288η συνεδρίαση, 17.02.2023

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θ Ε Μ Α  Μ Ο Ν Ο : Έγκριση σχεδίου κ.υ.α. για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

Το ΔΣ ενημερώνεται ότι στις 14.02.2023 δημοσιεύθηκε ο νέος ν. 5019/2023 (ΦΕΚ 27/Α). Βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 81 του νόμου αυτού που προβλέπει την υποβολή πρότασης της ΕΕΑΕ προς έκδοση κ.υ.α., και σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών αποφάσεων του ΔΣ κατά τη 286η συνεδρίαση στις 20.12.2022 (θέμα 2) και τη 287η συνεδρίαση στις 06.02.2023 (θέμα 7α), το ΔΣ εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο κ.υ.α. και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να το διαβιβάσει αρμοδίως στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το ΔΣ επισημαίνει το επείγον της έκδοσης της κ.υ.α. δεδομένης τόσο της τρίμηνης προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος όσο και της ανάγκης να δημοσιευθεί το συντομότερο δυνατό το νέο εθνικό πρόγραμμα προκειμένου να απαντηθούν συγκεκριμένα ζητήματα που τίθενται στην υπόθεση παράβασης ΕΕ INFR(2018)2029, στο στάδιο της Αιτιολογημένης Γνώμης, και που πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να αποφευχθεί η παραπομπή της Χώρας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Το εν λόγω θέμα επικυρώνεται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.