286η συνεδρίαση, 20.12.2022

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Οικονομικά θέματα:
  α) Έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2023.
  β) Έγκριση του αναλυτικού τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2023.
2. Νομοθεσία για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωθέντων καυσίμων.
3. Ένταξη προγράμματος στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης ΔΕΡΣΥΕ και έγκριση προκήρυξης προσωπικού ΙΔΟΧ.
4. Παράταση σύμβασης ΙΔΟΧ του έργου/προγράμματος με κωδικό 042.
5. Πρόταση ορισμού μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ.
6. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.
7. Ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.
8. Έγκριση λύσης σύμβασης ανάθεσης έργου.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

  1. Οικονομικά θέματα:

 

α) Έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2023.

Το ΔΣ κατόπιν εξέτασης της εισήγησης του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), και αφού διαπίστωσε ότι ο προτεινόμενος αναλυτικός προϋπολογισμός αιτιολογείται με βάση τον συνοπτικό προϋπολογισμό, όπως εγκρίθηκε κατά την 283η Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 22.07.2022 (θέμα 4α i), ενέκρινε την πρόταση αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2023, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

β) Έγκριση του αναλυτικού τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2023.

Το ΔΣ, κατόπιν εξέτασης, ενέκρινε την πρόταση του τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2023, σύμφωνα με την εισήγηση του Αν. Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικού και Ανθρωπίνου Δυναμικού (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και την υποβολή του στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

  1. Νομοθεσία για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωθέντων καυσίμων.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που ελήφθησαν (βλ. προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της 284ης Συνεδρίασης του ΔΣ στις 22.09.2022, θέμα 3α και της 282ης Συνεδρίασης του ΔΣ στις 09.06.2022, θέμα 6β), προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση σχετικά με την υπόθεση παράβασης INFR(2018)2029 για τη μη θέσπιση «Εθνικού Προγράμματος» (ΕΠ) για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΑΚΡΑ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ. Ειδικότερα, σε συνέχεια της 7ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ), που έλαβε χώρα στις 14/10/2022 με διευρυμένη παρουσία προσκεκλημένων αρμόδιων φορέων, η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (ΓΓΝΚΘ) με την από 25/10/2022 ηλεκτρονική επιστολή της προσκαλεί την ΕΕΑΕ να υποβάλει σχέδιο για το νέο (3ο) ΕΠ.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος, αφού ενημέρωσε λεπτομερώς τα μέλη του ΔΣ για την αλληλογραφία που επακολούθησε με τη ΓΓΝΚΘ και τις συνεννοήσεις με το Γραφείο του αρμόδιου Υπουργού σχετικά με τις πιθανές επιλογές όσον αφορά το νομοθετικό μέσο για την υιοθέτηση του νέου (3ου) ΕΠ, θέτει υπόψη του ΔΣ τα παρακάτω δύο σχέδια νομοθετικών κειμένων (συνημμένα), τα οποία επεξεργάστηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα στελέχη της υπηρεσίας κ.κ. Α. Καψωμένου, Ε. Καρίνου:

[1]   Σχέδιο διάταξης νόμου για την τροποποίηση της περ. β της παρ. 2του άρθρου 42 του ν. 4310/2014.

[2]   Σχέδιο κ.υ.α. «Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία  2011/70/ Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/ 02.08.2011) - Εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων».

Κατόπιν συζήτησης, το ΔΣ διαπιστώνει τα ακόλουθα. Το ισχύον (2ο) ΕΠ είχε υιοθετηθεί με την κ.υ.α. 97529/2020 (ΦΕΚ 4317/Β/2-10-2020) με περίοδο αναφοράς το διάστημα 2020-2023. Συνακόλουθα, το νέο (3ο) ΕΠ θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί το αργότερο μέχρι τέλος 2023. Δεδομένου, όμως, ότι στην Αιτιολογημένη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθενται συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να αποφευχθεί η παραπομπή της χώρας στο Δικαστήριο της ΕΕ, το νέο ΕΠ θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί πολύ νωρίτερα, το συντομότερο δυνατό. Η προτεινόμενη νομοθετική προσέγγιση (δηλαδή, τροποποίηση του νόμου σύμφωνα με το [1] και εν συνεχεία έκδοση της κ.υ.α. [2]) δύναται να δρομολογηθεί και υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και επιπλέον παρέχει την αναγκαία ευελιξία και ταχύτητα για την έκδοση ενός ΕΠ, ενώ ταυτόχρονα επιλύει με τρόπο οριστικό τα ζητήματα που εγείρονται όσον αφορά την υιοθέτηση του νομοθετικού μέσου. Αφετέρου, καθώς η έκδοση της κ.υ.α. [2] συνεπάγεται την πλήρη ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/70/Ευρατόμ, θα χρειαστεί, επιπλέον, να υποβληθεί στην ηλεκτρονική βάση MNE-WEB της ΕΕ νέος «πίνακας αντιστοίχισης», κάτι που, ωστόσο, δεν δείχνει ότι θα αποτελέσει πρόβλημα, διότι το σχέδιο [2] διατηρεί τη διαρρύθμιση των άρθρων όπως στο π.δ. 122/2013.

Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ αποφασίζει τα εξής: εγκρίνει τα συνημμένα σχέδια [1] και [2] και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, αφού ενσωματώσει τις διορθώσεις που έγιναν από τα μέλη του ΔΣ κατά τη συζήτηση, να τα διαβιβάσει αρμοδίως στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επισημαίνοντας στο διαβιβαστικό ότι για την επιτυχή εφαρμογή του ΕΠ είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη (όχι με την νομική έννοια, αλλά ως δέσμευση) και άλλων εμπλεκόμενων μερών, ιδίως επί των σημείων που επισημαίνονται ως σχόλια στο σώμα του κειμένου [2].

Επίσης, το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να ενημερώσει τη ΓΔ Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του άρθρου 33 της Συνθήκης Ευρατόμ, δυνάμει των διατάξεων της περ. ι της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4310/2104.

  1. Ένταξη προγράμματος στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης ΔΕΡΣΥΕ και έγκριση προκήρυξης προσωπικού ΙΔΟΧ.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της ΔΕΡΣΥΕ και τη σύμφωνη γνώμη επί της εισηγήσεως του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καραμπέτσος, σύμφωνη γνώμη Δ. Μπούρας), εγκρίνει την ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ του νέου έργου/προγράμματος «Επιστημονικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του σχεδιασμού των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ, του συντονισμού και παρακολούθησης των ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων της και της παροχής συμβουλευτικού έργου και εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης μέσω των υποδομών της εντός και εκτός αυτής», σύμφωνα με την εισήγηση, με κωδικό 001-11, διάρκεια μέχρι 31/12/2023 και επιστημονικό υπεύθυνο τον Προϊστάμενο της ΔΕΡΣΥΕ, κ. Ε. Καραμπέτσο.

Το ΔΣ, κατά την εισήγηση, εξέτασε το συνημμένο υπόδειγμα του πλήρους κειμένου προκήρυξης που ετοίμασε η Υπηρεσία το οποίο κάνει αποδεκτό και εγκρίνει την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες εκτέλεσης του προαναφερόμενου προγράμματος και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στη δημοσίευση της προκήρυξης, την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και όσες ενέργειες απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης.

Το ΔΣ αποφασίζει τη συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 244 του ν. 4957/2022, ως εξής:

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Καραμπέτσος Ε. (Πρόεδρος)

Οικονομίδης Σ.

Καρίνου Ε.

Κεχαγιά Κ.

Μπούρας Δ.

Φούντα Π.

Τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από την επιτροπή ενστάσεων που ορίστηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 245 του ν. 4957/2022 κατά την 285η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 29.11.2022.

  

  1. Παράταση σύμβασης ΙΔΟΧ του έργου/προγράμματος με κωδικό 042.

Το ΔΣ λαμβάνει γνώση της εισήγησης της Επιστημονικής Υπευθύνου του έργου/προγράμματος με κωδ. 042-00 «Συμφωνία πλαίσιο υπ' αριθμ. 0034Γ/2020 για βαθμονόμηση - διακρίβωση στυλοδοσιμέτρων και μετρητών ραδιενέργειας» για την παράταση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της κας Ελένης Σταματοπούλου, απασχολούμενης στο εν λόγω πρόγραμμα, έως τη λήξη του έργου /προγράμματος, καθώς και της βεβαίωσης επί της εισήγησης του ΠΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ περί ύπαρξης διαθεσίμων στον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου/προγράμματος (συνημμένο/συντάκτης Α. Μποζιάρη, βεβαίωση Δ. Μπούρας).

Το ΔΣ αποφασίζει, κατά την εισήγηση, την παράταση της τρέχουσας σύμβασης της κας Ελένης Σταματοπούλου που λήγει στις 31.12.2022, έως τις 12.06.2024, σύμφωνα τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022.

 

  1. Πρόταση ορισμού μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εγκρίνει τη νέα σύνθεση των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ θητείας 2023-2024, όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), που περιέχει την πρόταση ορισμού μελών ως εξής:

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Ευαγγελία Σοφούλη (ΓΓΕΚ) - Πρόεδρος

Μαρία Χριστούλα (ΓΓΕΚ)

Ζήσιμος Αγγελής (ΕΚΕΦΕ «Δ») - Μέλος

Αλεξάνδρα Αποστολίδου (ΥΠΑΝΕΠ)

Πολυτίμη Σακελλαρίου (ΓΓΕΚ)- Μέλος

Διονύσιος Γρουζής (ΥΠΑΝΕΠ)

 

Αιρετά Μέλη (Μονίμων υπαλλήλων ΕΕΑΕ)

Αναπληρωματικά μέλη

Χρήστος Παφίλης

Γεώργιος Μανουσαρίδης

Τζουμανίκα Χριστίνα

Θωμαΐς Ζορμπάκη

 

 

Αιρετά Μέλη (Υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΕΕΑΕ)

Αναπληρωματικά μέλη

Σταυρούλα Σέρφα

Κυριακή Ηρωδιάδου

Παναγιώτης Ασκούνης

Δημήτριος Κουτουνίδης

 

 

Εισηγητής: Δημήτριος Μπούρας.
Γραμματέας: Ζωή Πατρώνου με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Κισκύρα.

  1. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.

Ουδέν.

 

  1. Ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ της ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας). Το ΔΣ, βάσει και των προηγούμενων σχετικών αποφάσεων (281η Συνεδρίαση του ΔΣ στις 19.04.2022 - θέμα 5α, 278η Συνεδρίαση του ΔΣ στις 11.11.2021 - θέμα 4β, 275η Συνεδρίαση του ΔΣ στις 24.06.2021 - θέμα 6β), εγκρίνει την ένταξη της Πρότασης της ΕΕΑΕ, στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία-Επέκταση-Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με την εισήγηση, ως εξής:

Τίτλος έργου/προγράμματος: «ΕΕΑΕ 2.0».
Κωδικός λογιστικής διαχείρισης: 046-00.
Συνολικός προϋπολογισμός: 5.672.125,82 Ευρώ.
Διάρκεια έργου/προγράμματος: μέχρι 31/12/2025.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Μπούρας
Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Καρίνου.

 

  1. Έγκριση λύσης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Το ΔΣ αφού μελέτησε την εισήγηση της Νομικού της Υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Α. Καψωμένου) εγκρίνει τη λύση της Σύμβασης No. 8/12.04.2021 «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος και συνδεόμενης βάσης δεδομένων» (συνήφθη σε εκτέλεση της απόφασης της 269ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 15.7.2020, θέμα 2α). Ακολούθως, το ΔΣ εγκρίνει το επισυναπτόμενη στην εισήγηση σχέδιο απόφασης του Προέδρου με θέμα την επικύρωση του πρωτοκόλλου παραδοτέων της εν λόγω σύμβασης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υπογράψει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση συμφωνητικό λύσης.

  

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.