283η συνεδρίαση, 22.07.2022

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών μέσω του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 2. Τροποποίηση της απόφασης ΕΕΑΕ για τον καθορισμό των μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιών.
 3. Θέματα προσωπικού:
  α) Αναγνώριση προϋπηρεσίας από σύμβαση μίσθωσης έργου.
  β) ʼδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή υπαλλήλων της κατηγορίας των ΕΛΕ ως διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ Ιατρική-Φυσική.
 4. Οικονομικά θέματα:
  α) Έγκριση συνοπτικού προϋπολογισμού i) του ΕΛΚΕ και ii) του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2023.
  β) Ένταξη επιστημονικών προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 5. Ανακοινώσεις -- Άλλα θέματα:
  α) 7η Απολογιστική Συνεδρίαση Joint Convention IAEA.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

 1. Έγκριση της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών μέσω του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Σε συνέχεια της απόφασης της 282ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 9-6-2022, θέμα 5, τίθεται υπόψη του ΔΣ το σχέδιο κανονιστικής πράξης για τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών μέσω του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ που ετοίμασε η υπηρεσία (συνημμένο/συντάκτες Π. Φούντα, Δ. Μπούρας, Σ. Οικονομίδης). Επίσης, το ΔΣ λαμβάνει γνώση της εισήγησης του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) περί ύπαρξης των πιστώσεων στο προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ που απαιτούνται για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης. Το ΔΣ εγκρίνει το σχέδιο και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον κ. Κονδύλη να προβούν στις αναγκαίες νομοτεχνικής φύσεως βελτιώσεις προκειμένου να αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ΔΣ εκφράζει την ευαρέσκειά του για την παρούσα απόφαση, θεωρώντας ότι η χορήγηση υποτροφιών μέσω του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό αποτελεί σημαντική ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΕΑΕ.

 

 1. Τροποποίηση της απόφασης ΕΕΑΕ για τον καθορισμό των μηχανισμών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιών.

Το ΔΣ μελέτησε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Σ. Οικονομίδης) και αποφασίζει την τροποποίηση της υπ' αρ. 4α/261/7-6-2019 απόφασης της ΕΕΑΕ (ΦΕΚ 2460/Β/21.06.2019). Ειδικότερα, αποφασίζει η περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 6 να αντικατασταθεί ως εξής: «α) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας με εμπειρία στο αντικείμενο των υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας, ως Πρόεδρο της επιτροπής,».

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να αποστείλει το διαμορφωθέν σχέδιο τροποποιητικής απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 1. Θέματα προσωπικού:

α) Αναγνώριση προϋπηρεσίας από σύμβαση μίσθωσης έργου.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) αποδέχεται το αίτημα του υπαλλήλου της ΕΕΑΕ κ. Πρόδρομου Χατζησπύρογλου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας του, κατά την εισήγηση.

 

β) Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή υπαλλήλων της κατηγορίας των ΕΛΕ ως διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ Ιατρική-Φυσική.

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το αίτημα των υπαλλήλων της ΕΕΑΕ της κατηγορίας των ΕΛΕ, για χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, για τη διδασκαλία τους στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, στο οποίο η ΕΕΑΕ είναι συνεργαζόμενος φορέας. Το ΔΣ συμφωνεί με την ικανοποίηση του αιτήματος λαμβάνοντας υπόψη τη θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), τη δε άδεια θα εκδώσει ο Πρόεδρος.

 

 1. Οικονομικά θέματα:

α) Έγκριση συνοπτικού προϋπολογισμού i) του ΕΛΚΕ και ii) του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2023.

i) Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης και διευκρινίσεων που δόθηκαν ενέκρινε την πρόταση συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2023, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

ii) Το ΔΣ κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης και διευκρινίσεων που δόθηκαν ενέκρινε την πρόταση συνοπτικού προϋπολογισμού του τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2023, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικού και Προμηθειών (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και την υποβολή του στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

β) Ένταξη επιστημονικών προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εγκρίνει την ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και τις σχετικές επισυναπτόμενες δύο (2) συνοδευτικές εισηγήσεις των επιστημονικών υπευθύνων (1: συντάκτες Σ. Οικονομίδης, Ε. Καρίνου, 2: συντάκτης Ε. Καραμπέτσος), των παρακάτω προγραμμάτων με τους ακόλουθους κωδικούς:

1. Κωδικός 044-00 για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «PIANOFORTE -European partnership for radiation protection research» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σ. Οικονομίδη και αναπληρώτρια την κα Ε. Καρίνου. Το πρόγραμμα είναι 5ετούς διάρκειας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της δράσης "HORIZON-EURATOM-2021".

2. Κωδικός 045-00 για την οικονομική διαχείριση του προγράμματος «SEAWave», Scientific-Based Exposure and Risk Assessment of Radiofrequency -and mm-Wave Systems from children to elderly (5G and Beyond) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ε. Καραμπέτσο. Το πρόγραμμα είναι 3ετούς διάρκειας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της δράσης "HORIZON-HLTH-2021".

Επίσης το ΔΣ εγκρίνει και την αναθεώρηση του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ του έτους 2022 σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας). Η αναθεώρηση αφορά την ένταξη των 2 παραπάνω νέων προγραμμάτων.

 

 1. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

α) 7η Απολογιστική Συνεδρίαση Joint Convention ΙΑΕΑ.

Το ΔΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς για τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στην 7η Απολογιστική Συνεδρίαση της Κοινής Σύμβασης για την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management) που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 27.06 - 08.07.2022 στη Βιέννη. Ειδικότερα, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της εθνικής έκθεσης, τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις από άλλες χώρες, τις ερωτήσεις που θέσαμε από πλευράς μας, και έλαβε γνώση της έκθεσης συμπερασμάτων για την Ελλάδα.

   

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.