276η συνεδρίαση, 23.07.2021

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Οικονομικά θέματα:
  1. Απολογισμός του ΕΛΚΕ έτους 2020.
  2. Έγκριση του συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ έτους 2022.
  3. Έγκριση του τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού έτους 2022.
 1. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Ε/2021.
 2. ʼδεια άσκησης ιδιωτικού έργου υπαλλήλων της κατηγορίας των ΕΛΕ.
 3. Ανακοινώσεις -- Άλλα θέματα:
  1. Συμφωνητικό με ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στις πάγιες λειτουργικές δαπάνες.
  2. Αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις δράσεις κατάρτισης στην ακτινοπροστασία των συμμετεχόντων στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινικών διαδικασιών.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

  1. Οικονομικά θέματα:

α) Απολογισμός του ΕΛΚΕ έτους 2020.
Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης ενέκρινε τον απολογισμό του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

β) Έγκριση του συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ έτους 2022.

Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης ενέκρινε την πρόταση συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), και την αποστολή του στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

γ) Έγκριση του τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού έτους 2022.

Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης ενέκρινε την πρόταση συνοπτικού προϋπολογισμού του τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού και Προμηθειών (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), και την υποβολή του στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

  1. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Ε/2021.

Το ΔΣ λαμβάνει γνώση του αιτήματος που διαβιβάζει η ΓΓΕΚ για ορισμό εκπροσώπου της ΕΕΑΕ (ειδικού επιστήμονα) στην επιτροπή που θα συγκροτήσει το ΑΣΕΠ για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση στην ΕΕΑΕ δέκα (10) θέσεων ειδικού επιστημονικού-τεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Προκήρυξη 3Ε/2021, ΦΕΚ 23/ΑΣΕΠ/29.04.2021).

Μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), το ΔΣ αποφασίζει να ορίσει ως εκπρόσωπο της ΕΕΑΕ στην επιτροπή αξιολόγησης την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Αδειών και Ελέγχων Δρ. Ε. Καρίνου, ΕΛΕ Α' βαθμίδας. Το ΔΣ θεωρεί ότι, πέραν των τυπικών παραμέτρων, η κ. Καρίνου διαθέτει, εκ της ιδιότητάς της, κατάλληλη ευρύτερη γνώση όσον αφορά τις απαιτήσεις των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.

 

  1. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου υπαλλήλων της κατηγορίας των ΕΛΕ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα των υπαλλήλων της ΕΕΑΕ της κατηγορίας των ΕΛΕ, για χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, για την διδασκαλία τους στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, στο οποίο η ΕΕΑΕ είναι συνεργαζόμενος φορέας. Το ΔΣ συμφωνεί με την ικανοποίηση του αιτήματος λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Μ. Καραγκούνη), την δε άδεια θα εκδώσει ο Πρόεδρος.

 

 

  1. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

α) Συμφωνητικό με ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στις πάγιες λειτουργικές δαπάνες.

Το ΔΣ λαμβάνει γνώση της εισήγησης του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και διαπιστώνει την ανάγκη ανανέωσης του συμφωνητικού μεταξύ ΕΕΑΕ και ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για τις πληρωμές των δαπανών κοινής ωφέλειας, καθώς το προηγούμενο έχει λήξει (σχετική η 226η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 31.10.2014, θέμα 9β). Το ΔΣ ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του νέου συμφωνητικού (5ετούς διάρκειας) και εγκρίνει τον επιμερισμό και εκκαθάριση των δαπανών μεταξύ των δύο φορέων σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο συμφωνητικό.

β) Αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις δράσεις κατάρτισης στην ακτινοπροστασία των συμμετεχόντων στις πρακτικές πτυχές των ιατρικών ακτινικών διαδικασιών.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση έρευνας με αντικείμενο «Δράσεις εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας στο πεδίο της ιατρικής έκθεσης». Το ΔΣ έλαβε γνώση της σχετικής υπηρεσιακής έκθεσης (συντάκτης Σ. Οικονομίδης) και ενημερώθηκε για τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν αναφορικά με τη διενέργεια δράσεων εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία εντός των οργανισμών που διενεργούν ιατρικές εκθέσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των απαιτήσεων των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας όσον αφορά την εκπαίδευση, πληροφόρηση και κατάρτιση στο πεδίο της ιατρικής έκθεσης και θα διαχυθούν κατάλληλα μέσω των διαύλων επικοινωνίας της ΕΕΑΕ.

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.