282η συνεδρίαση, 09.06.2022

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Αίτηση προαγωγής κ. Κ. Καρφόπουλου σε Β΄ βαθμίδα ΕΛΕ.
 2. Πρόσθετη απασχόληση υπαλλήλων της ΕΕΑΕ εντός έτους 2022.
 3. Οικονομικά θέματα:
  (α) Απολογισμός του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2021.
  (β) Έκθεση ορκωτών ελεγκτών του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ ετών 2018 έως 2020.
  (γ) Έγκριση ανοίγματος άτοκου τραπεζικού λογαριασμού.
 4. Τροποποίηση χρέωσης παρεχόμενων από την ΕΕΑΕ υπηρεσιών.
 5. Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών της ΕΕΑΕ.
 6. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:
  (α) Υποβολή εθνικών προγραμμάτων στο Πρόγραμμα Τεχνικής Συνεργασίας του ΙΑΕΑ.
  (β) Κλείσιμο υποθέσεων παράβασης του τομέα ενέργειας - Ευρατόμ.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

 1. Αίτηση προαγωγής κ. Κ. Καρφόπουλου σε Β΄ βαθμίδα ΕΛΕ.

Το ΔΣ έλαβε γνώση της αίτησης του κ. Κ. Καρφόπουλου για την προαγωγή του στη Β' βαθμίδα των ΕΛΕ. Επίσης, έλαβε γνώση της εισήγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

Το ΔΣ αποφάσισε την προκήρυξη, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 και 21 του ν. 4386/2016, της πλήρωσης θέσης ΕΛΕ Β' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο την «Εποπτεία Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος». Το ΔΣ εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο της προκήρυξης.

Το ΔΣ, επίσης, αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής κρίσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 21 του ν. 4386/2016 για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν σε συνέχεια της παραπάνω προκήρυξης. Ακολούθως, το ΔΣ προέβη στην προβλεπόμενη διαδικασία κλήρωσης των μελών της επιτροπής κρίσης και αποφάσισε τη συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:

    

      Τακτικά Μέλη               Αναπληρωματικά Μέλη
Χ. Χουσιάδας-Πρόεδρος  
Κ. Ποτηριάδης  Κ. Κεχαγιά
Ε. Καρίνου  Α. Μποζιάρη
Μ. Αναγνωστάκης  Σ. Ξανθός
Ι. Σταματελάτος  Ι. Σεϊμένης 

 

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος), Μ. Αναγνωστάκης και Κ. Ποτηριάδης. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα. Θ. Ζορμπάκη.

 

 1. Πρόσθετη απασχόληση υπαλλήλων της ΕΕΑΕ εντός έτους 2022.

Το ΔΣ, κατόπιν των εισηγήσεων της Προϊσταμένης του Τμήματος Δοσιμετρίας και Επιστημονικής Υπευθύνου του έργου με κωδ. 001-07 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων» (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καρίνου) και της Υπεύθυνης του Τμήματος Πληροφορικής και Επιστημονικής Υπευθύνου του έργου με κωδ. 001-03 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης διαλειτουργικών υπολογιστικών συστημάτων» (συνημμένο/συντάκτης Σ. Σέρφα), συμφωνεί με την καταβολή αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση σε δύο (2) μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ, για συγκεκριμένα παραδοτέα, στο πλαίσιο εκτέλεσης των προαναφερόμενων έργων 001-07 και 001-03.

 

 1. Οικονομικά θέματα:

(α) Απολογισμός του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2021.

Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης ενέκρινε τον απολογισμό του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2021, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

 

(β) Έκθεση ορκωτών ελεγκτών του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ ετών 2018 έως 2020.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και έλαβε γνώση των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών για τα έτη 2018, 2019 και 2020, οι οποίες ανατέθηκαν στην εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές ΣΟΛ ΑΕ» (επισυνάπτονται οι τρεις εκθέσεις). Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του ελέγχου, τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.

Επίσης, κατά τα αναφερόμενα στην εισήγηση, τίθεται υπόψη του ΔΣ η αναγκαιότητα της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ του προηγούμενου έτους, ήτοι του 2021, σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, κατόπιν έρευνας αγοράς, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Το ΔΣ αναθέτει στην υπηρεσία να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

 

(γ)Έγκριση ανοίγματος άτοκου τραπεζικού λογαριασμού. 

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και εγκρίνει το άνοιγμα άτοκου τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Το ΔΣ αναθέτει στην υπηρεσία να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

 

 1. Τροποποίηση χρέωσης παρεχόμενων από την ΕΕΑΕ υπηρεσιών.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Κ. Χουρδάκης) και αποφασίζει την τροποποίηση της απόφασης ΕΕΑΕ αριθ. 1/261/7-6-2019 (ΦΕΚ 2621/Β/2019) ως εξής:

«1. Το σημείο 9 του στοιχείου ‘γ Έγκριση πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώριση…', της παρ. Α της προαναφερόμενης απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

‘9. Τροποποίηση του αποδεικτικού καταχώρισης (μόνο όταν μεταβληθούν οι συνθήκες αναφορικά με τους χώρους και τον εξοπλισμό του οργανισμού, υπό τις οποίες χορηγήθηκε το αποδεικτικό καταχώρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 της κ.υ.α. 45872/2019) - 100€ (50€ προκειμένου για οδοντιατρικές εφαρμογές του ως άνω σημείου γ1α)'.

2. Το σημείο 11 του στοιχείου ‘δ. Έγκριση πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση…', αντικαθίσταται ως εξής:

‘11. Συστηματική μεταφορά των ραδιενεργών υλικών
11α. του σημείου 7 του μέρους Β του Παραρτήματος 1 της κ.υ.α. 45872/2019 - 4.000€ ανά έτος
11β. του σημείου 6 του μέρους Β του Παραρτήματος 1 της κ.υ.α. 45872/2019 - 500€ ανά έτος'.».

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να διαμορφώσει και αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τη σχετική τροποποιητική απόφαση.

 

 1. Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της Υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Π. Φούντα, Δ. Μπούρας και Σ. Οικονομίδης) για τη στήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων μετα/διδακτόρων με αντικείμενο σπουδών συναφές με το αντικείμενο δραστηριοτήτων της ΕΕΑΕ. Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες διατήρησης στη χώρα κρίσιμης εμπειρογνωμοσύνης και ύπαρξης κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα, αποδέχεται ευχαρίστως την εισήγηση, θεωρώντας ότι η χορήγηση υποτροφιών εξωτερικού από την ΕΕΑΕ συνιστά σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ συμφωνεί με την κατάρτιση Κανονισμού χορήγησης υποτροφιών της ΕΕΑΕ σύμφωνα με τις αρχές που προτείνονται στην εισήγηση. Ο εν λόγω Κανονισμός θα ενταχθεί στον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ (Απόφαση ΕΕΑΕ 3/275/2021, ΦΕΚ 3165/Β/19.07.2021), σύμφωνα με την περίπτωση ζ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 28 του ν. 4310/2014. Το ΔΣ αναμένει την κατάλληλη νομοτεχνική διαμόρφωση της σχετικής τροποποιητικής απόφασης του Οδηγού Χρηματοδότησης, προκειμένου να την εγκρίνει σε επόμενη συνεδρίαση.

 

 1. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

(α)      Υποβολή εθνικών προγραμμάτων στο Πρόγραμμα Τεχνικής Συνεργασίας του ΙΑΕΑ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε με βάση το ενημερωτικό έγγραφο του Διευθυντή του Κύκλου Σπουδών του Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτης Σ. Οικονομίδης) σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Τεχνικής Συνεργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) για τα έτη 2024-2025.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την επιστολή που έστειλε η υπηρεσία προς δημόσιους φορείς, συνεργαζόμενα εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα για συμμετοχή και υλοποίηση των νέων εθνικών έργων. Στην εν λόγω πρόσκληση ανταποκρίθηκαν δύο ερευνητικά ινστιτούτα με τρεις (3) προτάσεις, οι οποίες μέσω της ΕΕΑΕ κατετέθησαν στον ΙΑΕΑ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων από τον ΙΑΕΑ αναμένονται στο προσεχές διάστημα.

(β)      Κλείσιμο υποθέσεων παράβασης του τομέα ενέργειας - Ευρατόμ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τη θετική έκβαση του κλεισίματος των εξής δύο εκκρεμών υποθέσεων παράβασης, για τις οποίες είχε απαντήσει εκ μέρους της χώρας μας η ΕΕΑΕ:

  • EU PILOT/THEMIS (2020)9655 για την Οδηγία 2014/87/Ευρατόμ του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων (Nuclear Safety Directive),
  • INFR (2021)2080, μη ορθή μεταφορά διατάξεων της Οδηγίας 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες (Basic Safety Standards Directive),

καθώς και για το σχετικό συγχαρητήριο μήνυμα από το Γραφείο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Όσον αφορά την τελευταία εναπομένουσα εκκρεμότητα παράβασης, που είναι η υπόθεση INFR(2018)2029 για τη μη θέσπιση «Εθνικού Προγράμματος» για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου (Rad. Waste Directive), το ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς για τα αποτελέσματα τη συνάντησης-δέσμης (package meeting) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της χώρας μας στις 31/5/2022. Το ΔΣ έλαβε γνώση της από 8/6/2022 απάντησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με υποβολή σχετικού διευκρινιστικού σημειώματος. Το ΔΣ διαπιστώνει ότι το όλο ζήτημα εκφεύγει των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της ΕΕΑΕ και συμφώνησε να αποσταλεί άμεσα επιστολή προς την Κυβέρνηση και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος για τη λήψη πρωτοβουλιών από μέρους τους προκειμένου να υπάρξει μακροπρόθεσμη δέσμευση της χώρας όσον αφορά τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος και τη χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.