278η συνεδρίαση, 11.11.2021

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1. Μετρήσεις σε σταθμούς κεραιών που θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2022 σε όλη τη χώρα.
2. Διεργασία στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης: καθορισμός των στόχων για τα έτη 2022-2023.
3. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίων για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
4. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα:
    α) Ευρωπαϊκές δοκιμασίες αντοχής (stress tests) για σταθμό Ακούγιου.
    β) Εξελίξεις σχετικά με την πορεία της πρότασης της ΕΕΑΕ για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
    γ) Επιστολή ΕΕΚΤ περί των ορίων έκθεσης των Η/Μ πεδίων.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

  1. Μετρήσεις σε σταθμούς κεραιών που θα πραγματοποιηθούν κατά το έτος 2022 σε όλη τη χώρα.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος) την οποία έκανε αποδεκτή και αποφάσισε την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 100% με τους αναδόχους των προηγούμενων διαγωνισμών (με βάση τη διακήρυξη Δ.β/271/14484/12.11.2020, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση της 270ης Συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 25.09.2020, θέμα 9) για τα γεωγραφικά τμήματα 1, 2, 3, 4 και 5 της χώρας, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, αποδέχθηκε τον αριθμό των προτεινόμενων μετρήσεων από εξωτερικά συνεργεία (1850) και την κατανομή αυτών στα πέντε (5) γεωγραφικά τμήματα της εισήγησης, όπως και τον αριθμό των προτεινόμενων μετρήσεων που θα διεξαχθούν από την ΕΕΑΕ (500).

  1. Διεργασία στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης: καθορισμός των στόχων για τα έτη 2022-2023.

Το ΔΣ μελέτησε τη συνημμένη εισήγηση των Υπευθύνων Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ) (συντάκτες Ε. Καραμπέτσος, Κ. Καρφόπουλος). Το ΔΣ εγκρίνει το σχέδιο των στρατηγικών στόχων για την προσεχή διετία 2022-2023 όπως περιγράφονται στην εισήγηση.

 

  1. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίων για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Α.

Το ΔΣ αφού εξέτασε την εισήγηση της Υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Κ. Ποτηριάδης, Κ. Κεχαγιά), αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση, την ανανέωση για άλλα δύο (2) έτη της αναγνώρισης του εργαστηρίου «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.» για την ανάλυση δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως χορηγήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 264ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 18.10.2019 (θέμα 3).

Β.

Το ΔΣ αφού εξέτασε την εισήγηση της Υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Κ. Ποτηριάδης, Κ. Κεχαγιά), αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση, την ανανέωση για άλλα δύο (2) έτη της αναγνώρισης του εργαστηρίου της εταιρείας «ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε.» για την ανάλυση δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως χορηγήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 266ης  συνεδρίασης  του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 20.12.2019 (θέμα 3β).

  1. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα:

α) Ευρωπαϊκές δοκιμασίες αντοχής (stress tests) για σταθμό Ακούγιου.

Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι η Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα Πυρηνικής Ασφάλειας (European Nuclear Safety Regulators Group - ENSREG) ξεκίνησε τη διαδικασία των δοκιμασιών αντοχής (stress tests) για τον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου. Το ΔΣ ενημερώθηκε για το χρονοδιάγραμμα και τη σύνθεση της ομάδας αξιολόγησης που συγκρότησε το ENSREG (Peer Review Team - PRT), στην οποία συμμετέχει ως μέλος και Έλληνας εμπειρογνώμονας μετά από πρόταση της ΕΕΑΕ. Για την εν λόγω αξιολόγηση η ΕΕΑΕ ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, ενημέρωσε πιθανώς ενδιαφερόμενα μέρη  ώστε, εάν επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην προβλεπόμενη ευρωπαϊκή διαδικασία πρόσκλησης ανοικτής διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών της αξιολόγησης.

 

β) Εξελίξεις σχετικά με την πορεία της πρότασης της ΕΕΑΕ για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης (275η συνεδρίαση του ΔΣ στις 24.06.2021, θέμα 6β) το ΔΣ ενημερώθηκε για νέα σημαντικά στοιχεία που έχουν προκύψει όσον αφορά την πορεία ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) των προγραμμάτων για την ενίσχυση των υποδομών των κέντρων της ΓΓΕΚ, όπου συμπεριλαμβάνεται και το πρόγραμμα της ΕΕΑΕ «Ενίσχυση των εθνικών υποδομών για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και την αντιμετώπιση ραδιολογικής έκτακτης ανάγκης». Επίσης, ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις συναντήσεις στελεχών της υπηρεσίας και του Προέδρου με στελέχη της ΓΓΕΚ και τον Γενικό Γραμματέα στο πλαίσιο των εν λόγω διαβουλεύσεων.

 

γ) Επιστολή ΕΕΚΤ περί των ορίων έκθεσης των Η/Μ πεδίων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την από 5/10/2021 επιστολή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) (αριθ. πρωτ. εισερχομένου 15679/07.10.2021) καθώς και για τη σχετική επίσκεψη της ΕΕΚΤ στην ΕΕΑΕ στις 27/10/2021. Με την επιστολή της η ΕΕΚΤ αιτείται από τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΗΔ) την εναρμόνιση των εθνικών ορίων έκθεσης του κοινού στα Η/Μ πεδία με αυτά της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection – ICNIRP). Ακολούθησε συζήτηση επί του ζητήματος που θέτει η επιστολή, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η αρμοδιότητα εξέτασης του ζητήματος ανήκει στο ΥΨΗΔ (παρ. 2, άρθρο 35, ν. 4635/2019).

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!