274η συνεδρίαση, 11.05.2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Έγκριση προκήρυξης προσωπικού ΙΔΟΧ.
  2. Σύνθεση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) στην ΕΕΑΕ.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

   

  1. Έγκριση προκήρυξης προσωπικού ΙΔΟΧ.

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) για την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες εκτέλεσης του προγράμματος «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της ΕΕΑΕ» (κωδ. έργου 001-08).

Το ΔΣ εγκρίνει το σχέδιο της προκήρυξης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στη δημοσίευση της προκήρυξης, την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και όσες ενέργειες απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης, κατά την εισήγηση.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, καθώς και η εξέταση τυχόν ενστάσεων θα διενεργηθεί από τις επιτροπές που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 για το εν λόγω επιστημονικό πρόγραμμα 001-08, κατά την 264η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 18.10.2019, θέμα 10. Γραμματέας ορίζεται η κ. Θ. Ζορμπάκη.

     

      2. Σύνθεση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) στην ΕΕΑΕ.

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η αναφορά της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Σ. Οικονομίδης) σχετικά με τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν για την πλήρωση των θέσεων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) της ΕΕΑΕ (κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης το 2020 και επαναδημοσίευσης το 2021, στο πλαίσιο της απόφασης της 267ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 28-2-2020, θέμα 8).

Το ΔΣ αξιολόγησε τις υποψηφιότητες σύμφωνα με τον ν. 4521/2018 και τον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας της ΕΗΔΕ της ΕΕΑΕ, διαπίστωσε ότι και οι 10 υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και αποφάσισε τη σύνθεση της ΕΗΔΕ ως εξής:

 

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
ʼΑρτεμις Γιώτσα (Πρόεδρος) Βασιλική Μολλάκη 
Αναστάσιος Σιούντας (Αντιπρόεδρος) Γεωργία Τερζούδη
Σωτήριος Οικονομίδης (εσωτερικό μέλος) Ελευθερία Καρίνου 
Ευθύμιος Καραμπέτσος (εσωτερικό μέλος) Κωνσταντίνος Καρφόπουλος
Κωνσταντίνος Ποτηριάδης (εσωτερικό μέλος) Κωνσταντίνος Χουρδάκης 

 

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να εκδώσει την απόφαση συγκρότησης της ΕΗΔΕ.

Όλα  τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.