289η συνεδρίαση, 17.03.2023

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Οικονομικά θέματα:
    (α) Απολογισμός του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2022 - Έγκριση αιτήματος νέας επιχορήγησης.
    (β) Τροποποίηση του προϋπολογισμού του επιστημονικού προγράμματος/έργου με τίτλο «ΕΕΑΕ 2.0» και του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2023.
2. Έγκριση προκηρύξεως προσωπικού ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα/έργο ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (κωδ. 001-02).
3. Πόρισμα - Εισήγηση Πράξης διεξαγωγής ακρόασης.
4. Αίτηση προαγωγής κας Μ. Χριστοπούλου σε Β βαθμίδα ΕΛΕ.
5. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Οικονομικά θέματα:

α) Απολογισμός του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2022 - Έγκριση αιτήματος νέας επιχορήγησης.

Το ΔΣ, κατόπιν εξέτασης, ενέκρινε την πρόταση για τον απολογισμό και ισολογισμό του τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2022, καθώς και το αίτημα νέας επιχορήγησης και την υποβολή του στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την εισήγηση του Αν. Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικού και Ανθρωπίνου Δυναμικού (συνημμένο /συντάκτης Δ. Μπούρας).

β) Τροποποίηση του προϋπολογισμού του επιστημονικού προγράμματος/έργου με τίτλο «ΕΕΑΕ 2.0» και του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2023.

Το ΔΣ ενέκρινε την τροποποίηση του αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου 046-00 «ΕΕΑΕ 2.0» σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) ως εξής:

               

 

Έξοδα

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

Ποσό αύξησης

Τελική διαμόρφωση

61.00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

160.000,00

472.500,00

632.500,00

63.98

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

42.000,00

113.400,00

155.400,00

64.09

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

14.000,00

 

14.000,00

65.98

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1.000,00

 

1.000,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

217.000,00

585.900,00

802.900,00

Επίσης, το ΔΣ εγκρίνει, κατά την εισήγηση, την αντίστοιχη  αναμόρφωση του αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2023 και την υποβολή του στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

  1. Έγκριση προκηρύξεως προσωπικού ΙΔΟΧ για το έργο/πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (κωδ. 001-02).

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η κοινή εισήγηση της Επιστημονικής Υπευθύνου του έργου/προγράμματος με κωδ. 001-02 και του ΤΜΙΑ/ΔΑΡΕ, καθώς και η βεβαίωση επί της εισήγησης του ΠΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ περί ύπαρξης διαθεσίμων στον προϋπολογισμό του εν λόγω έργου/προγράμματος (συνημμένα/συντάκτες Ε. Καρίνου, Δ. Κουτουνίδης, βεβαίωση Δ. Μπούρας) για την πλήρωση δύο (2) θέσεων επιστημονικών συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου/προγράμματος «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης ελέγχων μελετών και μετρήσεων διατάξεων και εγκαταστάσεων εκπομπής μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΤΜΙΑ)» (κωδ. 001-02).

Το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση. Ακολούθως, το ΔΣ εξέτασε το συνημμένο στην εισήγηση σχέδιο του πλήρους κειμένου προκήρυξης που ετοίμασε η υπηρεσία, το οποίο και εγκρίνει.

Το ΔΣ αποφασίζει τη συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 244 του ν. 4957/2022, ως εξής:

Τακτικά μέλη  Αναπληρωματικά μέλη 
 Ε. Καρίνου (Πρόεδρος)  Ε. Καραμπέτσος
 Δ. Κουτουνίδης  Μ. Χριστοπούλου
 Δ. Μπούρας  Χ. Τζουμανίκα

       Καθήκοντα γραμματέα θα ασκεί η κα Θ. Ζορμπάκη.

Τυχόν ενστάσεις θα εξεταστούν από την επιτροπή ενστάσεων η οποία ορίστηκε κατά την 285η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ της 29.11.2022 (θέμα 9), και η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη: Ν. Καλλίθρακα-Κόντο (Πρόεδρο), Β. Κονδύλη και Α. Φωτόπουλο. Την Επιτροπή Ενστάσεων θα υποστηρίζει διοικητικά η κα Μαρία Καραγκούνη.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στη δημοσίευση της προκήρυξης, την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και όσες ενέργειες απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων.

 

  1. Πόρισμα - Εισήγηση Πράξης διεξαγωγής ακρόασης.

Τα μέλη του ΔΣ αφού έλαβαν γνώση του πορίσματος - εισήγησης της τριμελούς επιτροπής ακρόασης (συνημμένα/συντάκτες Α. Καραντάνας, Α. Μεταξάκη, Ε. Καρίνου), η οποία είχε οριστεί με απόφαση της 287ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 06.02.2023 (θέμα 1β) και η οποία συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10.03.2023, μετά τη διενέργεια ακρόασης διά εγγράφου υπομνήματος του Οργανισμού ..., αποφάσισαν την επιβολή προστίμου συνολικού ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500€) στον Οργανισμό ..., και πιο συγκεκριμένα:

(α) το ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500€) για τη λειτουργία του Οργανισμού, χωρίς την απαιτούμενη ειδική άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση του άρθρου 90 σε συνδυασμό με το άρθρο 46, παρ. 3 και παρ. 14 του ν. 4310/2014,
(β) το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) λόγω δυστροπίας και καθυστέρησης παροχής των αιτηθέντων από την ΕΕΑΕ πληροφοριών, κατά παράβαση του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4310/2014.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να εκδώσει τη σχετική απόφαση, μετά της εντολής επίδοσής της.

  

  1. Αίτηση προαγωγής κας Μ. Χριστοπούλου σε Β' βαθμίδα ΕΛΕ.

Το ΔΣ έλαβε γνώση της αίτησης της κας Μ. Χριστοπούλου για την προαγωγή της στη Β' βαθμίδα των ΕΛΕ. Επίσης, έλαβε γνώση της εισήγησης του Αν. Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικού και Ανθρωπίνου Δυναμικού (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

Το ΔΣ αποφάσισε την προκήρυξη, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του Οργανισμού της ΕΕΑΕ (π.δ. 67/2022) καθώς και των άρθρων 16 και 21 του ν. 4386/2016, της πλήρωσης θέσης ΕΛΕ Β' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχοι και μεθοδολογίες μετρήσεων στο περιβάλλον διατάξεων μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας». Το ΔΣ εγκρίνει το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο της προκήρυξης.

Το ΔΣ, επίσης, αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής κρίσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 21 του ν. 4386/2016 για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν σε συνέχεια της παραπάνω προκήρυξης. Ακολούθως, το ΔΣ προέβη στην προβλεπόμενη διαδικασία κλήρωσης των μελών της επιτροπής κρίσης και αποφάσισε τη συγκρότηση της επιτροπής ως εξής:

Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 
 Χρήστος Χουσιάδας (Πρόεδρος)  
 Θεόδωρος Σαμαράς Αθανάσιος Κανάτας
 Παναγιώτης Τσανάκας Σπυρίδων Λιβιεράτος
 Ελευθερία Καρίνου Σωτήριος Οικονομίδης
 Ευθύμιος Καραμπέτσος Αργυρώ Μποζιάρη

Ως 3μελής εισηγητική επιτροπή ορίζονται οι: Χ. Χουσιάδας (Πρόεδρος), Θ. Σαμαράς, Ε. Καραμπέτσος (μέλη).

Γραμματέας των παραπάνω επιτροπών ορίζεται η κα. Θ. Ζορμπάκη.

 

  1. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.

Ουδέν.

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.