275η συνεδρίαση, 24.06.2021

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Λήψη απόφασης επί του πορίσματος - εισήγησης γενόμενης ακρόασης.
 2. Θέματα παροχής υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης:
  1. Τροποποίηση της απόφασης για τις χρεώσεις της παρεχόμενης υπηρεσίας.
  2. Τροποποίηση της απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο και σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.
 3. Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 4. Ανάθεση μελέτης για την υλοποίηση δράσης του «Εθνικού Προγράμματος» για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων.
 5. Παρακολούθηση των συγκεντρώσεων ραδονίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ).
 6. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:
  1. Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πλήρωση των δέκα θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού στην ΕΕΑΕ.
  2. Έγκριση χρηματοδότησης πρότασης της ΕΕΑΕ από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Λήψη απόφασης επί του πορίσματος - εισήγησης γενόμενης ακρόασης.
  Τα μέλη του ΔΣ αφού έλαβαν γνώση του πορίσματος - εισήγησης της τριμελούς επιτροπής ακρόασης (συνημμένα/συντάκτες Ν. Καλλίθρακας-Κόντος, Α. Μεταξάκη, Κ. Χουρδάκης), η οποία είχε οριστεί με απόφαση της 273ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 15.04.2021 (θέμα 4) και συνεδρίασε στις 15.06.2021 μετά την κλήση σε ακρόαση του διοικητή και νόμιμου εκπροσώπου του Γενικού Νοσοκομείου (...), αποφάσισαν τα εξής:
  Την επιβολή προστίμου συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600€) στο Γενικό Νοσοκομείο (...) και πιο συγκεκριμένα:
  1. το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) για την παράβαση του άρθρου 46, παρ. 1 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α) περί άρνησης και δυστροπίας για την παροχή πληροφοριών προς την ΕΕΑΕ, του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζονται στον οργανισμό η λειτουργική προστασία των εκτιθέμενων εργαζομένων και τα μέτρα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανόμενης και της ατομικής παρακολούθησης, όπου αυτό απαιτείται και
  2. το ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600€) για την παράβαση του άρθρου 44, παρ. 2 του π.δ. 101/2018 (ΦΕΚ 194/Α), περί μη παροχής πρόσβασης από τον οργανισμό στους εργαζόμενους των αποτελεσμάτων της ατομικής τους παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που ενδεχομένως πραγματοποιήθηκαν για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ατομικής παρακολούθησης.
   Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να εκδώσει την σχετική απόφαση, μετά της εντολής επίδοσής της.

 

 1. Θέματα παροχής υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης:
  1. Τροποποίηση της απόφασης για τις χρεώσεις της παρεχόμενης υπηρεσίας.
   Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ανάγκη διόρθωσης των τιμών χρέωσης ατομικής δοσιμέτρησης του τιμοκαταλόγου (απόφαση ΕΕΑΕ 1/261/7-6-2019, ΦΕΚ 2621/Β/2019), όπως περιγράφεται στο μέρος α της εισήγησης της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καρίνου), και εγκρίνει κατά πλειοψηφία (υπέρ: Μ. Αναγνωστάκης, Ν. Καλλίθρακας-Κόντος, Α. Καραντάνας, Α. Φωτόπουλος, Χ. Χουσιάδας, Γ. Χρυσανθόπουλος, κατά της συμπερίληψης της σημειώσεως όπως αναγράφεται στην εισήγηση: Β. Κονδύλης) τις προτεινόμενες διορθώσεις ώστε να αποφευχθεί η αποσπασματική καταγραφή των δεδομένων ατομικής δοσιμέτρησης στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων.
   Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να διαμορφώσει και αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τη σχετική τροποποιητική απόφαση, με την οποία το σημείο 1 του στοιχείου «α. Ατομική δοσιμέτρηση» της παρ. Α της προαναφερόμενης απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1α. Μέτρηση ενός δοσιμέτρου σώματος τύπου θερμοφωταύγειας 4 ευρώ

1β. Μέτρηση περισσότερων του ενός δοσιμέτρων για τον ίδιο εργαζόμενο (όπως δεύτερο δοσίμετρο που φέρεται εντός του ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού, δοσίμετρο άκρων, δοσίμετρο φακού του οφθαλμού κλπ.) παρέχεται ως συνολική υπηρεσία και μόνο 2 ευρώ ανά μέτρηση ανά επιπλέον δοσίμετρο».

  1. Τροποποίηση της απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο και σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.
   Ακολούθως, το ΔΣ εξετάζει το μέρος β της εισήγησης της υπηρεσίας, με την οποία η αρμόδια προϊσταμένη (Ε. Καρίνου) προτείνει τη συμπλήρωση/τροποποίηση της κανονιστικής πράξης της ΕΕΑΕ υπ' αριθ. 1/232/9-10-2015, ΦΕΚ 1074/Β/2016, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη, ταχεία και αποτελεσματική λειτουργία της παροχής υπηρεσιών βαθμονόμησης οργάνων και ατομικής δοσιμέτρησης από το Τμήμα Δοσιμετρίας.
   Το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να διαμορφώσει και αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετική τροποποιητική πράξη που να τροποποιεί την παρ. Β και να προσθέτει παρ. Γ στο άρθρο 5 της προαναφερόμενης κανονιστικής πράξης, όπως ισχύει, ως εξής:

«Β. Στην Αργυρώ Μποζιάρη, ειδική λειτουργική επιστήμονα, μέλος του προσωπικού του Τμήματος Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα α) σύνταξης και έκδοσης πιστοποιητικών βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και β) σύνταξης και έκδοσης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών βαθμονόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφιο α του ν. 4310/2014.
Γ. Στον Παναγιώτη Ασκούνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων/Φυσικών, μέλος του προσωπικού του Τμήματος Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σύνταξης και έκδοσης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφιο α του ν. 4310/2014.».

 

 1. Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
  Το ΔΣ λαμβάνει γνώση της εισήγησης του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και του επισυναπτόμενου σε αυτήν σχεδίου «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ» (συνημμένα/συντάκτης Δ. Μπούρας). Κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης και νομοτεχνικών βελτιώσεων που προτάθηκαν, το ΔΣ αποφασίζει την έγκριση του σχεδίου και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να το αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 1. Ανάθεση μελέτης για την υλοποίηση δράσης του «Εθνικού Προγράμματος» για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων.
  Σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής απόφασης του ΔΣ (273η συνεδρίαση του ΔΣ στις 15.04.2021, θέμα 7) και λαμβανομένης υπόψη της ειδικής εμπειρίας του ΕΜΠ, ειδικότερα την εμπειρία του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Δ. Μητράκου σε θέματα ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας, το ΔΣ ζητεί από την υπηρεσία να προβεί σε πρόσκληση μέσω ΚΗΜΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς από τον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ για την εκτέλεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης για την προκαταρκτική αξιολόγηση ασφάλειας σε επιφανειακή εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων», έναντι ποσού ίσου με 23.500 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και χρονική διάρκεια έργου ίση με 10 μήνες. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, ειδικότερα τον κωδικό έργου 001-09 «Επιστημονικό πρόγραμμα διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ)».

  Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης και υπογραφής της σύμβασης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Ο κ. Μ. Αναγνωστάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ, απείχε της συζήτησης του παρόντος θέματος.

 

 1. Παρακολούθηση των συγκεντρώσεων ραδονίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ).
  Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Κ. Κεχαγιά, Κ. Ποτηριάδης, Ε. Καρίνου) με αντικείμενο τον απολογισμό και τη ραδιολογική αξιολόγηση των ευρημάτων της συστηματικής παρακολούθησης του ραδονίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στη χώρα μας, όπως διενεργείται σύμφωνα με την κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016) και τις οδηγίες εφαρμογής προηγούμενης σχετικής απόφασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ (266η συνεδρίαση του ΔΣ στις 20.12.2019, θέμα 3α).
  Το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση και τα συμπεράσματά της και αποφασίζει:
  1. διαπιστώνει ότι, βάσει της ραδιολογικής αξιολόγησης των υπερβάσεων της παραμετρικής τιμής των 100 Bq/L για τη συγκέντρωση του ραδονίου στο νερό, δεν συντρέχει ανάγκη εισήγησης της ΕΕΑΕ προς το Υπουργείο Υγείας για λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων στις εν λόγω περιπτώσεις,
  2. οι δράσεις που προτείνονται στην εισήγηση, ως συνάρτηση των επιπέδων συγκέντρωσης του ραδονίου, να αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ,
  3. ο έλεγχος του ραδονίου να συνεχίσει να μην αποτελεί υποχρέωση των υπευθύνων ύδρευσης και πέραν της ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2021 για άλλα τρία (3) έτη, δηλαδή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024,
  4. η ΕΕΑΕ με το δίκτυο των συνεργαζόμενων εργαστηρίων να συνεχίσει την επισκόπηση σε σημεία ενδιαφέροντος, ειδικά σε αυτά που θα προκύψουν από την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για το ραδόνιο (ΕΣΧΕΔΡΑ της κ.υ.α. 43374/2020, ΦΕΚ 1881/Β/18.05.2020).

 

 1. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:
  1. Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πλήρωση των δέκα θέσεων Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού Προσωπικού στην ΕΕΑΕ.
   Το ΔΣ ενημερώνεται για τη δημοσίευση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πλήρωση στην ΕΕΑΕ δέκα (10) θέσεων ειδικού επιστημονικού-τεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Προκήρυξη 3Ε/2021, ΦΕΚ 23/ΑΣΕΠ/29.04.2021). Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα αντικείμενα/εξειδικεύσεις σύμφωνα με τις εισηγήσεις της ΕΕΑΕ, σε συνέχεια των σχετικών προηγούμενων αποφάσεων του ΔΣ (259η συνεδρίαση του ΔΣ στις 29.03.2019, θέμα 9 και 260η συνεδρίαση του ΔΣ στις 17.04.2019, θέμα 1).
   Η διάθεση δέκα νέων θέσεων τακτικού προσωπικού στην ΕΕΑΕ αποτελεί μέρος της συνολικότερης πρωτοβουλίας για την πλήρωση 152 νέων θέσεων επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στους εποπτευόμενους φορείς της ΓΓΕΚ. Το ΔΣ εκφράζει την ικανοποίησή του προς την πολιτική ηγεσία για την προώθηση και επιτυχή ολοκλήρωση της πολύπλοκης διαδικασίας.

  2. Έγκριση χρηματοδότησης πρότασης της ΕΕΑΕ από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.
   Το ΔΣ ενημερώνεται για τη θετική απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης σχετικά με την πρόταση της ΕΕΑΕ «Ενίσχυση εθνικών υποδομών για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και την αντιμετώπιση ραδιολογικής έκτακτης ανάγκης» προϋπολογισμού 5.729.420 Ευρώ (με τον ΦΠΑ). Η πρόταση εντάσσεται στον άξονα 4.5 «Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας» του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» ως τμήμα (υπο-πρόγραμμα Νο 12) του συνολικότερου προγράμματος για την ενίσχυση των υποδομών των κέντρων της ΓΓΕΚ. H πρόταση της ΕΕΑΕ είχε αρχικά υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ιούνιος 2020) και είχε περιληφθεί στα σχέδια χρηματοδότησης του «εθνικού προγράμματος» για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων (παρ. 13 της κ.υ.α. 97529/2020, ΦΕΚ 4317/Β/02.10.2020).
   Επίσης, το ΔΣ έλαβε γνώση του Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) που έχει ετοιμαστεί από την ΕΕΑΕ. Το ΤΔΕ, κατόπιν ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, θα κατατεθεί μέσω της ΓΓΕΚ στη ΓΓ ΕΣΠΑ & ΠΔΕ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η πρόταση.

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.