287η συνεδρίαση, 06.02.2023

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.  α) Πόρισμα - Εισήγηση Πράξης διεξαγωγής ακρόασης.
     β) Κλήση σε ακρόαση Οργανισμού.
2. Προκήρυξη υποτροφιών εξωτερικού.
3. Έγκριση διακηρύξεων διαγωνισμών στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.
4. Απόφαση για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο και σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.
5. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ).
6. Προβλέψεις πρόσθετης/υπερωριακής απασχόλησης A' και Β' εξαμήνου 2023.
7. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:
    α) Επικαιροποιημένα νομοθετικά κείμενα για την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

α) Πόρισμα - Εισήγηση Πράξης διεξαγωγής ακρόασης.

Τα μέλη του ΔΣ αφού έλαβαν γνώση του πορίσματος-εισήγησης της τριμελούς επιτροπής ακρόασης (συνημμένα/συντάκτες Μ. Αναγνωστάκης, Α. Μεταξάκη, Ε. Καρίνου), η οποία είχε οριστεί με απόφαση της 285ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 29.11.2022 (θέμα 1) και η οποία συνεδρίασε στις 19.01.2023, μετά τη διενέργεια ακρόασης διά εγγράφου υπομνήματος του Οργανισμού ..., αποφάσισαν τα εξής:

Α.  Την επιβολή προστίμου στον Οργανισμό ..., συνολικού ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), και πιο συγκεκριμένα:

(α) Το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για τη λειτουργία του Oργανισμού και την εφαρμογή πρακτικών, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση μέσω αδειοδότησης και καταχώρισης, κατά παράβαση του άρθρου 90 του ν. 4310/2014 σε συνδυασμό με τα άρθρα 27 παρ. 1 και 28 περ. α και 29 του π.δ. 101/2018 και με τα άρθρα 11, 19 και το σημείο 4 του Μέρους Β΄ και τα σημεία 2, 3 και 4 του Μέρους Γ΄ του Παραρτήματος Ι του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της ΚΥΑ 45872/2019 (ΦΕΚ 1103/Β/03.4.2019).

β) Το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση ή γνωστοποίηση, κατά παράβαση του άρθρου 24 παρ. 4 του π.δ. 101/2018 σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 23 και το σημείο 11 του Μέρους Γ΄ του Παραρτήματος Ι του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της ΚΥΑ 45872/2019 (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019).

(γ) Το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για την έλλειψη / μη ορισμό νέου επόπτη ακτινοπροστασίας, κατά παράβαση του άρθρου 84 του π.δ. 101/2018 και του άρθρου 27 παρ. 1 της ΚΥΑ 45872/2019 (ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019).

B.  Την μη επιβολή χρηματικού προστίμου στον Oργανισμό ..., για τις λοιπές παραβάσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο υπ. αριθμ. Α.α/439/14048/10.10.2022 έγγραφο με θέμα «Έκθεση επιθεώρησης ...», διότι είναι δευτερεύουσες παραβάσεις σε σχέση με τις ως άνω αναφερθείσες, από τις οποίες δεν προέκυψε, ούτε θα ήταν εύκολο να προκύψει κάποια βλάβη από άποψη ακτινοπροστασίας.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να εκδώσει την σχετική απόφαση, μετά της εντολής επίδοσής της.

β) Κλήση σε ακρόαση Οργανισμού.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει για τον Οργανισμό ..., κατά τη συνημμένη εισήγηση (αριθ. πρωτ. Ν/199/1852/03.02.2023, συντάκτης Α. Καψωμένου).

Μετά από μελέτη της προαναφερόμενης εισηγήσεως, το ΔΣ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4310/2014, ιδίως το άρθρο 43, παρ. 4, περίπτωση ιδ και τα άρθρα 46 και 90, καθώς και την Απόφαση της ΕΕΑΕ 7/245/2017 «Κανονισμός Ακροάσεων της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 1405/Β), αποφάσισε τα κάτωθι:

Α. Καλείται σε ακρόαση διά εγγράφου υπομνήματος ο Οργανισμός ...

Β. Ορίζεται 3μελής επιτροπή ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΑΕ, ως εξής:
Απόστολος Καραντάνας (Πρόεδρος της επιτροπής), Ελευθερία Καρίνου και Αδαμαντία Μεταξάκη (μέλη της επιτροπής). Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα Θ. Ζορμπάκη.

Γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ να εκδώσει τη σχετική πράξη διεξαγωγής ακρόασης μετά της εντολής επίδοσής της στον καλούμενο.

Δ. Ορίζεται προθεσμία για την υποβολή εγγράφων υπομνημάτων η 6η Μαρτίου 2023.

Ε. Τέλος, αποφασίζεται η αποστολή των εγγράφων του σχηματισθέντος φακέλου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ... για τα θέματα αρμοδιότητάς του.

 

  1. Προκήρυξη υποτροφιών εξωτερικού.

Σε συνέχεια της Απόφασης της ΕΕΑΕ 1/283/2022 «Έγκριση διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΦΕΚ 4185/Β) τίθεται υπόψη του ΔΣ το σχέδιο της (πρώτης) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών εξωτερικού σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που ετοίμασε η υπηρεσία (συνημμένο/συντάκτες Σ. Οικονομίδης, Ε. Καραμπέτσος). Επίσης, το ΔΣ λαμβάνει γνώση της βεβαίωσης του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ περί της ύπαρξης διαθέσιμης πίστωσης (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

Το ΔΣ αποδέχεται το υποβληθέν σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά από παρατηρήσεις που έγιναν από τα μέλη του και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στη δημοσίευση της πρόσκλησης μεριμνώντας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση, κατά την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ακολούθως, το ΔΣ ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού χορήγησης υποτροφιών την τριμελή Επιτροπή υποτροφιών για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ως εξής:
Σωτήριος Οικονομίδης (Πρόεδρος της Επιτροπής, Διευθυντής Κύκλου Σπουδών ΕΕΑΕ), Απόστολος Καραντάνας (μέλος του ΔΣ ΕΕΑΕ), Ιωάννης Δροσινός (εξωτερικό μέλος, αφυπηρετήσας ανώτερος ερευνητής-επιστημονικός υπάλληλος του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής),
και την τριμελή Επιτροπή ενστάσεων ως εξής:
Ευθύμιος Καραμπέτσος (Πρόεδρος της Επιτροπής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΕΡΣΥΕ), Ελευθερία Καρίνου (Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΑΡΕ), Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος (Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΕΑΕ).
Ως γραμματέας των ως άνω επιτροπών ορίζεται η κα ʼννα Ντάλλες.

Το ΔΣ καλωσορίζει αυτή την πρώτη πρόσκληση, με την οποία εγκαινιάζεται μια σημαντική δράση κοινωνικής ευθύνης της ΕΕΑΕ, με την προσδοκία η δράση αυτή να συμβάλει με επιτυχία στον απώτερο στόχο της απόκτησης και διατήρησης στη Χώρα κρίσιμης εμπειρογνωμοσύνης και ύπαρξης κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού στα γνωστικά αντικείμενα ενδιαφέροντος.

 

  1. Έγκριση διακηρύξεων διαγωνισμών στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ και επιστημονικού υπευθύνου του προγράμματος/έργου «ΕΕΑΕ 2.0» (βλ. απόφαση 286ης συνεδρίαση του ΔΣ στις 20.12.2022, θέμα 7) (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), με επισυναπτόμενα στην εισήγηση πέντε (5) σχέδια διακήρυξης ανοικτών διαγωνισμών, που ετοίμασε η υπηρεσία στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου. Το ΔΣ εγκρίνει τα υποβληθέντα σχέδια διακηρύξεων των πέντε (5) ανοικτών διαγωνισμών, σε πλήρη συμφωνία και αντιστοιχία με τις πέντε δέσμες δράσεων του εγκεκριμένου ΤΔΕ (Τεχνικό Δελτίο Έργου), όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Ειδικά, όσον αφορά τον διαγωνισμό με α/α 1, το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο να διαμορφώσει, σε συνεργασία με την υπηρεσία, τον κατάλογο των ραδιενεργών πηγών του παραρτήματος της διακήρυξης.

 

α/α

Αντικείμενο

Καθαρή αξία

ΦΠΑ

Συνολικός προϋπολογισμός

1

Εξαγωγή προς ανακύκλωση ραδιενεργών πηγών εκτός χρήσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

1.205.042,00

289.210,10

1.494.252,10

2

Ανάθεση υπηρεσιών χαρακτηρισμού των ιστορικών ραδιενεργών αποβλήτων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

950.000,00

228.000,00

1.178.000,00

3

Προμήθεια δοχείων για την επανασυσκευασία και αποθήκευση των ιστορικών ραδιενεργών αποβλήτων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

370.000,00

88.800,00

458.800,00

4

Προμήθεια ανιχνευτών, λογισμικού και συντήρησης του τηλεμετρικού δικτύου ραδιενέργειας περιβάλλοντος με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

1.575.000,00

378.000,00

1.953.000,00

5

Προμήθεια δειγματοληπτών αέρα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

125.000,00

30.000,00

155.000,00

 

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τη συνέχιση και εκτέλεση της διαγωνιστικής διαδικασίας, μετά τις απαιτούμενες οριστικές εγκρίσεις από την ΕΥΣΤΑ (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης).

  

  1. Απόφαση για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής στον Πρόεδρο και σε μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ λαμβάνει γνώση της εισήγησης της Νομικού της Υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Α. Καψωμένου) για την αναγκαιότητα επικαιροποίησης της απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του ΔΣ της ΕΕΑΕ στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ, όπως ισχύει, για να ανταποκρίνονται οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα υπογραφής των μελών προσωπικού στο νέο οργανωτικό σχήμα και να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική προσαρμογή της λειτουργίας της υπηρεσίας στις διατάξεις του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4982/2022 και του νέου Οργανισμού της (π.δ. 67/2022), καθώς και στις διατάξεις του ν. 4957/2022.

Ακολούθως, και με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των ν. 4310/2014, π.δ. 67/2022 και ν. 4957/2022, το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση και το συνυποβαλλόμενο σχέδιο της κανονιστικής πράξης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, αφού προβεί σε τελική νομοτεχνική επεξεργασία του κειμένου σε συνεργασία με τον κ. Κονδύλη, να αποστείλει το κείμενο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

  1. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ).

Το ΔΣ ενημερώνεται ότι στις 26.02.2023, λήγει η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης του έργου «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)». Η σύμβαση αυτή υπεγράφη αρχικά στις 16/4/2019 μεταξύ της εταιρείας Space Hellas A.E. και της ΕΕΑΕ για τη διετία 2019-2021 και, σε εκτέλεση σχετικής προηγούμενης απόφασης (272η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 11.02.2021, θέμα 5) επεκτάθηκε για περίοδο άλλων δύο (2) ετών, που λήγει στις 26.02.2023.

Σε συνέχεια των παραπάνω και της εισήγησης της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καρίνου, Δ. Κουτουνίδης) το ΔΣ: α) διαπιστώνει την ανάγκη συνέχισης της παροχής εργασιών συντήρησης του ΕΠΗΠ προς διασφάλιση της ανελλιπούς συντήρησης του έργου, β) λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κύρια Σύμβαση του έργου μεταξύ της αναθέτουσας αρχής (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.) και της αναδόχου εταιρείας η περίοδος συντήρησης ανέρχεται σε συνολικά 6 έτη και ότι η ΕΕΑΕ ως ο φορέας λειτουργίας του έργου έχει τη δυνατότητα να υπογράψει συμβόλαιο συντήρησης είτε για συνολικά 6 έτη συντήρησης, είτε για αρχικά 2 έτη και στη συνέχεια ανανέωση για 2 και 2 έτη, εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τη συνέχιση της ανάθεσης εργασιών συντήρησης του ΕΠΗΠ και για τα 2 επόμενα έτη, δηλαδή από 27.02.2023 έως 26.02.2025, στην εταιρεία Space Hellas A.E. (ύψος της σύμβασης 287.663,25 Ευρώ πλέον ΦΠΑ το 1ο έτος και 287.243,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ το 2ο έτος) και γ) εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση της υπηρεσίας σχετικό σχέδιο σύμβασης μεταξύ της ΕΕΑΕ και της εταιρείας Space Hellas Α.Ε.

 

  1. Προβλέψεις πρόσθετης/υπερωριακής απασχόλησης A' και Β' εξαμήνου 2023.

[Α]
Το ΔΣ εξέτασε τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων του ΕΛΚΕ, της ΔΕΡΣΥΕ και της ΔΑΡΕ (συνημμένα/συντάκτες Δ. Μπούρας, Ε. Καραμπέτσος, Ε. Καρίνου), και κατόπιν ενδελεχούς συζήτησης ενέκρινε πρόσθετη αμοιβή για το έτος 2023, για μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ, για συγκεκριμένα παραδοτέα, στο πλαίσιο εκτέλεσης των παρακάτω προγραμμάτων σύμφωνα με την εισήγηση:

1) του προγράμματος 001-08 με τίτλο «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης»,
2) του προγράμματος 001-11 «Επιστημονικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση του σχεδιασμού των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ, του συντονισμού και παρακολούθησης των ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων της και της παροχής συμβουλευτικού έργου και εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης μέσω των υποδομών της εντός και εκτός αυτής» και
3) του προγράμματος 001-10 «Επιστημονικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για την ακτινοπροστασία και την πυρηνική και ραδιολογική ασφάλεια».

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των συγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

[Β]
Το ΔΣ αποδέχεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, την πρόταση πρόβλεψης υπερωριακής αποζημίωσης για το προσωπικό της ΕΕΑΕ που θα απασχοληθεί κατά το 2023 καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ και Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματείας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας). Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να επιμεληθεί νομοτεχνικά τα κείμενα των δύο (2) σχετικών πράξεων (για το Α' και Β' εξάμηνο 2023), σύμφωνα με την εισήγηση, και να τα αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

  1. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

α) Επικαιροποιημένα νομοθετικά κείμενα για την ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει για τις εξελίξεις σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής απόφασης της 286ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 20.12.2022, θέμα 2, ως ακολούθως:

  • Η προταθείσα τροποποίηση της εξουσιοδοτικής διάταξης του νόμου (βλ. πρακτικό 286ης συνεδρίασης, σχέδιο [1]) περιλήφθηκε στο άρθρο 81 του κατατεθέντος, και ήδη συζητούμενου στη Βουλή, σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 - και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».
  • Επανεξετάστηκε και επικαιροποιήθηκε το κείμενο του σχεδίου κ.υ.α. (βλ. πρακτικό 286ης συνεδρίασης, σχέδιο [2]), ώστε αφενός να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ιδίως όσον αφορά τον προϋπολογισμό του εθνικού προγράμματος (έγγραφο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με αρ. πρωτ. 010/2023-86/18.01.2023), αφετέρου να προβλέπεται στο προοίμιο και στα σχετικά άρθρα 11 και 15 του σχεδίου η ευθύνη του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην κατάρτιση του εθνικού προγράμματος. Η έγκριση του επικαιροποιημένου σχεδίου κ.υ.α. θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, ευθύς μόλις δημοσιευθεί ο σχετικός νόμος.
  • Τέλος, το ΔΣ ενημερώνεται για το περιεχόμενο της σχετικής ενημερωτικής επιστολής προς τη ΓΔ Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απεστάλη στις 22.12.2022.

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.