272η συνεδρίαση, 11.02.2021

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εθιμοτυπική συνεδρίαση με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής, απευθύνουν ευχετήριο χαιρετισμό για την έναρξη της νέας θητείας του ΔΣ. Τα μέλη του ΔΣ ευχαριστούν την πολιτική ηγεσία για την τιμητική συμμετοχή στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ με την νέα σύνθεση. Ακολούθησε συζήτηση γνωριμίας και ενημέρωσης, ιδίως, για την πορεία των ζητημάτων/σημείων που είχαν εξετασθεί κατά την προ ενός έτους επίσκεψη των κ.κ. Υφυπουργού και ΓΓΕΚ στην ΕΕΑΕ.

Στη συνέχεια το ΔΣ εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΜΕΡΟΣ Β: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ένταξη προγράμματος στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Αδειών & Ελέγχων και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ έτους 2021.
 2. Έγκριση προκηρύξεων προσωπικού ΙΔΟΧ.
 3. Κατάθεση απόψεων από τους συμμετέχοντες θεσμικούς φορείς στην Ειδική Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας.
 4. Προβλέψεις πρόσθετης/υπερωριακής απασχόλησης έτους 2021.
 5. Ανάθεση εργασιών συντήρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Η/Μ Πεδίων (ΕΠΗΠ).
 6. Ανακοινώσεις - ʼλλα θέματα:
  α) Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕΑΕ και ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο πλαίσιο του «εθνικού προγράμματος» για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων.
  β) Μετονομασία της ΓΓΕΤ σε ΓΓΕΚ (ΓΓ Έρευνας & Καινοτομίας).
  γ) Ζητήματα δηλώσεων στο πλαίσιο του πρόσθετου πρωτοκόλλου.
  δ) Αίτηση ακύρωσης ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με τον διαγωνισμό του 5G.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ένταξη προγράμματος στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Αδειών & Ελέγχων και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ έτους 2021.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και εγκρίνει την ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ του νέου προγράμματος «Επιστημονικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για την ακτινοπροστασία και την πυρηνική και την ραδιολογική ασφάλεια», με κωδικό λογιστικής διαχείρισης 001-10, σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση/εισήγηση της κας Ε. Καρίνου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Αδειών & Ελέγχων, και την τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2021, κατά τα οικονομικά δεδομένα του νέου προγράμματος.

2. Έγκριση προκηρύξεων προσωπικού ΙΔΟΧ.

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση του προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) για την πλήρωση θέσεων επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης προγραμμάτων/έργων του ΕΛΚΕ (επισυναπτόμενες οι εισηγήσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων), ως εξής:
 

Κωδ. έργου       

Τίτλος προγράμματος/έργου

Αριθμός επιστ. συνεργατών

001-02

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

2

001-03

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης διαλειτουργικών υπολογιστικών συστημάτων

1

001-05

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και των διεθνών Οργανισμών και διοργάνωσης συνεδρίων -ενημερωτικών συναντήσεων της ΕΕΑΕ

1

001-06

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

1

001-07

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων

1

001-10

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης της εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για την ακτινοπροστασία και την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια

1

Το ΔΣ εγκρίνει την εισήγηση και αποφασίζει τη δημοσίευση έξι (6) προκηρύξεων, για τις συνολικά επτά (7) θέσεις, όπως στον παραπάνω πίνακα. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα έχουν διάρκεια μέχρι την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων προγραμμάτων/έργων.

Συγκροτούνται, αντίστοιχα, Επιτροπές Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017, ως εξής:

 • Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (κωδ. έργου 001-02):
Τακτικά μέλη       Αναπληρωματικά     
 Ε. Καραμπέτσος (Πρόεδρος)   Δ. Κουτουνίδης
 Ε. Καρίνου   Σ. Οικονομίδης
 Δ. Μπούρας

 Σ. Σέρφα

 

 •  Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης διαλειτουργικών υπολογιστικών συστημάτων (κωδ. έργου 001-03):
Τακτικά μέλη   Αναπληρωματικά        
 Σ. Σέρφα (Πρόεδρος)              Δ. Κουτουνίδης
 Ε. Καραμπέτσος   Σ. Οικονομίδης
 Δ. Μπούρας 

 Χ. Παφίλης

 

 • Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και των διεθνών Οργανισμών και διοργάνωσης συνεδρίων -ενημερωτικών συναντήσεων της ΕΕΑΕ (κωδ. έργου 001-05):
Τακτικά μέλη          Αναπληρωματικά           
Β. Ταφίλη (Πρόεδρος)            Κ. Καρφόπουλος
 Ε. Καρίνου   Σ. Οικονομίδης
 Δ. Μπούρας 

 Σ. Σέρφα

 

 •  Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (κωδ. έργου 001-06):
Τακτικά μέλη   Αναπληρωματικά 
 Κ. Χουρδάκης (Πρόεδρος)   Χ. Παφίλης
 Ε. Καρίνου   Σ. Οικονομίδης
 Δ. Μπούρας

 Σ. Σέρφα

 

 •  Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων (κωδ. έργου 001-07):
 Τακτικά μέλη   Αναπληρωματικά 
 Ε. Καρίνου (Πρόεδρος)       Α. Μποζιάρη        
 Ε. Καραμπέτσος   Σ. Οικονομίδης
 Δ. Μπούρας 

 Σ. Σέρφα

 

 • Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης της εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για την ακτινοπροστασία και την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια (κωδ. έργου 001-10):
Τακτικά μέλη   Αναπληρωματικά  
 Ε. Καρίνου (Πρόεδρος)      Χ. Παφίλης
 Κ. Χουρδάκης Σ. Οικονομίδης
 Δ. Μπούρας 

Σ. Σέρφα 

 

 • Για την εξέταση ενστάσεων συγκροτείται επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4485/2017, ως εξής:
 Τακτικά μέλη   Αναπληρωματικά 
 Π. Ασκούνης (Πρόεδρος)   Γ. Μανουσαρίδης
 Κ. Ηρωδιάδου  Α. Ντάλλες
 Ε. Παπαδομαρκάκη

 Π. Τριτάκης

 

Καθήκοντα γραμματέα θα ασκεί η κα Θ. Ζορμπάκη.

Το ΔΣ εξέτασε τα συνημμένα σχέδια των κειμένων των έξι (6) προκηρύξεων που ετοίμασε η υπηρεσία, τα οποία εγκρίνει. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στη δημοσίευση των προκηρύξεων και τις ενέργειες για την πλήρωση των θέσεων και την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Επίσης, το ΔΣ εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4386/2016, την παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου:

του κ. Μανιού Γεώργιου και της κας Πετρή Ασπασίας, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό 036 «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες - Δράσεις ευαισθητοποίησης» (ΑΥΡΑ)», μέχρι τις 30/4/2021, κατά την εισήγηση της Επιστημονικής Υπευθύνου του προγράμματος 036 (συνημμένο/συντάκτης, Ε. Καρίνου).

3. Κατάθεση απόψεων από τους συμμετέχοντες θεσμικούς φορείς στην Ειδική Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας («9μελής επιτροπή») για την αποστολή προτάσεων από τους συμμετέχοντες θεσμικούς φορείς για την αναβάθμιση του ρόλου της 9μελούς και το θέμα των πληθυσμιακών κριτηρίων όσον αφορά την εγκατάσταση ιατρικών μηχανημάτων ακτινοβολιών.

To ΔΣ μελέτησε τη εισήγηση των εκπροσώπων της υπηρεσίας στην 9μελή (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καρίνου, Μ. Καλαθάκη). Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, το ΔΣ αποφασίζει την αποστολή προτάσεων όπου θα περιλαμβάνονται τα εξής σημεία:

 • Κατάργηση πληθυσμιακών κριτηρίων και αντικατάστασή τους από κριτήρια για την εφαρμογή της αρχής της αιτιολόγησης, ως μέτρου για τον περιορισμό του αριθμού των εξετάσεων που δεν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ιατρικές ενδείξεις.
 • Δημιουργία μητρώου του ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε διαγνωστικές και θεραπευτικές ακτινοβολήσεις.
 • Θέσπιση κινήτρων ανανέωσης του ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε διαγνωστικές και θεραπευτικές ακτινοβολήσεις.

Το ΔΣ αναμένει από την υπηρεσία να ενσωματώσει τα ανωτέρω σημεία στη σχετική εισήγηση, η οποία κατά τα λοιπά γίνεται αποδεκτή.

4. Προβλέψεις πρόσθετης/υπερωριακής απασχόλησης έτους 2021.

Α)
Το ΔΣ εξετάζει και κάνει αποδεκτή την πρόταση πρόβλεψης υπερωριακής αποζημίωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις, για προσωπικό που θα απασχοληθεί το 2021 για εργασία

καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με την εισήγηση του προϊσταμένου του ΕΛΚΕ και προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας). Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ΕΛΚΕ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να επιμεληθεί νομοτεχνικά τα κείμενα των δύο (2) σχετικών πράξεων (για το Α' και Β' εξάμηνο 2021), σύμφωνα με την εισήγηση, και να τις αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β)
Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και κατόπιν ενδελεχούς συζήτησης ενέκρινε πρόσθετη αμοιβή για το έτος 2021, για μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ συνολικού ύψους 33.000 Ευρώ (μεικτά), για πρόσθετο έργο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος 001-08 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης», για συγκεκριμένα παραδοτέα στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με την εισήγηση.

5. Ανάθεση εργασιών συντήρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Η/Μ Πεδίων (ΕΠΗΠ).

Το ΔΣ ενημερώνεται ότι στις 26.02.2021 λήγει η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του έργου «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)». Η σύμβαση αυτή υπεγράφη στις 16/4/2019 μεταξύ της εταιρείας Space Hellas A.E. και της ΕΕΑΕ, σε εκτέλεση σχετικής προηγούμενης απόφασης (259η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 29.03.2019, θέμα 5) και καλύπτει υπηρεσίες συντήρησης για δύο (2) έτη που εκκινούν από την ημερομηνία λήξης της περιόδου εγγύησης του έργου, ήτοι από 27.02.2019 έως 26.02.2021.

Σε συνέχεια των παραπάνω και της εισήγησης της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος) το ΔΣ: α) διαπιστώνει την ανάγκη συνέχισης της παροχής εργασιών συντήρησης του ΕΠΗΠ προς διασφάλιση της ανελλιπούς συντήρησης του έργου, β) εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τη συνέχιση της ανάθεσης εργασιών συντήρησης του ΕΠΗΠ και για τα 2 επόμενα έτη, δηλαδή από 27.02.2021 έως 26.02.2023, (ύψους 287.663,25 Ευρώ πλέον ΦΠΑ το 1ο έτος και 289.818,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ το 2ο έτος) στην εταιρεία Space Hellas A.E. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κύρια Σύμβαση του έργου μεταξύ της αναθέτουσας αρχής (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.) και της αναδόχου εταιρείας και γ) εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση της υπηρεσίας σχετικό σχέδιο σύμβασης μεταξύ της ΕΕΑΕ και της εταιρείας Space Hellas Α.Ε.

6. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

α) Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕΑΕ και ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο πλαίσιο του «εθνικού προγράμματος» για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο «εθνικό πρόγραμμα» για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (κ.υ.α. 97529/2020, ΦΕΚ 4317/Β/02.10.2020), για τη συμμετοχή της εγκατάστασης διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και πηγών του ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.

β) Μετονομασία της ΓΓΕΤ σε ΓΓΕΚ (ΓΓ Έρευνας & Καινοτομίας).

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη μετονομασία της προϊσταμένης αρχής από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (π.δ. 3/2021, ΦΕΚ 3/Α/06.01.2021) και για τη χρήση του νέου ονόματος σε όλα τα έγγραφα της ΕΕΑΕ.

γ) Ζητήματα δηλώσεων στο πλαίσιο του πρόσθετου πρωτοκόλλου.

Το ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς για το ζήτημα.

δ) Αίτηση ακύρωσης ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με τον διαγωνισμό του 5G.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την αίτηση ακύρωσης με αριθ. καταθ. Ε2481/2020, η οποία ασκήθηκε από ομάδα 50 πολιτών, κατά της απόφασης 957/24.09.2020 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) «Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των 700 MHz, 2GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz» και η οποία θα εκδικασθεί ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ στις 5 Μαρτίου 2021. Παράλληλα, το ΔΣ ενημερώθηκε για την επίδοση στην ΕΕΑΕ στις 05.02.2021, μέσω δικαστικού επιμελητή, αντιγράφου της αίτησης ακύρωσης μετά συνημμένης ανακοίνωσης δίκης του Προέδρου της ΕΕΤΤ. Σε συνέχεια των παραπάνω το ΔΣ διαπίστωσε την ανάγκη να παρέμβει η ΕΕΑΕ, ως αρμόδια αρχή ακτινοπροστασίας, υπέρ του κύρους της ως άνω πράξεως της ΕΕΤΤ διότι η αίτηση ακύρωσης θέτει ζητήματα που αφορούν και την ισχύ του πλαισίου ακτινοπροστασίας από τα Η/Μ πεδία.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.