273η συνεδρίαση, 15.04.2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ.
 2. Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών για τα έτη 2015 και 2016.
 3. Εισηγήσεις προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για έκδοση εφαρμοστικής νομοθεσίας του ν. 4635/2019.
 4. Κλήση σε ακρόαση οργανισμού.
 5. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
 6. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
 7. Υλοποίηση δράσης του «Εθνικού Προγράμματος» για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων.
 8. Ανακοινώσεις - Διάφορα θέματα:
  (α)  Σύνταξη εγχειριδίου «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)» και ενέργειες της ΕΕΑΕ  σε περίπτωση οργανισμών με ραδιενεργές πηγές, οι οποίοι δεν λειτουργούν.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

   

 1. Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας), να μεταβιβασθεί από τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ (φορέας 1035-901) το ποσό των 42.034,66 Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει, ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ, εν συνδυασμώ με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 6α του ιδίου νόμου.

     

      2. Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών για τα έτη 2015 και 2016.

 Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), και έλαβε γνώση των εκθέσεων ελέγχου του ΕΛΚΕ ετών 2015 και 2016, οι οποίες συντάχθηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του ελέγχου, τα αποτελέσματα αυτού είναι ικανοποιητικά. Στην ανακεφαλαίωση του ελέγχου περιλαμβάνονται και κάποιες παρατηρήσεις. Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η υπηρεσία έχει συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις των ελεγκτών.

Επίσης, κατά τα αναφερόμενα στην εισήγηση, τίθεται υπόψη του ΔΣ η αναγκαιότητα πρόσληψης ενός υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση της εύρυθμης λειτουργίας της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.

 

     3. Εισηγήσεις προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για έκδοση εφαρμοστικής νομοθεσίας του ν. 4635/2019.

 Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας μαζί με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν σχέδια υπουργικών αποφάσεων (συνημμένη εισήγηση/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος). Για την κατάρτιση των κειμένων υπήρξε συνεργασία της υπηρεσίας με υπηρεσιακά στελέχη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Tο ΔΣ εγκρίνει τα κείμενα και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο προς υπογραφή της κοινής εισήγησης με την ΕΕΤΤ προκειμένου να αποσταλούν ως κοινή εισήγηση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις παρ. 1β και 1γ του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

     

    4. Κλήση σε ακρόαση οργανισμού.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τα ζητήματα ελέγχου και τις σχετικές καταγγελίες, κατά το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ, της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, τα οποία αφορούν συγκεκριμένο περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο, κατά την εισήγηση με αριθ. πρωτ. Α.α/499/8336/9.04.2021 (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καρίνου).

Μετά από ενδελεχή μελέτη της προαναφερόμενης εισηγήσεως και των σχετικών συνημμένων εγγράφων της υπηρεσίας, και μετά από διεξοδική συζήτηση, το ΔΣ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4310/2014, ιδίως το άρθρο 43, παρ. 4, περίπτωση ιδ και το άρθρο 46, παρ. 3, καθώς και την Απόφαση της ΕΕΑΕ 7/245/24.3.2017 «Κανονισμός Ακροάσεων της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ Β/1405/25.04.2017), αποφάσισε τα κάτωθι:

Α. Καλείται σε ακρόαση το εν λόγω περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο, δια του νόμιμου εκπροσώπου του (Διοικητής Νοσοκομείου).

Β. Ορίζεται 3μελής επιτροπή ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΑΕ, ως εξής:

Ν. Καλλίθρακας-Κόντος (Πρόεδρος της επιτροπής), Κ. Χουρδάκης και Α. Μεταξάκη (μέλη της επιτροπής). Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα Κ. Ηρωδιάδου.

Γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ να εκδώσει τη σχετική πράξη διεξαγωγής ακρόασης μετά της εντολής επίδοσής της στον καλούμενο.

Δ.  Ορίζεται προθεσμία για την υποβολή εγγράφων υπομνημάτων η 21/05/2021.

 

     5. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Κ. Ποτηριάδης, Κ. Κεχαγιά), σχετικά με το αίτημα για την αναγνώριση του εργαστηρίου «ENVIROLAB IKE», για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ, συμφωνώντας με την εισήγηση, παρέχει εξουσιοδότηση στο εργαστήριο «ENVIROLAB IKE» για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016/01.02.2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016). Η εξουσιοδότηση αφορά την παρακάτω παράμετρο:

«Προσδιορισμός των ισοτόπων του Ουρανίου με ICP-MS: U-234 & U-238 σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 17294-2:2016».

Η εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

      6. Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα του κ. Κ. Ποτηριάδη, υπαλλήλου της κατηγορίας των ΕΛΕ, για χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, που αφορά στη συμμετοχή του ως Επιστημονικού Συνεργάτη στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο "Comprehensive radiation monitor package for Lunar mission", το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency, ESA) για διάστημα δύο (2) ετών.

Το ΔΣ συμφωνεί με την ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), την δε άδεια θα εκδώσει ο Πρόεδρος.

 

     7. Υλοποίηση δράσης του «Εθνικού Προγράμματος» για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων.

Ο κ. Καλλίθρακας-Κόντος, Προεδρεύων της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ), ενημερώνει αναλυτικά για τα αποτελέσματα της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΕΔΡΑ (5η συνεδρίαση στις 08.04.2021) και εισάγεται στο ΔΣ το αίτημα της ΕΕΔΡΑ για χρηματοδότηση μέσω του ταμείου παρακαταθήκης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ μελέτης από ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα καθηγητή Πανεπιστημίου (μέλος ΔΕΠ) με αντικείμενο την προκαταρκτική αξιολόγηση ασφάλειας σε επιφανειακή εγκατάσταση διάθεσης που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ραδιολογικές επιπτώσεις (αποδεκτές ή μη),
 • εκτίμηση απαιτούμενης χωρητικότητας εγκατάστασης και ενεργότητας ραδιονουκλιδίων,
 • προσδιορισμός πιθανών σεναρίων ανάλυσης ασφάλειας,
 • υπολογισμός ραδιολογικών επιπτώσεων μετά την παύση λειτουργίας.

Η παραπάνω μελέτη κρίνεται απαραίτητη έχοντας υπόψη το «Εθνικό Πρόγραμμα» για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ) (κ.υ.α. 97529/2020, ΦΕΚ 4317/Β/02.10.2020) και ιδιαίτερα το ορόσημο Β4 «Λήψη απόφασης σχετικά με την επέκταση της λειτουργίας της εγκατάστασης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σε εγκατάσταση διάθεσης ΑΚΡΑ» (παρ. 6 της υπόψη κ.υ.α.).

Το ΔΣ εγκρίνει τη σκοπιμότητα της δαπάνης προς εκπόνηση της αιτούμενης από την ΕΕΔΡΑ μελέτης, δυνάμει των διατάξεων του στοιχείου (η) του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 και μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, ειδικότερα τον κωδικό έργου 001-09 που χρηματοδοτεί το ταμείο παρακαταθήκης για τη διαχείριση των ΑΚΡΑ (παρ. 13 της παραπάνω κ.υ.α. 97529/2020).

 

         8. Ανακοινώσεις-Διάφορα θέματα.

         (α)  Σύνταξη εγχειριδίου «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)» και ενέργειες της ΕΕΑΕ σε περίπτωση οργανισμών με ραδιενεργές πηγές, οι οποίοι δεν λειτουργούν.

Το ΔΣ έλαβε γνώση (ενημερωτικό έγγραφο με αριθ. Α.α/499/8299/8.4.2021, συντάκτης: Ε. Καρίνου) για την ολοκλήρωση σύνταξης από τη Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων της υπηρεσίας, με τη συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη-εμπειρογνώμονα, εγχειριδίου με τίτλο «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)». Το ΜΕΣ εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (ΟΣΔ) της ΕΕΑΕ. Το ΔΣ επαίνεσε την πρωτοβουλία της υπηρεσίας και την ποιότητα του εγχειριδίου, σημειώνοντας ότι με τη σύνταξη αυτού του εγχειριδίου απαντάται μια σημαντική σύσταση της διεθνούς αξιολόγησης IRRS (2012 & 2017, σύσταση R18).

Επίσης, το ΔΣ έλαβε γνώση (ενημερωτικό έγγραφο με αριθ. Α.α/499/8298/8.4.2021, συντάκτης: Ε. Καρίνου) των προτάσεων από εξωτερικό σύμβουλο σχετικά με τις ενέργειες της υπηρεσίας σε περίπτωση οργανισμών με ραδιενεργές πηγές, οι οποίοι δεν λειτουργούν. Το ΔΣ αναμένει από την υπηρεσία τα συμπεράσματά της από την εφαρμογή των περιγραφόμενων διαδικαστικών ενεργειών.

 

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.