277η συνεδρίαση, 30.09.2021

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
2. Αιτιολόγηση πρακτικής για κτηνιατρική εφαρμογή.
3. Οικονομικά θέματα:

α) Έκθεση ορκωτών ελεγκτών του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, χρήσης 2017.
β) Έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης για προμήθεια οργάνων (Whole Body Counter).

4. Θέματα προσωπικού:

α) Παράταση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
β) Oρισμός προσωρινού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ.
γ) Αναπλήρωση καθηκόντων Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας.

5. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

α) Ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές Επιλογής Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ.
β) Ενέργειες για ραδιενεργές πηγές οργανισμών που δεν λειτουργούν.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

  1. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Κ. Ποτηριάδης, Κ. Κεχαγιά), σχετικά με το αίτημα για την αναγνώριση του Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ, αποδεχόμενο την εισήγηση, παρέχει εξουσιοδότηση στο ΕΡΠ/ΙΠΡΕΤΕΑ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016), όπως ισχύει. Η εξουσιοδότηση αφορά την παρακάτω παράμετρο:

«Προσδιορισμός της ολικής α-ακτινοβολίας και της ολικής β-ακτινοβολίας με χρήση πηγής μέτρησης λεπτών ιζημάτων σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 10704:2019».

Η εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

  1. Αιτιολόγηση πρακτικής για κτηνιατρική εφαρμογή.

 

Το ΔΣ εξετάζει την εισήγηση της υπηρεσίας σχετικά με την αιτιολόγηση νέας πρακτικής για χορήγηση ραδιενεργού Ι-131 σε γάτες για τη θεραπεία υπερθυρεοειδισμού (συνημμένο/συντάκτες Σ. Βογιατζή, Κ. Χουρδάκης). Το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση και αποφασίζει την αιτιολόγηση της αιτούμενης πρακτικής για κτηνιατρική εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2, περίπτωση β του π.δ. 101/2018 (Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας). Επισημαίνεται ότι η διενέργεια της πρακτικής προϋποθέτει την υποβολή αιτήματος για κατοχή ειδικής άδειας λειτουργίας.

 

  1. Οικονομικά θέματα

 

α) Έκθεση ορκωτών ελεγκτών του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, χρήσης 2017.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και έλαβε γνώση της εκθέσεως ελέγχου του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2017, η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του ελέγχου, τα αποτελέσματα αυτού είναι ικανοποιητικά. Επίσης, κατά τα αναφερόμενα στην εισήγηση, τίθεται υπόψη του ΔΣ η αναγκαιότητα της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ των επόμενων τριών ετών, ήτοι από το 2018 έως το 2020, σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, κατόπιν έρευνας αγοράς, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Το ΔΣ αναθέτει στην υπηρεσία να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

 

 β) Έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης για προμήθεια οργάνων (Whole Body Counter).

Το ΔΣ εξετάζει την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Κ. Ποτηριάδης, βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης Δ. Μπούρας) για την πραγματοποίηση προμήθειας οργάνων για την επιδιόρθωση του μετρητή ολόσωμης ακτινοβολίας του ΤΕΡΠ (Whole Body Counter-WBC). Το ΔΣ συμφωνεί ότι η ύπαρξη και η λειτουργία συστήματος WBC στην ΕΕΑΕ κρίνεται απαραίτητη.

Κατόπιν εκτενούς συζήτησης, το ΔΣ αναβάλλει το θέμα και θα το εξετάσει σε επόμενη συνεδρίαση, ώστε να ζητηθούν περισσότερες τεχνικές και οικονομικές διευκρινίσεις.

 

  1. Θέματα προσωπικού:

 

α)  Παράταση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση της Επιστημονικής Υπευθύνου του προγράμματος με κωδ. 042-00 «Συμφωνία πλαίσιο υπ' αριθμ. 0034Γ/2020 για βαθμονόμηση - διακρίβωση στυλοδοσιμέτρων και μετρητών ραδιενέργειας» (συνημμένο/συντάκτης Α. Μποζιάρη), για την παράταση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της κας Ελένης Σταματοπούλου, απασχολούμενης στο εν λόγω πρόγραμμα, λόγω παράτασης του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α).

Το ΔΣ αποφασίζει, κατά την εισήγηση, την παράταση της τρέχουσας σύμβασης της κας Ελένης Σταματοπούλου που λήγει στις 30.09.2021, μέχρι τις 31.12.2022.

 

β)  Ορισμός προσωρινού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ.                     

Τίθεται υπόψη του ΔΣ σημείωμα (συνημμένο/συντάκτης Μ. Χριστοπούλου) για την προσωρινή αποχώρηση της κας Μαρίας Χριστοπούλου από τα καθήκοντα της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ (GDPO), λόγω άδειας μητρότητας και άδειας φροντίδας τέκνου.

Το ΔΣ αποφασίζει να ανατεθούν προσωρινά τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ (GDPO) στον κ. Δημ. Κουτουνίδη, προκάτοχο της θέσης και πλήρη γνώστη του αντικειμένου. Η ανάθεση είναι προσωρινή και ισχύει έως ότου επιστρέψει στην υπηρεσία η κα Μ. Χριστοπούλου.

 

γ) Αναπλήρωση καθηκόντων Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και   Γραμματείας.

Ομοίως, τίθενται υπόψη του ΔΣ το ενημερωτικό σημείωμα (συνημμένο email/συντάκτης Μ. Καραγκούνη) και η εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) σχετικά με την προσωρινή αποχώρηση της κας Μαρίας Καραγκούνη από τα καθήκοντα της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας, λόγω άδειας μητρότητας και άδειας φροντίδας τέκνου.

Το ΔΣ αποφασίζει, κατά την εισήγηση, την προσωρινή ανάθεση των καθηκόντων ευθύνης του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας στον κ. Δημ. Μπούρα. Η ανάθεση είναι προσωρινή και ισχύει έως ότου επιστρέψει στην υπηρεσία η κα. Μ. Καραγκούνη.

 

5.   Ανακοινώσεις - 'Αλλα θέματα:

 

α)  Ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές Επιλογής Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού του ΑΣΕΠ.

Σε συνέχεια της εκτέλεσης της προηγούμενης απόφασης ορισμού (276η συνεδρίαση του ΔΣ στις 23.07.2021, θέμα 2), ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι το ΑΣΕΠ επανήλθε ζητώντας, από όλους τους φορείς της ΓΓΕΚ, να ορίσουν άμεσα επιπλέον εκπροσώπους, έναν ανά επιτροπή αξιολόγησης. Το ΔΣ λαμβάνει γνώση του πίνακα που εστάλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου αιτήματος, και σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 4 του ν. 2194/2019 (έγγραφο Π/204/13834/24.08.2021).

 

 β) Ενέργειες για ραδιενεργές πηγές οργανισμών που δεν λειτουργούν.

Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης (273η συνεδρίαση του ΔΣ στις 15.04.2021, θέμα 8α), το ΔΣ έλαβε γνώση για τις ενέργειες της υπηρεσίας σχετικά με τις ραδιενεργές πηγές οργανισμών που δεν λειτουργούν, όπως αυτές λεπτομερώς περιγράφονται στο έγγραφο Α/499/14989/23.09.2021 (συντάκτες Ε. Καρίνου, A. Μεταξάκη). Το ΔΣ, συμφωνώντας με τις προτάσεις της υπηρεσίας, ζητεί να διαγραφούν ως εκκρεμότητα από την εθνική βάση δεδομένων οι περιπτώσεις 1, 3, 4 και 6, σε ό,τι δε αφορά στις περιπτώσεις 2 και 5, αυτές να συνεχίσουν να παρακολουθούνται από την υπηρεσία. Το ΔΣ αναμένει να περατωθεί η διαδικασία και για τις λοιπές τρεις (3) περιπτώσεις 7, 8 και 9.

 

Όλα  τα θέματα της  παρούσας  συνεδρίασης  επικυρώνονται  αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.