271η συνεδρίαση, 04.12.2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έλεγχος ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 213/51/ΕΥΡΑΤΟΜ):
  α) Εισήγηση σχετικά με την συχνότητα προσδιορισμού των ισοτόπων του ουρανίου.
  β) Αιτήσεις αναγνώρισης «Εργαστηρίων Ανάλυσης Δειγμάτων».
 2. Έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2021.
 3. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης οφειλόμενων ποσών προς τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 4. Ένταξη επιστημονικού προγράμματος στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 5. Πράξη διεξαγωγής ακρόασης- απόφαση επί επιβληθέντος προστίμου.
 6. Πρόταση ορισμού μελών υπηρεσιακού συμβουλίου ΕΕΑΕ.
 7. Θέματα προσωπικού:
  α) Επικύρωση πρακτικού επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης ΕΛΕ Β' βαθμίδας.
  β) Επικύρωση πρακτικού επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης ΕΛΕ Α' βαθμίδας.
 8. Ανακοινώσεις --Άλλα θέματα: Προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τον χώρο του πρώην εργοστασίου φωσφορικών λιπασμάτων Δραπετσώνας.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έλεγχος ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 213/51/ΕΥΡΑΤΟΜ):

α) Εισήγηση σχετικά με την συχνότητα προσδιορισμού των ισοτόπων του ουρανίου.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτες Κ. Κεχαγιά, Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με τη συχνότητα προσδιορισμού των ισοτόπων του ουρανίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη χώρα μας.

Το ΔΣ συμφωνώντας με την εισήγηση, ζητεί από την υπηρεσία να την προωθήσει προς το Υπουργείο Υγείας, το οποίο βάσει του άρθρου 7, παρ. 1.2.β της κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016) όπως ισχύει, μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση εγκυκλίου προς τους υπευθύνους ύδρευσης. Η ΕΕΑΕ προτείνει να συμπεριληφθούν στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας τα αναφερόμενα στη συνημμένη εισήγηση.

β) Αιτήσεις αναγνώρισης «Εργαστηρίων Ανάλυσης Δειγμάτων».

Α.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτες Κ. Κεχαγιά, Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με το αίτημα για την αναγνώριση της εταιρείας Agrolab-ΑΕ, για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ, συμφωνώντας με την εισήγηση, αποφασίζει την επέκταση εξουσιοδότησης της εταιρείας Agrolab-ΑΕ ως «εργαστηρίου ανάλυσης δειγμάτων», σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016), για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Η εξουσιοδότηση αφορά την παρακάτω παράμετρο: Προσδιορισμός της ολικής α- ακτινοβολίας και της ολικής β-ακτινοβολίας με υγρό σπινθηριστή σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 11704:2015. Η εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Β.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτες Κ. Κεχαγιά, Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με το αίτημα για την αναγνώριση της εταιρείας ALS Czech Republic s.r.o. και της εταιρείας ALS Scandinavia AB, για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ, συμφωνώντας με την εισήγηση, και λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τους συντάκτες της εισηγήσεως, αποφασίζει την επέκταση για ένα (1) έτος  της εξουσιοδότησης της εταιρείας ALS Czech Republic s.r.o. και της εταιρείας ALS Scandinavia AB ως «εργαστηρίων ανάλυσης δειγμάτων», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016), για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η εξουσιοδότηση αφορά τις παρακάτω παραμέτρους:

-Για την εταιρεία ALS Czech Republic s.r.o., προσδιορισμός της ολικής α- ακτινοβολίας και της ολικής β-ακτινοβολίας με υγρό σπινθηριστή σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 11704.

-Για την εταιρεία ALS Scandinavia AB, προσδιορισμός των ισοτόπων του Ουρανίου με ICP-MS: U-234 & U-238 σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 17294.

Η εξουσιοδότηση έχει δοκιμαστική ισχύ ενός (1) έτους.

 

2. Έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2021.

Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της εισήγησης του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), και αφού διαπίστωσε ότι ο προτεινόμενος αναλυτικός προϋπολογισμός είναι συνεπής με τον συνοπτικό προϋπολογισμό όπως εγκρίθηκε κατά την 269η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 15.07.2020, θέμα 1γ, ενέκρινε την πρόταση αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

3. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης οφειλόμενων ποσών προς τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Προϊστάμενο του ΕΛΚΕ (συνημμένα: έγγραφο με αριθ. Πρωτ. Λ.001/266/15395/2020 του κ. Δ. Μπούρα, έγγραφο με αριθ. Πρωτ. 12667/2020 της αναδόχου εταιρείας των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «ΣΟΛ Α.Ε.») για την εξέλιξη της διαδικασίας είσπραξης των οφειλόμενων ποσών προς τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, όπως διενεργείται σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών αποφάσεων (250η συνεδρίαση του ΔΣ στις 08.12.2017, θέμα 3, 254η συνεδρίαση του ΔΣ στις 31.05.2018, θέμα 2α, 255η συνεδρίαση του ΔΣ στις 27.07.2018, θέμα 3, 267η συνεδρίαση του ΔΣ στις 28.02.2020, θέμα 5).

Το ΔΣ διαπιστώνει την πρόοδο του έργου της ταυτοποίησης των οφειλόμενων ποσών, της ενδελεχούς διασταύρωσης των ποσών των οργανισμών  (ιδιωτικών και δημόσιων) που οφείλουν στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ καθώς και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ειδοποίησης των ιδιωτικών φορέων - οφειλετών και αναμένει την περάτωσή του μέσω ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα.

Το ΔΣ εκφράζει την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες του προς την υπηρεσία για την εξαιρετική πρόοδο ενός τόσο σημαντικού και δυσχερούς έργου.

 

4. Ένταξη επιστημονικού προγράμματος στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εγκρίνει, σύμφωνα με την αίτηση της κας Α. Μποζιάρη, υπαλλήλου της κατηγορίας των ΕΛΕ και την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ κ. Δ. Μπούρα (συνημμένα), την ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ του Προγράμματος «EURADOS INTERCOMPARISON 2020» με κωδικό οικονομικής διαχείρισης 043-00, από 1-11-2020, τον ορισμό της κας  Μποζιάρη ως επιστημονικής υπευθύνου αυτού και την τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2020, κατά τα οικονομικά δεδομένα του Προγράμματος.

 

5. Πράξη διεξαγωγής ακρόασης - απόφαση επί επιβληθέντος προστίμου.

Το ΔΣ της ΕΕΑΕ ενημερώθηκε από το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων (συνημμένο/συντάκτης Α. Μεταξάκη) για την εξέλιξη της υπόθεσης «TERRAMΕNTOR E.Ο.Ο.Σ.», μετά την ληφθείσα απόφασή του (249η συνεδρίαση του ΔΣ στις 13.10.2017, θέμα 4) σε συνέχεια της σχετικής διεξαχθείσας ακρόασης. Μετά από εκτενή συζήτηση και με δεδομένο ότι περιήλθαν εις γνώση του ΔΣ νέα στοιχεία και πιο συγκεκριμένα ότι από τις 06.06.2019 έχει ανακτηθεί η ραδιενεργός πηγή, την οποία είχε στην κατοχή της η εν λόγω εταιρεία, το ΔΣ αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 6 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ακροάσεων (απόφαση ΕΕΑΕ 7/245/2017, ΦΕΚ 1405/Β/25.04.2017), ως εξής:

Α.     Παρέλκει η παράστασις της ΕΕΑΕ ως πολιτική αγωγή στην εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης … ενώπιον του Α' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Β.     Να διαγραφεί το επιβληθέν πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ στην εταιρεία «TERRAMΕNTOR E.Ο.Ο.Σ.».

 

6. Πρόταση ορισμού μελών υπηρεσιακού συμβουλίου ΕΕΑΕ.

 Το ΔΣ εγκρίνει τη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ (για την περίοδο από 1-1-2021 μέχρι 31-12-2022), όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Μ. Καραγκούνη), που περιέχει την πρόταση ορισμού μελών ως εξής:

Τακτικά Μέλη                           Αναπληρωματικά Μέλη                                                         
 Ευαγγελία Σοφούλη (ΓΓΕΤ) - Πρόεδρος                              Μαρία Χριστούλα (ΓΓΕΤ)
 Ζήσιμος Αγγελής (ΕΚΕΦΕ «Δ»)- Μέλος     Αφροδίτη Πατρώνη (ΓΓΕΤ)
 Αγνή Σπηλιώτη (ΓΓΕΤ)             Θεοδώρα Κουτσουρή (ΥΠΑΝΕΠ)- Μέλος
 Αιρετά Μέλη (Μονίμων υπαλλήλων ΕΕΑΕ)            Αναπληρωματικά Μέλη
 Χρήστος Παφίλης     Παναγιώτης Τριτάκης
 Χριστίνα Τζουμανίκα              Θωμαΐς Ζορμπάκη                                        
 Αιρετά Μέλη (Υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΕΕΑΕ   Αναπληρωματικά Μέλη
 Παναγιώτης Ασκούνης       Δημήτρης Κουτουνίδης
 Σταυρούλα Σέρφα        Κυριακή Ηρωδιάδου
   
Εισηγητής: Δημήτριος Μπούρας
Γραμματέας: Ζωή Πατρώνου με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Κισκύρα

                                                                 

7. Θέματα προσωπικού:

α) Επικύρωση πρακτικού επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης ΕΛΕ Β' βαθμίδας.

Το ΔΣ, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4386/2016, αποδέχεται το διαβιβασθέν πρακτικό της επιτροπής κρίσης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP18106) και εγκρίνει την τοποθέτηση της κας Αργυρώς Μποζιάρη σε θέση ΕΛΕ Β΄ Βαθμίδας.

β) Επικύρωση πρακτικού επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης ΕΛΕ Α' βαθμίδας.

 Το ΔΣ, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4386/2016, αποδέχεται το διαβιβασθέν πρακτικό της επιτροπής κρίσης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP18203) και εγκρίνει την τοποθέτηση του κ. Σωτήρη Οικονομίδη σε θέση ΕΛΕ Α΄ Βαθμίδας.

 

8. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα: Προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τον χώρο του πρώην εργοστασίου φωσφορικών λιπασμάτων Δραπετσώνας.

[…]

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.