284η συνεδρίαση, 22.09.2022

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Νέος Οργανισμός της ΕΕΑΕ - Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Δ/νσεις ΔΑΡΕ & ΔΕΡΣΥΕ.
 2. Τροποποίηση της απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο και σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.
 3. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:
  α) Προκαταρκτική αξιολόγηση ασφάλειας σε επιφανειακή εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων.
  β) Ανάληψη καθηκόντων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ.
 4. Αντικατάσταση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος EURAD.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

 1. Νέος Οργανισμός της ΕΕΑΕ - Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Δ/νσεις ΔΑΡΕ & ΔΕΡΣΥΕ.

Το ΔΣ ενημερώνεται για την έκδοση στις 12-9-2022 του προεδρικού διατάγματος του νέου Οργανισμού της ΕΕΑΕ (π.δ. 67/2022, ΦΕΚ 173/Α) και εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του.

Το ΔΣ, αφού μελέτησε την εισήγηση του Προϊσταμένου των (πρώην) Τμημάτων Οικονομικού και Προμηθειών και Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) σχετικά με τις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του νέου Οργανισμού, αποφασίζει:

Α) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να εκδώσει απόφαση κατανομής του προσωπικού στις νέες οργανικές μονάδες, σε αντιστοιχία με την τρέχουσα κατάσταση, σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Μπούρα.

Β) Την τοποθέτηση προϊσταμένων στη Διεύθυνση Αδειών και Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ) και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας (ΔΕΡΣΥΕ), δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του νέου Οργανισμού. Ειδικότερα:
Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος, υποβλήθηκαν 4 υποψηφιότητες. Το ΔΣ αξιολόγησε τις υποψηφιότητες λαμβάνοντας υπόψη τα εφαρμοστέα κριτήρια του νόμου για την επιλογή στις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης (στοιχεία αα, ββ, γγ, δδ της παρ. 4.α του άρθρου 9 του νέου Οργανισμού, π.δ. 67/2022), καθώς και τη γραπτή εισήγηση του Προέδρου (συνημμένη).

Το ΔΣ διαπιστώνει ότι η υποψηφιότητα της προτεινόμενης κατά την εισήγηση για τη θέση του προϊσταμένου ΔΑΡΕ κας Ε. Καρίνου υπερκαλύπτει τεκμηριωμένα όλα, σημείο προς σημείο, τα κατά νόμο κριτήρια και, επιπλέον, η κα Ε. Καρίνου έχει ανταπεξέλθει επιτυχώς στα καθήκοντα της αναπληρώτριας προϊσταμένης της προηγούμενης Διεύθυνσης Αδειών και Ελέγχων (ΔΑΕ) που της είχαν ανατεθεί την τελευταία 3ετία. Βάσει των προηγουμένων, το ΔΣ αποφασίζει την επιλογή και τοποθέτηση της κας Ελευθερίας Καρίνου, ΕΛΕ Α' βαθμίδας, στη θέση της προϊσταμένης της διεύθυνσης ΔΑΡΕ, με τριετή θητεία. Επισημαίνεται ότι η κα Ε. Καρίνου είναι η μοναδική υποψήφια που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση τη θέση προϊσταμένου ΔΑΡΕ.

Ακολούθως, το ΔΣ εξετάζει τις εναπομείνασες 3 υποψηφιότητες για τη θέση προϊσταμένου ΔΕΡΣΥΕ. Διαπιστώνει εκ προοιμίου ότι και οι 3 υποψήφιοι είναι πολύτιμα στελέχη της Υπηρεσίας, με αναγνωρισμένη προσφορά. Κατόπιν, αξιολογεί συγκριτικά με βάση τα κατά νόμο κριτήρια ως εξής:

  • αα. τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, συναφών με το αντικείμενο της θέσης ευθύνης

Και οι 3 υποψήφιοι πληρούν εξίσου το κριτήριο, καθώς όλοι είναι ΕΛΕ Α' βαθμίδας, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ενώ και οι 3 τεκμηριώνουν συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης ως ακολούθως. Ο 1ος αλφαβητικά υποψήφιος, ιδίως μέσω του αντικειμένου της μετρολογίας και του επιπλέον Μεταπτυχιακού τίτλου που διαθέτει στη «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας». Ο 2ος αλφαβητικά υποψήφιος, ιδίως μέσω του αντικειμένου της εκπαίδευσης και του επιπλέον Μεταπτυχιακού τίτλου που διαθέτει στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Ο 3ος αλφαβητικά υποψήφιος, ιδίως μέσω του αντικειμένου της ραδιενέργειας περιβάλλοντος και της πυρηνικής οργανολογίας.

  • ββ. εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης

Υπερτερούν ο 1ος αλφαβητικά υποψήφιος και ο 3ος αλφαβητικά υποψήφιος που διαθέτουν πολυετή (υπερ-20ετή) εμπειρία στην άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου προϊσταμένου τμήματος.

  • γγ. διοικητικές ικανότητες και ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με το προσωπικό και τις βαθμίδες της ιεραρχίας

Και οι 3 υποψήφιοι είναι στελέχη που διαθέτουν ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας με το προσωπικό και τις βαθμίδες της ιεραρχίας. Όσον αφορά τις διοικητικές ικανότητες υπερτερεί προσόντων ο 1ος αλφαβητικά υποψήφιος, δεδομένου ότι τεκμηριώνει τον (επιτυχημένο) συντονισμό σαφώς ογκωδέστερου και πολυπλοκότερου διοικητικού έργου όπως περιγράφεται στην εισήγηση.

  • δδ. επικοινωνιακές δεξιότητες και χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης και διαχείρισης κρίσεων

Ο 1ος αλφαβητικά υποψήφιος διαθέτει σχετικό προβάδισμα όσον αφορά τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, δεδομένου ότι έχει ανταπεξέλθει επιτυχώς όλα αυτά τα χρόνια, προβλεπτικά, και χωρίς πρόκληση επιπλοκών στην Υπηρεσία, στις απαιτήσεις του δύσκολου περιβάλλοντος της λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Ο 2ος αλφαβητικά υποψήφιος διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες που τεκμηριώνονται, ιδίως από τις επιτυχημένες δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει αναπτύξει.

Ο 3ος αλφαβητικά υποψήφιος έχει προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες ως επικεφαλής ομάδων επιτόπου απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Από την παραπάνω συγκριτική αξιολόγηση τεκμαίρεται ότι μεταξύ των 3 υποψηφίων ο 1ος αλφαβητικά υποψήφιος (κ. Ε. Καραμπέτσος) υπερτερεί με βάση τα κατά νόμο κριτήρια.

Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ αποφασίζει την επιλογή και τοποθέτηση του κ. Ευθύμιου Καραμπέτσου, ΕΛΕ Α' βαθμίδας, στη θέση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ΔΕΡΣΥΕ, με τριετή θητεία.

Γ) Ο κ. Δημήτριος Μπούρας, προϊστάμενος της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, ορισμένος με απόφαση της 249ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 13-10-2017, θέμα 7, ΦΕΚ 4068/Β, συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντα του προϊσταμένου της ΜΟΔΥ δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 1.α του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, μέχρι πληρώσεως της εν λόγω θέσης βάσει των νέων ισχυουσών διατάξεων (παρ. 4.δ του άρθρου 5 σε συνδυασμό με την παρ. 4.β του άρθρου 9 του νέου Οργανισμού).

Δ) Στον κ. Δημήτριο Μπούρα, προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού και Προμηθειών και ασκούντα καθήκοντα προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας, που έχει ορισθεί με απόφαση της 231ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 24-07-2015, θέμα 2, ΑΔΑ 7ΡΖΛ469ΗΕΡ-ΘΚΡ, ανατίθενται καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικού και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΤΟΑΔ) δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 87 του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007), μέχρι πληρώσεως της εν λόγω θέσης βάσει των νέων ισχυουσών διατάξεων (παρ. 4.β του άρθρου 9 του νέου Οργανισμού).

Ε) Μεταβατικά, για την αδιάκοπη λειτουργία των επιστημονικών έργων/προγραμμάτων που είχαν ενταχθεί στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, ορίζονται νέοι επιστημονικοί υπεύθυνοι, μέχρι την τοποθέτηση των προϊσταμένων σε όλες τις οργανικές μονάδες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κατά την εισήγηση του κ. Μπούρα:

 

Κωδικός προγρ.

Τίτλος επιστημονικού προγράμματος

Προηγούμενος Επιστημονικός Υπεύθυνος

(απόφαση 262ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 7-6-2019, θέμα 2)

Νέος Επιστημονικός Υπεύθυνος

(βάσει του νέου οργανογράμματος)

001-00

Επιστημονικό πρόγραμμα παρακολούθησης της πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας

Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

001-01

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης της επόπτευσης της ραδιενέργειας περιβάλλοντος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και χαρακτηρισμός υλικών σε καταστάσεις υφιστάμενης και σχεδιασμένης έκθεσης καθώς και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Υπεύθυνος του Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας (ΔΕΡΣΥΕ)

001-02

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Υπεύθυνος του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολίων

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αδειών και Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ)

001-03

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης διαλειτουργικών υπολογιστικών συστημάτων

Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Τεχνικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας (ΔΕΡΣΥΕ)

001-04

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία σε επαγγελματικά εκτιθέμενους στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες καθώς και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4085/2012) στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΑΕ ως περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο του ΔΟΑΕ

Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης

Διευθυντής του Κύκλου Σπουδών

001-05

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και των διεθνών Οργανισμών και διοργάνωσης συνεδρίων - ενημερωτικών συναντήσεων της ΕΕΑΕ

Υπεύθυνος του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

001-06

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Υπεύθυνος του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων εργαστηρίων ιατρικών, βιομηχανικών, ερευνητικών και λοιπών εφαρμογών

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αδειών και Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ)

001-07

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων

Υπεύθυνος του Τμήματος Δοσιμετρίας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας (ΔΕΡΣΥΕ)

001-08

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης

Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

001-09

Επιστημονικό πρόγραμμα διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ)

Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

001-10

Επιστημονικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για την ακτινοπροστασία και την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια

Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Αδειών και Ελέγχων

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αδειών και Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ)

 

 1. Τροποποίηση της απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο και σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.

Σε συνέχεια του προηγουμένου θέματος 1, το ΔΣ αποφάσισε την τροποποίηση της κανονιστικής πράξης της ΕΕΑΕ υπ' αριθ. 1/232/09.10.15 (ΦΕΚ 1074/Β/2016) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ», όπως ισχύει, για να ανταποκρίνονται οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα υπογραφής των μελών προσωπικού στο νέο οργανωτικό σχήμα και να διασφαλιστεί η εύρυθμη, ταχεία και αποτελεσματική προσαρμογή της λειτουργίας της ΕΕΑΕ στις διατάξεις του νέου Οργανισμού της. Επίσης, αποφάσισε να περιληφθούν και δύο επιπλέον τροποποιήσεις λόγω αποχωρήσεων μελών προσωπικού εξαιτίας μετατάξεων και αποσπάσεων.

Ακολούθως, το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετική τροποποιητική πράξη που να αντικαθιστά τα άρθρα 2 έως 9 της προαναφερόμενης κανονιστικής πράξης και να προσθέτει άρθρο 4α, ως εξής:

 

«Άρθρο 2

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλη του προσωπικού της Διεύθυνσης Αδειών και Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αδειών και Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων (ΔΑΡΕ) της ΕΕΑΕ μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Η σύνταξη και έκδοση των προεγκρίσεων κατασκευής και των ειδικών αδειών λειτουργίας των εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ι του ν. 4310/2014.
  2. Η σύνταξη και έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη γνωστοποίηση και έγκριση (αποδεικτικό καταχώρισης ή άδεια) πρακτικών και των ειδικών αδειών για τη λειτουργία κάθε είδους πυρηνικής εγκατάστασης ή εγκατάστασης διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ι του ν. 4310/2014.
  3. Η σύνταξη και έκδοση των εκθέσεων μετρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4στ, εδάφιο γ του ν. 4310/2014.

Άρθρο 3

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλη του προσωπικού του Τμήματος Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΤΜΙΑ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον Δημήτριο Κουτουνίδη, ειδικό τεχνικό επιστήμονα, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Συντάσσει και εκδίδει γνωματεύσεις επί των μελετών ραδιοεκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4στ, εδάφιο β του ν.4310/2014.
  2. Συντάσσει και εκδίδει έγγραφα ενημέρωσης αρμοδίων υπηρεσιών, απαντητικά έγγραφα ενημέρωσης και χορηγεί αντίγραφα και βεβαιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4στ του ν. 4310/2014 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Β. Στη Χριστίνα Τζουμανίκα, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, μέλος του προσωπικού του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Συντάσσει και εκδίδει γνωματεύσεις επί των μελετών ραδιοεκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4στ, εδάφιο β του ν. 4310/2014.
  2. Συντάσσει και εκδίδει έγγραφα ενημέρωσης αρμοδίων υπηρεσιών, απαντητικά έγγραφα ενημέρωσης και χορηγεί αντίγραφα και βεβαιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4στ του ν. 4310/2014 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Γ. Στην Μαρία Χριστοπούλου, ειδικό λειτουργικό επιστήμονα, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Συντάσσει και εκδίδει γνωματεύσεις επί των μελετών ραδιοεκπομπών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4στ, εδάφιο β του ν. 4310/2014.
  2. Συντάσσει και εκδίδει έγγραφα ενημέρωσης αρμοδίων υπηρεσιών, απαντητικά έγγραφα ενημέρωσης και χορηγεί αντίγραφα και βεβαιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4στ του ν. 4310/2014 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλη του προσωπικού του Τμήματος Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΤΙΑ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον Κωνσταντίνο Χουρδάκη, ειδικό λειτουργικό επιστήμονα, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Η σύνταξη και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας για τα εργαστήρια μαγνητικών τομογράφων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ι του ν. 4310/2014.
  2. Η σύνταξη και έκδοση εκθέσεων επιθεώρησης εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων και κάθε είδους πυρηνικής εγκατάστασης ή εγκατάστασης διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4κα, εδάφιο α του ν. 4310/2014, και εκθέσεων αξιολόγησης ασφάλειας κάθε είδους πυρηνικής εγκατάστασης ή εγκατάστασης διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφια γ και δ του ν. 4310/2014.

Β. Στον Χρήστο Παφίλη, ειδικό τεχνικό επιστήμονα, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της σύνταξης και έκδοσης εκθέσεων επιθεώρησης εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για τα εργαστήρια ιατρικών εφαρμογών ακτινολογίας και κτηνιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ.4ι του ν. 4310/2014.

Άρθρο 4α

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη του προσωπικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας (ΔΕΡΣΥΕ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών και Έρευνας (ΔΕΡΣΥΕ) της ΕΕΑΕ, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Η σύνταξη και έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών ατομικής δοσιμέτρησης, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφιο α του ν. 4310/2014.
  2. Η έκδοση τεχνικών εκθέσεων αξιολόγησης περιβαλλοντικών ραδιολογικών επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφιο γ του ν. 4310/2014.

Άρθρο 5

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη του προσωπικού του Τμήματος Δοσιμετρίας και Βαθμονομήσεων (ΤΔΒ) της ΕΕΑΕ

Α. Στην Αργυρώ Μποζιάρη, ειδική λειτουργική επιστήμονα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα α) σύνταξης και έκδοσης πιστοποιητικών βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και β) σύνταξης και έκδοσης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών βαθμονόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφιο α του ν. 4310/2014.

Β. Στον Παναγιώτη Ασκούνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων/Φυσικών, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα σύνταξης και έκδοσης οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ατομικής δοσιμέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφιο α του ν. 4310/2014.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη του προσωπικού του Τμήματος Εποπτείας Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον Κωνσταντίνο Ποτηριάδη, ειδικό λειτουργικό επιστήμονα, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Η σύνταξη και έκδοσης πιστοποιητικών: α) μετρήσεων ραδιενέργειας και β) παλαιών μετάλλων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφιο δ του ν. 4310/2014.
  2. Η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων αξιολόγησης περιβαλλοντικών ραδιολογικών επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 4ιη, εδάφιο γ του ν. 4310/2014.

Β. Στην Κωνσταντίνα Κεχαγιά, ειδικό λειτουργικό επιστήμονα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της σύνταξης και έκδοσης των υπό το στοιχείο α) πιστοποιητικών μετρήσεων ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό της παραγράφου Α.1.

Γ. Στον Κωνσταντίνο Καρφόπουλο, ειδικό λειτουργικό επιστήμονα, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της σύνταξης και έκδοσης των υπό το στοιχείο α) πιστοποιητικών μετρήσεων ραδιενέργειας γ-ακτινοβολίας της παραγράφου Α.1 και υπό το στοιχείο β) πιστοποιητικών παλαιών μετάλλων της παραγράφου Α.1.

Άρθρο 7

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα μέλη του προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικού και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΤΟΑΔ) της ΕΕΑΕ

Α. Στον προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικού και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΤΟΑΔ) της ΕΕΑΕ, μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

  1. Όλες οι αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1Β και 1Γ της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. ΕΕΑΕ/1/829/21.12.1988 (Β' 924/28.12.1988). Εξαιρείται η τέταρτη κατά σειρά αρμοδιότητα της παρ. 1Β, που αναφέρεται στις άδειες των τακτικών υπαλλήλων και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
  2. Η έκδοση των δελτίων κίνησης των, κατά το άρθρο 43, παρ. 4κα, εδάφιο γ του ν.4310/2014, υπηρεσιακών οχημάτων.

Άρθρο 8

Στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής των κανονικών, φοιτητικών, αναρρωτικών και λοιπών προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών των τακτικών υπαλλήλων, καθώς και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, της οικείας οργανικής μονάδας.

Άρθρο 9

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος προϊσταμένου, τα έγγραφα αρμοδιότητάς του θα συντάσσονται, εκδίδονται και υπογράφονται από τον αναπληρωτή προϊστάμενο.».

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι μεταβατικού χαρακτήρα έως την ολοκλήρωση της επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, οπότε η παρούσα απόφαση θα απαιτηθεί να τροποποιηθεί εκ νέου.

 

 1. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

α) Προκαταρκτική αξιολόγηση ασφάλειας σε επιφανειακή εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων.

Το ΔΣ λαμβάνει γνώση του τελικού παραδοτέου του έργου «Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης για την προκαταρκτική αξιολόγηση ασφάλειας σε επιφανειακή εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων», που είχε ανατεθεί στο ΕΜΠ με προηγούμενη απόφαση του ΔΣ (275η συνεδρίαση του ΔΣ στις 24.06.2021, θέμα 4).
Ο Αντιπρόεδρος αναλύει το σχετικό θέμα και ενημερώνει για την προγραμματιζόμενη εντός του Οκτωβρίου συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ) με διευρυμένη παρουσία προσκεκλημένων αρμόδιων φορέων. Σκοπός είναι να παρουσιαστεί και συζητηθεί η εν λόγω μελέτη, η οποία συνιστά σημαντικό ορόσημο στην εκτέλεση του «Εθνικού Προγράμματος» για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι φορείς να ενημερωθούν για τις δράσεις που στο εξής θα πρέπει να αναλάβουν.

 

β) Ανάληψη καθηκόντων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ ενημερώνεται για την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΕΕΑΕ (Data Protection Officer-DPO) από την κ. Μαρία Χριστοπούλου, η οποία επέστρεψε στην υπηρεσία κατόπιν της άδειας μητρότητας, και την ευχαριστεί για τη διαθεσιμότητά της, καθώς και τον κ. Δ. Κουτουνίδη, για τις υπηρεσίες του ως προσωρινός DPO κατά το διάστημα της απουσίας της (σχετική προηγούμενη απόφαση: 277η συνεδρίαση του ΔΣ στις 30.09.2021, θέμα 4β).

 

 1. Αντικατάσταση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος EURAD.

Το ΔΣ, με βάση την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας, σύμφωνη γνώμη αναπληρώτριας Προϊσταμένης ΔΑΕ Ε. Καρίνου), εγκρίνει την αντικατάσταση του αποχωρήσαντα από την ΕΕΑΕ κ. Ιωάννη Καΐσα από τον κ. Πρόδρομο Χατζησπύρογλου, κάτοχο διδακτορικού τίτλου, ως επιστημονικού υπευθύνου στο Πρόγραμμα "European Joint Programme on Radioactive Waste Management" (κωδικός 041-00), που εκτελείται στο πλαίσιο του προγράμματος EURAD, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024.   

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.