290η συνεδρίαση, 29.06.2023

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Οικονομικά θέματα:

α)Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων 2022 του ΕΛΚΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ.

β) Απολογισμός του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2022.

γ) Έκθεση ελέγχου ορκωτών ελεγκτών έτους 2021.

 1. Προσδιορισμός της διαδικασίας για την αναγνώριση εργαστηρίων από την ΕΕΑΕ για τη διενέργεια μετρήσεων ραδονίου.
 2. Κλήση σε ακρόαση.
 3. Αμοιβές εισηγητών
 4. Διαγραφή υπηρεσιακού οχήματος από το Μητρώο Παγίων της ΕΕΑΕ - Απόσυρση στο ΔΔΔΥ.
 5. Έγκριση Συμφωνίας με την Ομόλογη Αρχή της Βουλγαρίας.
 6. Στρατηγική για την κατάρτιση στα αντικείμενα της ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, της ασφάλειας στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών και της ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.
 7. Ορισμός εκπροσώπων στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ).
 8. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.

(α) Ραδιολογικό εύρημα στην είσοδο εταιρείας ανακύκλωσης μετάλλων.

(β) Εξαγωγή πυρηνικού καυσίμου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1.  Οικονομικά θέματα

α) Απόδοση ποσοστού ετησίων εσόδων 2022 του ΕΛΚΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ αποφάσισε, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/εισηγητής Δ. Μπούρας), να μεταβιβασθεί από τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΕΑΕ το ποσό των 37.580,62 Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% των ετησίων εσόδων του ΕΛΚΕ, κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 5 του άρθρου 237 και 8 του άρθρου 473 του ν. 4957/2022, όπως ισχύει.

β) Απολογισμός του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2022.

Το ΔΣ κατόπιν εξέτασης ενέκρινε τον απολογισμό του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

Επίσης, ο Προϊστάμενος της ΜΟΔΥ ενημερώνει το ΔΣ ότι τα έσοδα του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ παραμένουν χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή, παρά τις μειώσεις των τιμών χρέωσης για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ αμειβόμενες υπηρεσίες προς τρίτους, που συντελέστηκαν το 2019 (σχετική η απόφαση κατά την 261η συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 07.06.2019, θέμα 1).

γ) Έκθεση ελέγχου ορκωτών ελεγκτών έτους 2021.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και έλαβε γνώση της εκθέσεως ελέγχου του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2021, η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ.

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του ελέγχου, τα αποτελέσματα αυτού είναι ικανοποιητικά. Επίσης, κατά τα αναφερόμενα στην εισήγηση, τίθεται υπόψη του ΔΣ η αναγκαιότητα της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ του προηγούμενου έτους, ήτοι του 2022, σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, κατόπιν έρευνας αγοράς, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Το ΔΣ αναθέτει στην υπηρεσία να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

 

 1. Προσδιορισμός της διαδικασίας για την αναγνώριση εργαστηρίων από την ΕΕΑΕ για τη διενέργεια μετρήσεων ραδονίου.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καραμπέτσος, Κ. Καρφόπουλος, Μ. Κολοβού, Κ. Ποτηριάδης) σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια για την αναγνώριση εργαστηρίων που παρέχουν υπηρεσίες μετρήσεων ραδονίου στο εσωτερικό χώρων εργασίας ή κατοικιών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο (ΕΣΧΕΔΡΑ, κ.υ.α. 43374/2020, ΦΕΚ 1881/Β).

Το ΔΣ, κάνει αποδεκτή την εισήγηση. Ακολούθως αποφάσισε τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής η οποία θα εξετάζει τις υποβαλλόμενες αιτήσεις αναγνώρισης, με τα εξής μέλη:

Ευθύμιος Καραμπέτσος (Πρόεδρος), Μαρία Κολοβού, Κωνσταντίνος Ποτηριάδης.

 

 1. Κλήση σε ακρόαση.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει για τον Οργανισμό . . . . . . . . . . . , κατά τη συνημμένη εισήγηση (αριθ. πρωτ. Ν/199/7721/19.06.2023, συντάκτης Α. Καψωμένου).

Μετά από μελέτη της προαναφερόμενης εισηγήσεως, το ΔΣ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4310/2014, ιδίως το άρθρο 43, παρ. 4, περ. ιγ και το άρθρο 46, παρ. 3 και 90, καθώς και την Απόφαση της ΕΕΑΕ 7/245/2017 «Κανονισμός Ακροάσεων της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 1405/Β), αποφάσισε τα κάτωθι:

Α.  Καλείται σε ακρόαση δια εγγράφου υπομνήματος ο Οργανισμός . . . . . . . . . . . . . , δια του νομίμου εκπροσώπου του.

Β.  Ορίζεται τριμελής επιτροπή ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΑΕ, ως εξής:

Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος (Πρόεδρος της επιτροπής), Κωνσταντίνος Χουρδάκης και Αδαμαντία Μεταξάκη (μέλη της επιτροπής). Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα Θωμαΐς Ζορμπάκη.

Γ.   Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ να εκδώσει τη σχετική πράξη διεξαγωγής ακρόασης μετά της εντολής επίδοσής της στον καλούμενο.

Δ.  Ορίζεται προθεσμία για την υποβολή του εγγράφου υπομνήματος η 27η Ιουλίου 2023.

  

 1. Αμοιβές εισηγητών PGEC.

Το ΔΣ εξετάζει την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Σ. Οικονομίδης, Ε. Καραμπέτσος) και, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 243 του ν. 4957/2022, εγκρίνει την καταβολή των αμοιβών των διδασκόντων που συμμετείχαν στη διεξαγωγή του Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για την «Ακτινοπροστασία και ασφαλή χρήση των πηγών ακτινοβολίας» (PGEC), διάρκειας 22 εβδομάδων, και οι οποίες καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από τον ΔΟΑΕ, σύμφωνα με την εισήγηση. Η δαπάνη βαρύνει το έργο του ΕΛΚΕ με κωδικό 001-04, κατά την εισήγηση (σημείωση βεβαίωσης διαθέσιμης πίστωσης/υπογράφων Δ. Μπούρας).

 

 1. Διαγραφή υπηρεσιακού οχήματος από το Μητρώο Παγίων της ΕΕΑΕ - Απόσυρση στο ΔΔΔΥ.

Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), κρίνει αναγκαία και αποφασίζει την απόσυρση από την κυκλοφορία και παράδοση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ) του παλαιού υπηρεσιακού οχήματος station wagon με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5896 και τη διαγραφή του από το Μητρώο Παγίων της ΕΕΑΕ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσυρσης.

 

 1. Έγκριση Συμφωνίας με την Ομόλογη Αρχή της Βουλγαρίας.

Το ΔΣ, αφού εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Π. Φούντα), εγκρίνει το κείμενο του σχεδίου «Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Επιτροπής Ειρηνικής Χρήσης της Πυρηνικής Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την έγκαιρη γνωστοποίηση ενός πυρηνικού ατυχήματος και τη συνεργασία στον τομέα της ρύθμισης της πυρηνικής ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας», που αποτελεί ανανέωση και διεύρυνση της υφιστάμενης διμερούς Συμφωνίας μεταξύ των δύο Αρχών.

 

 1. Στρατηγική για την κατάρτιση στα αντικείμενα της ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, της ασφάλειας στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών και της ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.

Το ΔΣ λαμβάνει γνώση της εισήγησης του Διευθυντή του κύκλου σπουδών του Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Κέντρου (ΠΕΕΚ) και του Προϊσταμένου της ΔΕΡΣΥΕ (συνημμένο/συντάκτες Σ. Οικονομίδης, Ε. Καραμπέτσος) αναφορικά με το πρόγραμμα για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής κατάρτισης στα αντικείμενα της ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, της ασφάλειας στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών και της ασφαλούς διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 2024-2030, αφορά τους επαγγελματικά εκτιθέμενους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, και εκπονήθηκε με βάση τη μεθοδολογία του διεθνούς προτύπου IAEA Safety Report Series No. 93.

Το ΔΣ εγκρίνει το υποβληθέν πρόγραμμα, σύμφωνα με την εισήγηση.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ).

Το ΔΣ, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 της κ.υ.α. 35225/2023 (ΦΕΚ 2638/Β/21.04.2013), αποφάσισε να ορίσει τα από πλευράς ΕΕΑΕ μέλη στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ) ως εξής:

  • Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΑΕ, ως Πρόεδρο της ΕΕΔΡΑ,
  • Ελευθερία Καρίνου, ειδική λειτουργικό επιστήμονα Α' βαθμίδας της ΕΕΑΕ, ως μέλος,
  • Δημήτριος Μητράκος, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ, ως μέλος.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος, αφού συμπεριλάβει και τα λοιπά τέσσερα (4) μέλη όπως έχουν οριστεί από τους άλλους συμμετέχοντες φορείς, να εκδώσει και αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την απόφαση συγκρότησης της ΕΕΔΡΑ.

Γραμματέας της ΕΕΔΡΑ ορίζεται η κα Κυριακή Ηρωδιάδου.

 

 1. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα.

(α) Ραδιολογικό εύρημα στην είσοδο εταιρείας ανακύκλωσης μετάλλων.

Το ΔΣ ενημερώθηκε με βάση τα υπηρεσιακά έγγραφα (αρ. πρωτ. ΤΕΡΠ/414/8046/23.06.2023 μετά των συνημμένων εγγράφων του, συντάκτης Κ. Ποτηριάδης) για το περιστατικό εντοπισμού απεμπλουτισμένου ουρανίου (DU) σε φορτίο εισαγωγής παλαιών μετάλλων (scrap χαλκού). Το ΔΣ έλαβε γνώση των ενεργειών της υπηρεσίας, καθώς και των δράσεων γνωστοποίησης του συμβάντος στην ΕΕ και τον ΔΟΑΕ (ανάρτηση στην πλατφόρμα ECURIE της ΕΕ, καταχώρηση στη βάση Incident & Trafficking Database του ΔΟΑΕ).

(β) Εξαγωγή πυρηνικού καυσίμου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για την επιτυχή περάτωση της εξαγωγής από τη Χώρα, του εναπομείναντος μη χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου του ερευνητικού αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Το καύσιμο εξήχθη στον Καναδά, όπου θα χρησιμοποιηθεί από τον ερευνητικό αντιδραστήρα του Πανεπιστημίου McMaster. H εξαγωγή του καυσίμου αποτελεί εκπλήρωση σημαντικής υποχρέωσης που απορρέει από την νομοθεσία για την ασφαλή και υπεύθυνη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.