279η συνεδρίαση, 14.12.2021

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Έγκριση του τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2022 και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης.
  2. Έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2022.
  3. Έγκριση τελικού σχεδίου απόφασης αυτεπιστασίας για το πρόγραμμα με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002419 («ΑΥΡΑ»).
  4. Ανάγκη άμεσης τροποποίησης της ΚΥΑ 45872/2019 (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019).

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

  1. Έγκριση του τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2022 και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης.

Το ΔΣ, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης, ενέκρινε την πρόταση του τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού και Προμηθειών (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και την υποβολή του στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επίσης, για τον σκοπό αυτόν ενέκρινε το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης, σε συνεργαζόμενο με την ΕΕΑΕ πιστωτικό ίδρυμα και εξουσιοδότησε την επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης να προβεί στις σχετικές ενέργειες.

Το ΔΣ ευχαριστεί τον κ. Μπούρα για την προσπάθειά του προκειμένου να διασφαλιστεί, υπό ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, η αδιατάρακτη μετάβαση στο νέο σύστημα καταβολής των πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού μέσω του καθεστώτος του «επιχορηγούμενου φορέα».  1. Έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2022.

Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της εισήγησης του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), και αφού διαπίστωσε ότι ο προτεινόμενος αναλυτικός προϋπολογισμός αιτιολογείται με βάση τον συνοπτικό προϋπολογισμό, όπως εγκρίθηκε κατά την 276η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 23.07.2021 (θέμα 1β), ενέκρινε την πρόταση αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

  1. Έγκριση τελικού σχεδίου απόφασης αυτεπιστασίας για το πρόγραμμα με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002419 («ΑΥΡΑ»).

Το ΔΣ ενημερώνεται για την ολοκλήρωση του έργου «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες - Δράσεις ευαισθητοποίησης (ΑΥΡΑ)» και για την επιτυχή τελική επιθεώρηση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ του φυσικού και οικονομικού του αντικειμένου (συνημμένη εισήγηση/συντάκτες Ε. Καρίνου, επιστημονική υπεύθυνος του έργου, Κ. Καρφόπουλος, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου).

Το ΔΣ εγκρίνει την υποβολή, από πλευράς ΕΕΑΕ, του τελικού σχεδίου υλοποίησης του έργου [κωδικός ΟΠΣ (ΜΙS) 5002419], όπως περιγράφεται στη συνημμένη εισήγηση και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υποβάλει το σχέδιο στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και να καταθέσει, όπως ζητείται, το σχέδιο απόφασης υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα («Αυτεπιστασία»).

Το ΔΣ ευχαριστεί τους συντελεστές του έργου ΑΥΡΑ, ιδίως την κα Καρίνου, για την επιτυχή εκτέλεση του έργου και την επίπονη και επιμελή επεξεργασία του προς υποβολή τελικού σχεδίου υλοποίησης.

 

  1. Ανάγκη άμεσης τροποποίησης της ΚΥΑ 45872/2019 (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019).

Το ΔΣ έλαβε γνώση της εισήγησης της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Σ. Οικονομίδης, Ε. Καρίνου), με την οποία προτείνεται η προώθηση άμεσης τροποποίησης της ΚΥΑ 45872/2019 «Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019), προκειμένου να καλυφθεί το νομικό κενό που θα προκύψει όσον αφορά τα εντός των νοσοκομείων διεξαγόμενα σεμινάρια για κατάρτιση στην ακτινοπροστασία, λόγω λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021 της σχετικής μεταβατικής διάταξης (παρ. 6, άρθρο 34 της ΚΥΑ).

Το ΔΣ συμφωνεί με τις αλλαγές που προτείνονται με την εισήγηση της υπηρεσίας και εγκρίνει το επισυναπτόμενο σχέδιο της τροποποιητικής πράξης, προκειμένου να διαβιβαστεί αρμοδίως, με τη μορφή του επείγοντος, προς υπογραφή από τους αρμόδιους υπουργούς.

  

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.