285η συνεδρίαση, 29.11.2022

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Κλήση σε ακρόαση Οργανισμού.
2. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης ΕΛΕ Β' βαθμίδας.
3. Επέκταση ενταγμένων προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ.
4. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
5. Συγκρότηση επιτροπών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής, υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας και εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας.
6. Ορισμός εκπροσώπου ΕΕΑΕ στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική.
7. Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις ΔΑΡΕ & ΔΕΡΣΥΕ της ΕΕΑΕ.
8. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα
   (α) Διεθνής Υπουργική διάσκεψη για την Πυρηνική Ενέργεια – Ουάσιγκτον, ΗΠΑ.
9. Έγκριση προκηρύξεων προσωπικού ΙΔΟΧ.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

 1. Κλήση σε ακρόαση Οργανισμού.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει για τον Οργανισμό ……………., κατά τη συνημμένη εισήγηση με αριθ. πρωτ. Ν/199/15495/08.11.2022.

Μετά από μελέτη της προαναφερόμενης εισηγήσεως και των σχετικών συνημμένων εγγράφων της υπηρεσίας, και μετά από διεξοδική συζήτηση, το ΔΣ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4310/2014, ιδίως το άρθρο 43, παρ. 4, περίπτωση ιδ και το άρθρο 46, παρ. 3, καθώς και την Απόφαση της ΕΕΑΕ 7/245/2017 «Κανονισμός Ακροάσεων της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 1405/Β), αποφάσισε τα κάτωθι:

Α. Καλείται σε ακρόαση διά εγγράφου υπομνήματος ο Οργανισμός ……..

Β. Ορίζεται 3μελής επιτροπή ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΑΕ, ως εξής:

Μάριος Αναγνωστάκης (Πρόεδρος της επιτροπής), Ελευθερία Καρίνου και Αδαμαντία Μεταξάκη (μέλη της επιτροπής), με αναπληρωματικά μέλη τους Κωνσταντίνο Χουρδάκη και Γεώργιο Χρυσανθόπουλο. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα Θ. Ζορμπάκη.

Γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ να εκδώσει τη σχετική πράξη διεξαγωγής ακρόασης μετά της εντολής επίδοσής της στον καλούμενο.

Δ. Ορίζεται προθεσμία για την υποβολή εγγράφων υπομνημάτων η 9η Ιανουαρίου 2023.

Ε. Αποφασίζεται η υποβολή εισήγησης στον Ιατρικό Σύλλογο …….. για αναστολή λειτουργίας του Οργανισμού ……… λόγω σοβαρών παραβάσεων των εφαρμοστέων κανονισμών.

ΣΤ. Τέλος, αποφασίζεται η αποστολή των εγγράφων του σχηματισθέντος φακέλου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ……… για τα θέματα αρμοδιότητάς του.

 

 1. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης ΕΛΕ Β' βαθμίδας.

Το ΔΣ, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4386/2016, αποδέχεται το διαβιβασθέν πρακτικό της επιτροπής κρίσης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ27944) και εγκρίνει την τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Καρφόπουλου σε θέση ΕΛΕ Β΄ Βαθμίδας.

 

 1. Επέκταση ενταγμένων προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ και παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ.

To ΔΣ αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) βασισμένης και στη θετική γνώμη των Επιστημονικών Υπευθύνων (Σ. Οικονομίδης, Ε. Καραμπέτσος, Ε. Καρίνου, Χ. Χουσιάδας), τη χρονική επέκταση μέχρι την 31/12/2023 των ενταγμένων προγραμμάτων/έργων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (αρχική ένταξη με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ κατά τη 261η συνεδρίαση στις 07.06.2019, θέμα 2 - καθορισμός Επιστημονικών Υπευθύνων με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ κατά τη 284η συνεδρίαση στις 22.09.2022, θέμα 1):

 

Κωδικός

Τίτλος προγράμματος/έργου

Επιστημονικός υπεύθυνος

001-00

Επιστημονικό πρόγραμμα παρακολούθησης της πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας

Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

001-01

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης της επόπτευσης της ραδιενέργειας περιβάλλοντος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και χαρακτηρισμός υλικών σε καταστάσεις υφιστάμενης και σχεδιασμένης έκθεσης καθώς και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Προϊστάμενος της Δ/νσης Εκπαίδευσης, Ρυθμιστικού Σχεδιασμού  Υποδομών & Έρευνας

001-02

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Προϊστάμενος της Δ/νσης Αδειών & Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων

001-03

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης διαλειτουργικών υπολογιστικών συστημάτων

Προϊστάμενος της Δ/νσης Εκπαίδευσης, Ρυθμιστικού Σχεδιασμού  Υποδομών & Έρευνας

001-04

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία σε επαγγελματικά εκτιθέμενους στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες καθώς και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4085/2012) στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΑΕ ως περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο του ΔΟΑΕ

Διευθυντής του Κύκλου Σπουδών

001-05

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ενημέρωσης για τις ακτινοβολίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ και των διεθνών Οργανισμών και διοργάνωσης συνεδρίων –ενημερωτικών συναντήσεων της ΕΕΑΕ

Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

001-06

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Προϊστάμενος της Δ/νσης Αδειών & Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων

001-07

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων

Προϊστάμενος της Δ/νσης Εκπαίδευσης, Ρυθμιστικού Σχεδιασμού Υποδομών & Έρευνας

001-08

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης

Προϊστάμενος της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

001-09

Επιστημονικό πρόγραμμα διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ)

Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

001-10

Επιστημονικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για την ακτινοπροστασία και την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια

Προϊστάμενος της Δ/νσης Αδειών & Ρυθμιστικών Επιθεωρήσεων

 

Το ΔΣ αποφασίζει, κατά την εισήγηση, την παράταση όλων των υφιστάμενων συμβάσεων ΙΔΟΧ που έχουν συναφθεί για τις ανάγκες των παραπάνω προγραμμάτων/έργων (36 συμβάσεις) μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης (31/12/2023), με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 και της παρ. 4 του άρθρου 473 του ν. 4957/2022, σε συνδυασμό, σε δύο περιπτώσεις, και με τις διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 243 του ιδίου νόμου (συνημμένες για τις δυο αυτές περιπτώσεις οι ειδικές εισηγήσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων, συντάκτες Δ. Μπούρας, Ε. Καραμπέτσος).

  

 1. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ αφού εξέτασε την εισήγηση της Υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Κ. Ποτηριάδης, Κ. Κεχαγιά, Ε. Καραμπέτσος) αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση, την ανανέωση της εξουσιοδότησης των εργαστηρίων της εταιρείας «ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε.» ως «εργαστηρίων ανάλυσης δειγμάτων», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016), για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων σε δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η εξουσιοδότηση αφορά στον προσδιορισμό της ολικής α- ακτινοβολίας και της ολικής β-ακτινοβολίας με υγρό σπινθηριστή σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 11704:15.

Η εξουσιοδότηση ισχύει έως 28.12.2023 με δυνατότητα ανανέωσης.

Η τεθείσα ημερομηνία λήξης συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης, ήδη ισχύουσας, εξουσιοδότησης των εργαστηρίων της εταιρείας «ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε.» για τον προσδιορισμό των ισοτόπων του ουρανίου (U-234 & U-238). Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί στο μέλλον να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από την εταιρεία για τη διενέργεια αναλύσεων σε δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που να αφορά και τις δύο παραμέτρους (α/β – ακτινοβολία και ισότοπα ουρανίου).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής, υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας και εξουσιοδότησης δοσιμετρίας.

Το ΔΣ αφού μελέτησε την εισήγηση του Προϊσταμένου της ΔΕΡΣΥΕ (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος) και λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενη απόφασή του (262η συνεδρίαση στις 12.07.2019, θέμα 2), αποφασίζει την επανασυγκρότηση των παρακάτω επιτροπών αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής, υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας και εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας, σύμφωνα, αντίστοιχα, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4, της παρ. 2 του άρθρου 5, της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 7 της Απόφασης ΕΕΑΕ 4α/261/2019 (ΦΕΚ Β/2460/21.06.2019).

α) Η επιτροπή για την αναγνώριση ή την ανανέωση της αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, στο πεδίο Α (ιατρική έκθεση συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης μη ιατρικής απεικόνισης με χρήση ιατρικού ακτινικού εξοπλισμού) αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  • Ιωάννης Σεϊμένης, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ (Πρόεδρος).
  • Σωτήριος Οικονομίδης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α' βαθμίδας, ΕΕΑΕ (μέλος).
  • Εκπρόσωπος που θα ορισθεί από την ΕΦΙΕ (μέλος).

β)  Η επιτροπή για την αναγνώριση ή την ανανέωση της αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας, στο πεδίο Β (εκτός της ιατρικής έκθεσης, ιδίως για σκοπούς κτηνιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς, εκπαιδευτικούς, διαχείρισης ραδιενεργών υλικών και αποβλήτων κα φυσικών ραδιενεργών υλικών, συμπεριλαμβανομένου του ραδονίου, και άλλους σκοπούς) αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  • Αλέξανδρος Κλούβας, Αφυπ. Καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ (Πρόεδρος).
  • Σωτήριος Οικονομίδης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α' βαθμίδας, ΕΕΑΕ (μέλος).
  • Εκπρόσωπος που θα ορισθεί από το ΤΕΕ (μέλος).

γ)  Η επιτροπή για την αναγνώριση ή την ανανέωση της αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ιατρικής φυσικής αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  • Ιωάννης Δαμηλάκης, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Πρόεδρος).
  • Σωτήριος Οικονομίδης, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α' βαθμίδας, ΕΕΑΕ (μέλος).
  • Εκπρόσωπος που θα ορισθεί από την ΕΦΙΕ (μέλος).

δ)  Η επιτροπή για την αναγνώριση ή την ανανέωση της αναγνώρισης υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  • Βασιλική Καραούλη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας (Πρόεδρος).
  • Χρήστος Παφίλης, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, ΕΕΑΕ (μέλος).
  • Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (μέλος).

ε)  Η επιτροπή για την εξουσιοδότηση ή την ανανέωση της εξουσιοδότησης υπηρεσιών δοσιμετρίας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  • Παναγιώτης Ασκούνης, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, ΕΕΑΕ (Πρόεδρος).
  • Τζων Καλέφ-Εζρά, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (μέλος).
  • Γεωργία Τερζούδη, Ερευνήτρια Α' βαθμίδας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (μέλος).

 

Γραμματέας όλων των ανωτέρω επιτροπών (α)-(ε) ορίζεται η κα Άννα Ντάλλες, με αναπληρώτρια την κα Θωμαΐδα Ζορμπάκη.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να εκδώσει τις αποφάσεις συγκρότησης, όταν περιέλθουν και οι ορισμοί εκπροσώπων από την ΕΦΙΕ και το ΤΕΕ.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου ΕΕΑΕ στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική.

Το ΔΣ, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της ΔΕΡΣΥΕ (συνημμένο /συντάκτης Ε. Καραμπέτσος), αποφάσισε να ορίσει εκ νέου ως εκπρόσωπο της ΕΕΑΕ στην Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική το στέλεχος αυτής κ. Σωτήριο Οικονομίδη, ΕΛΕ Α' βαθμίδας, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024.

 

 1. Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις ΔΑΡΕ και ΔΕΡΣΥΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ αξιολόγησε τις υποψηφιότητες λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του νόμου καθώς και τις γραπτές εισηγήσεις των προϊσταμένων των υπερκείμενων Διευθύνσεων (συνημμένα/συντάκτες Ε. Καρίνου, Ε. Καραμπέτσος) και αποφάσισε, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 67/2022, τα κάτωθι.

Α) Για τη θέση Προϊσταμένου στο Τμήμα ΤΔΒ/ΔΕΡΣΥΕ υπήρξαν τρεις υποψηφιότητες (αλφαβητικά: Π. Ασκούνη, Α. Μποζιάρη, Χ. Παφίλη) πληρούσες, κατά την εισήγηση, τα κριτήρια επιλογής. Το ΔΣ προκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση του Διευθυντή ΔΕΡΣΥΕ, την κα Αργυρώ Μποζιάρη, κυρίως λόγω υπέρτερων τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων (κριτήριο αα της παρ. 4.α του άρθρου 9 του π.δ. 67/2022). Ως προς τα λοιπά κριτήρια (ββ, γγ, δδ) και οι τρεις υποψηφιότητες είναι πρακτικά ισάξιες. Κατόπιν αυτού το ΔΣ αποφάσισε την επιλογή και τοποθέτηση της κας Αργυρώς Μποζιάρη, ΕΛΕ Β' βαθμίδας, στη θέση της Προϊσταμένης του ΤΔΒ/ΔΕΡΣΥΕ.

Β) Για τη θέση Προϊσταμένου στο Τμήμα ΤΠ/ΔΕΡΣΥΕ υπήρξε μια υποψηφιότητα. Το ΔΣ διαπιστώνει, σύμφωνα με την εισήγηση του Διευθυντή ΔΕΡΣΥΕ, την μη επιλεξιμότητα της υποψηφιότητας διότι δεν ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις της παρ. 1.α του άρθρου 9 του π.δ. 67/2022.

Ακολούθως το ΔΣ αποφασίζει να προβεί σε ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου του ΤΠ/ΔΕΡΣΥΕ και επιλέγει προς τούτο τον κ. Παναγιώτη Ασκούνη, ΠΕ Ειδικό Τεχνικό Επιστήμονα Α' βαθμού. Στον κ. Παναγιώτη Ασκούνη ανατίθενται τα καθηκόντων του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος ΤΠ/ΔΕΡΣΥΕ παράλληλα με τα σημερινά καθήκοντά του στο Τμήμα ΤΔΒ/ΔΕΡΣΥΕ, στο οποίο συνεχίζει να υπηρετεί.

Επιπρόσθετα, το ΔΣ, αναγνωρίζοντας τον επιτυχή μέχρι σήμερα συντονισμό των εργασιών του Τμήματος ΤΠ/ΔΕΡΣΥΕ από την κα Σταυρούλα Σέρφα (όπως ορίστηκε με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ κατά τη 240η συνεδρίαση στις 22/7/2016, θέμα 3), επιβεβαιώνει την ισχύ του προηγούμενου ορισμού και αναθέτει στην κα Σταυρούλα Σέρφα, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Α' βαθμού, τη συνέχιση του συντονισμού και καθημερινής επιστασίας των εργασιών του Τμήματος ΤΠ/ΔΕΡΣΥΕ.

Γ) Για τις θέσεις Προϊσταμένων στα Τμήματα ΤΕΡΠ/ΔΕΡΣΥΕ, ΤΙΑ/ΔΑΡΕ και ΤΜΙΑ/ΔΑΡΕ υποβλήθηκαν από μία υποψηφιότητα για την κάθε θέση. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διευθυντών οι υποβληθείσες υποψηφιότητες πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Κατόπιν αυτού το ΔΣ αποφασίζει την επιλογή και τοποθέτηση των α) Κωνσταντίνου Ποτηριάδη, ΕΛΕ Α' βαθμίδας, στη θέση του Προϊσταμένου του ΤΕΡΠ/ΔΕΡΣΥΕ, β) Κωνσταντίνου Χουρδάκη, ΕΛΕ Α' βαθμίδας, στη θέση του Προϊσταμένου του ΤΙΑ/ΔΑΡΕ, γ) Δημητρίου Κουτουνίδη, ΠΕ Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Α' βαθμού, στη θέση του Προϊσταμένου του ΤΜΙΑ/ΔΑΡΕ.

Επιπρόσθετα, το ΔΣ ορίζει τον κ. Χρήστο Παφίλη, ΠΕ Ειδικό Τεχνικό Επιστήμονα Α' βαθμού, ο οποίος υπηρετεί στο ΤΙΑ/ΔΑΡΕ, ως αναπληρωτή Προϊστάμενο του ΤΙΑ/ΔΑΡΕ, για την κάλυψη των αναγκών όταν ο Προϊστάμενος απουσιάζει ή κωλύεται.

 

 1. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα.

(α) Διεθνής Υπουργική διάσκεψη για την Πυρηνική Ενέργεια – Ουάσιγκτον, ΗΠΑ.

Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό το βάρος της διπλής ενεργειακής κρίσης αφενός εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, αφετέρου εξαιτίας της πιεστικής ανάγκης για ενεργειακή μετάβαση λόγω της κλιματικής απειλής. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για το κείμενο συμπερασμάτων της διάσκεψης, για το περιεχόμενο της εθνικής δήλωσης, καθώς και για το περιεχόμενο του σχετικού με τη διάσκεψη τηλεγραφήματος της Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον.

 

 1. Έγκριση προκηρύξεων προσωπικού ΙΔΟΧ.

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση του προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) για την πλήρωση θέσεων επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης προγραμμάτων/έργων του ΕΛΚΕ (επισυναπτόμενες οι εισηγήσεις των Επιστημονικών Υπευθύνων), ως εξής:

 

Κωδικός

Τίτλος προγράμματος/έργου

Αριθμός συνεργατών

001-06

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών

1

001-07

Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων

1

 

Το ΔΣ εξέτασε τα συνημμένα σχέδια των κειμένων των δύο (2) προκηρύξεων που ετοίμασε η υπηρεσία, τα οποία εγκρίνει. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα έχουν διάρκεια μέχρι την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων προγραμμάτων/έργων.

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συγκροτούνται Επιτροπές Αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 244 του ν. 4957/2022, ως εξής:

 • Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης αδειοδότησης και επιθεώρησης οργανισμών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ιατρικών εφαρμογών μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (κωδικός 001-06):

Τακτικά μέλη                                                                             Αναπληρωματικά

Ε. Καρίνου (Πρόεδρος, ως ΕΥ)                                               Κ. Χουρδάκης

Ε. Καραμπέτσος                                                                          Χ. Παφίλης     

Δ. Μπούρας                                                                                  Σ. Οικονομίδης

 • Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης βαθμονόμησης και διακρίβωσης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και μέτρησης ατομικών δοσιμέτρων (κωδικός 001-07):

Τακτικά μέλη                                                                            Αναπληρωματικά

Ε. Καραμπέτσος (Πρόεδρος, ως ΕΥ)                                   Σ. Οικονομίδης

Ε. Καρίνου                                                                                   Κ. Κεχαγιά

Δ. Μπούρας                                                                                 Κ. Ποτηριάδης

 

Καθήκοντα γραμματέα θα ασκεί η κα Θ. Ζορμπάκη.

Η εξέταση τυχόν ενστάσεων θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων, αποτελούμενη από τα εξής μέλη: Ν. Καλλίθρακας-Κόντος, Β. Κονδύλης, Α. Φωτόπουλος.

Την Επιτροπή Ενστάσεων θα υποστηρίζει διοικητικά η κα Μαρία Καραγκούνη.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στη δημοσίευση των δύο (2) προκηρύξεων, συμπεριλαμβανομένης της μνείας για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και την πλήρωση των θέσεων.

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd