΔΣ προέβη στην προβλεπόμενη διαδικασία κλήρωσης των μελών της επιτροπής κρίσης και αποφάσισε τη συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:

Τακτικά Μέλη                                                               Αναπληρωματικά Μέλη
Χ. Χουσιάδας – Πρόεδρος
Ε. Καρίνου (εσωτερικό μέλος)                                    Κ. Κεχαγιά
Ε. Καραμπέτσος (εσωτερικό μέλος)                           Κ. Ποτηριάδης
Π. Καραΐσκος (εξωτερικό μέλος)                                 Ι. Σεϊμένης
Α. Κλούβας (εξωτερικό μέλος)                                    Ι. Σταματελάτος

 

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος), Ε. Καραμπέτσος και Α. Κλούβας. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.


6. Αναλύσεις τριτίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016 – ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (συνημμένο/συντάκτες Κ. Κεχαγιά, Κ. Ποτηριάδης) και εγκρίνει την παράταση της ισχύος της απόφασης της 240ής συνεδρίασης του ΔΣ στις 22.07.2016 (θέμα 6), όπως παρατάθηκε με την απόφαση της 256ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 12.10.2018 (θέμα 8), για άλλα πέντε (5) έτη.


7. Σχέδιο τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002419 (έργο «ΑΥΡΑ»).

Το ΔΣ ενημερώνεται για τη θετική βούληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠΑνΕΚ σχετικά με παροχή χρονικής παράτασης της Πράξης «ΑΥΡΑ», λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν την τρέχουσα περίοδο. Η ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ αναμένει την υποβολή νέου σχεδίου «αυτεπιστασίας».

Κατόπιν αυτού, τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση των επιστημονικών υπευθύνων του προγράμματος (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καρίνου, Κ. Καρφόπουλος) για την έγκριση τροποποιημένου σχεδίου υλοποίησης του υποέργου «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης» της Πράξης ΑΥΡΑ με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002419.

Το ΔΣ συμφωνεί με το περιεχόμενο του νέου σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα («αυτεπιστασία») και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να το υποβάλει στην ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ.

 

8. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα:

α) Νέο μοντέλο απόδοσης πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού.

To ΔΣ ενημερώθηκε, με βάση την έκθεση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού & Προμηθειών (υπ’ αριθ. Δ.β/233/11390/11.09.2020, συντάκτης: Δ. Μπούρας), σχετικά με το νέο μοντέλο απόδοσης πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, που θα εφαρμοστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων από το 2022. Η ΕΕΑΕ, κατά το νέο μοντέλο, από το 2022 θα αναλαμβάνει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού της μέσω επιχορήγησης. Επίσης, το ΔΣ ενημερώθηκε ότι σύμφωνα με το νέο μοντέλο διοικητικής και οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού οι μεταβιβαστικές πληρωμές προς διεθνείς οργανισμούς, που μέχρι και το 2019 εκτελούσε η ΕΕΑΕ, από την τρέχουσα χρήση 2020 είναι πλέον αρμοδιότητα της ΓΓΕΤ.

 

9. Διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την εκτέλεση μετρήσεων σε σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα για το έτος 2021.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος) την οποία έκανε αποδεκτή ως προς τον προτεινόμενο αριθμό των μετρήσεων από εξωτερικά συνεργεία (1850) για το έτος 2021, τον προτεινόμενο προϋπολογισμό (352.750,00 € συν ΦΠΑ), την προτεινόμενη κατανομή στα πέντε (5) γεωγραφικά τμήματα, όπως και ως προς την πρόβλεψη για χρήση δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 100% για ένα (1) έτος (έτος 2022).

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού, και για τα 5 γεωγραφικά τμήματα της χώρας, διαμορφώνεται στο ύψος των επτακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (705.500,00 €) συν ΦΠΑ, ήτοι 352.750,00 € συν ΦΠΑ για το έτος 2021, πλέον 352.750,00 € συν ΦΠΑ με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2022. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου διαγωνισμού της περιόδου 2019-2020 κατόπιν αναγωγής στο πλήθος των προς μέτρηση σταθμών κεραιών.

Κατόπιν, το ΔΣ ενέκρινε το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού που κατάρτισε η υπηρεσία (για 3700 σταθμούς κεραιών: 1850 για το έτος 2021 και 1850 για το έτος 2022 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης), και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.

Our website is protected by DMC Firewall!