281η συνεδρίαση, 19.04.2022

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Αίτηση αναγνώρισης «Εργαστηρίων Ανάλυσης Δειγμάτων» στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 213/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).
 2. Διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την εκτέλεση μετρήσεων σε σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα για το έτος 2023.
 3. Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον ΤΠ της ΕΕΑΕ.
 4. Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών προγράμματος (κωδικός 001-06).
 5. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.
  (α) Δημοσίευση της πρόσκλησης για χρηματοδότηση έργου υποδομής της ΕΕΑΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
  (β) Πυρηνικό καύσιμο του ΕΚΕΦΕ «Δ».

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

 1. Αίτηση αναγνώρισης «Εργαστηρίων Ανάλυσης Δειγμάτων» στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Π/112/1057/2016-ΦΕΚ Β΄ 241 (Οδηγία 213/51/ΕΥΡΑΤΟΜ).

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτες Κ. Κεχαγιά, Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με το αίτημα για την αναγνώριση της εταιρείας ALS Czech Republick s.r.o. και της εταιρείας ALS Scandinavia AB, για έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
Το ΔΣ, συμφωνώντας με την εισήγηση, αποφασίζει τη χορήγηση εξουσιοδότησης για δύο (2) έτη στην εταιρεία ALS Czech Republic s.r.o. και την εταιρείας ALS Scandinavia AB ως «εργαστηρίων ανάλυσης δειγμάτων», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016), για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η εξουσιοδότηση αφορά τις παρακάτω παραμέτρους:

- Για την εταιρεία ALS Czech Republic s.r.o., προσδιορισμός της ολικής α και της ολικής β ακτινοβολίας με υγρό σπινθηριστή σύμφωνα με το ΙSO 11704.

- Για την εταιρεία ALS Scandinavia AB, προσδιορισμός των ισοτόπων του ουρανίου (U-234 & U-238) με ICP-MS σύμφωνα με το ΙSO 17294.

 

 1. Διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την εκτέλεση μετρήσεων σε σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα για το έτος 2023.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος) την οποία έκανε αποδεκτή ως προς τον προτεινόμενο αριθμό των μετρήσεων από εξωτερικά συνεργεία (2.000) για το έτος 2023, τον προτεινόμενο προϋπολογισμό (534.030,00 € συν ΦΠΑ), την προτεινόμενη κατανομή στα πέντε (5) γεωγραφικά τμήματα, όπως και ως προς την πρόβλεψη για χρήση δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 100% για ένα (1) έτος (έτος 2024).

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού, και για τα 5 γεωγραφικά τμήματα της χώρας, διαμορφώνεται στο ύψος του ενός εκατομμυρίου εξήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ (1.068.060,00€) συν ΦΠΑ, ήτοι 534.030,00 € συν ΦΠΑ για το έτος 2023, πλέον 534.030,00 € συν ΦΠΑ με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης για το έτος 2024. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι υψηλότερος σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου διαγωνισμού της περιόδου 2021-2022, κατόπιν αναγωγής στο πλήθος των προς μέτρηση σταθμών κεραιών, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι απαιτούμενες τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές των μετρήσεων είναι αυξημένες σε σχέση με αυτές του προηγούμενου διαγωνισμού προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις μέτρησης των σταθμών κεραιών που παρέχουν υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).

Κατόπιν, το ΔΣ ενέκρινε το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού που κατάρτισε η υπηρεσία (για 4.000 μετρήσεις σε σταθμούς κεραιών, ήτοι 2.000 για το έτος 2023 και 2.000 για το έτος 2024 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης) και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

 1. Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ στον ΤΠ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας), να μεταβιβασθεί από τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ το ποσό των 33.404,18 Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% των εσόδων του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 6α του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 1. Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών προγράμματος (κωδικός 001-06).

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένα/συντάκτες Ε. Καρίνου, Κ. Χουρδάκης) για την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες εκτέλεσης του προγράμματος «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών (ΤΑΕ)» (κωδ. έργου 001-06).

Το ΔΣ εγκρίνει το σχέδιο της προκήρυξης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στη δημοσίευση της προκήρυξης, την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και σε όσες ενέργειες απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης, κατά την εισήγηση.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, καθώς και η εξέταση τυχόν ενστάσεων θα διενεργηθεί από τις επιτροπές που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 για το εν λόγω επιστημονικό πρόγραμμα 001-06, κατά την 264η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 18.10.2019, θέμα 10. Γραμματέας ορίζεται η κα. Θ. Ζορμπάκη.

 

 1. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.

(α) Δημοσίευση της πρόσκλησης για χρηματοδότηση έργου υποδομής της ΕΕΑΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων (278η συνεδρίαση του ΔΣ στις 11.11.202, θέμα 4β, και 275η συνεδρίαση του ΔΣ στις 24.06.2021, θέμα 6β) το ΔΣ ενημερώθηκε για τη δημοσίευση στις 31.03.2022 της επίσημης πρόσκλησης (ΑΔΑ: Ω34Θ46ΜΤΛΡ-Γ6Λ) για την υποβολή πρότασης από την ΕΕΑΕ για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) του έργου «Ενίσχυση των εθνικών υποδομών για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και την αντιμετώπιση ραδιολογικής έκτακτης ανάγκης».

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υπογράψει τις δηλώσεις και να προβεί σε όσες ενέργειες απαιτούνται για να υποβληθεί στη ΓΓΕΚ ο φάκελος της πρότασης. 

(β) Πυρηνικό καύσιμο του ΕΚΕΦΕ «Δ».

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα του ΕΚΕΦΕ «Δ» για οικονομική συνεισφορά της ΕΕΑΕ στο κόστος εξαγωγής του εναπομείναντος αχρησιμοποίητου, μη ακτινοβολημένου καυσίμου (βλ. επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δ» με Α.Π. εισερχομένου ΕΕΑΕ 4897/18.04.2022). Το ΔΣ αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης αποστολής, που ουσιαστικά ολοκληρώνει τη μεγάλη επιτυχία του επαναπατρισμού των αναλωθέντων πυρηνικών καυσίμων το 2019. Επίσης, το ΔΣ διαπιστώνει ότι το αίτημα του ΕΚΕΦΕ «Δ» είναι συμβατό με τους σκοπούς του ταμείου παρακαταθήκης για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ) και τις προβλέψεις του εθνικού προγράμματος για τη διαχείριση των ΑΚΡΑ, σύμφωνα με το στοιχείο Δα.2 της παρ. 5, την παρ. 12, την παρ. 13 και την παρ. 15 της κ.υ.α. υπ' αριθμ. 97529/2020, ΦΕΚ 4317/Β/02.10.2020. Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ δηλώνει θετική πρόθεση επί του αιτήματος του ΕΚΕΦΕ «Δ».

  

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.