280η συνεδρίαση, 04.02.2022

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Προβλέψεις πρόσθετης/υπερωριακής απασχόλησης A' και Β' εξαμήνου 2022.
 2. Αντικατάσταση επιστημονικού υπευθύνου στο Προγράμματος "STRASS".
 3. Εισήγηση σχετικά με την επιδιόρθωση του μετρητή ολόσωμης ακτινοβολίας του ΤΕΡΠ.
 4. Παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
 5. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.
  (α) Ενημέρωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

 1. Προβλέψεις πρόσθετης/υπερωριακής απασχόλησης A' και Β' εξαμήνου 2022.

[Α]
Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και κατόπιν ενδελεχούς συζήτησης ενέκρινε πρόσθετη αμοιβή για το έτος 2022, για μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ, για συγκεκριμένα παραδοτέα, στο πλαίσιο εκτέλεσης του προγράμματος 001-08 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης», σύμφωνα με την εισήγηση. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου προγράμματος του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

[Β]
Το ΔΣ αποδέχεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, την πρόταση πρόβλεψης υπερωριακής αποζημίωσης για το προσωπικό της ΕΕΑΕ που θα απασχοληθεί κατά το 2022 καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ και Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να επιμεληθεί νομοτεχνικά τα κείμενα των δύο (2) σχετικών πράξεων (για το Α' και Β' εξάμηνο 2022), σύμφωνα με την εισήγηση, και να τα αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 1. Aντικατάσταση επιστημονικού υπευθύνου στο Προγράμματος "STRASS".

Το ΔΣ, με βάση την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας, σύμφωνη γνώμη αναπληρώτριας Προϊσταμένης ΔΑΕ Ε. Καρίνου), εγκρίνει την αντικατάσταση του αποχωρήσαντα από την ΕΕΑΕ, λόγω συνταξιοδότησης, κ. Α. Μαλτέζου από τον κ. Κ. Καρφόπουλο, ΕΛΕ Γ' βαθμίδας του ΤΕΡΠ/ΔΑΕ, ως επιστημονικού υπευθύνου στο Πρόγραμμα "Safe Cross - Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources" (STRASS) (κωδικός 039-00), που εκτελείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC.

 

 1. Eισήγηση σχετικά με την επιδιόρθωση του μετρητή ολόσωμης ακτινοβολίας του ΤΕΡΠ.

Το ΔΣ, σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής συζήτησης (277η συνεδρίαση του ΔΣ στις 30.09.2021, θέμα 3β), εξετάζει την αναθεωρημένη εισήγηση της υπηρεσίας για την επισκευή του μετρητή ολόσωμης ακτινοβολίας του ΤΕΡΠ (Whole Body Counter-WBC) (συνημμένο/συντάκτης Κ. Ποτηριάδης, βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης Δ. Μπούρας), στην οποία περιλαμβάνονται οι επιπλέον τεχνικές και οικονομικές διευκρινίσεις που ζητήθηκαν.
To ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση και εγκρίνει το έργο της επιδιόρθωσης του μετρητή ολόσωμης ακτινοβολίας με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ, κατά τα οριζόμενα στο σημείο β, παράγραφος 4, άρθρο 32 του ν. 4412/2016. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 71.800 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και το σχετικό ποσό έχει προβλεφθεί και συμπεριλαμβάνεται στον κωδικό 14.05 «Επιστημονικά όργανα» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επιστημονικού έργου 001-01 (ΤΕΡΠ).
Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο προς ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας και προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

 1. Παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Το ΔΣ εξήτασε την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και αποφαίνεται θετικά για την εξουσιοδότηση με Πράξη του Προέδρου προς την επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης της ΕΕΑΕ, κ. Σταυρούλας Κισκύρα, της αρμοδιότητας υπογραφής υπηρεσιακών εγγράφων που σχετίζονται με την έκδοση εγγυητικών επιστολών, της παραλαβής και τροποποίησης τους καθώς και της υπογραφής των συμβάσεων ενεχυρίασης, έως του ποσού των 10.000 Ευρώ ανά εγγυητική επιστολή, με σκοπό τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ σε δημόσιους διαγωνισμούς.

 

 1. Ανακοινώσεις -- Άλλα θέματα.

(α) Ενημέρωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης.
Το ΔΣ αποφασίζει την τροποποίηση της απόφασης ΕΕΑΕ αριθ. 1/261/7-6-2019 (ΦΕΚ 2621/Β/2019) ως εξής:
«Το σημείο 1α του στοιχείου ‘α. Ατομική δοσιμέτρηση' της παρ. Α της προαναφερόμενης απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
1α. Μέτρηση ενός δοσιμέτρου σώματος τύπου θερμοφωταύγειας: 4 ευρώ (ενδεικτική τιμή ανάλογα με το πλήθος των μετρήσεων).'».
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να διαμορφώσει και αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τη σχετική τροποποιητική απόφαση.

  

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.