291η συνεδρίαση, 25.07.2023

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Οικονομικά θέματα:

Έγκριση συνοπτικού προϋπολογισμού α) του ΕΛΚΕ και β) του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2024.

  1. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης ΕΛΕ Β' βαθμίδας.
  2. Άσκηση ένδικου μέσου για δικαστική απόφαση ζητήματος εργατικής διαφοράς.
     

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1.  Οικονομικά θέματα:

Έγκριση συνοπτικού προϋπολογισμού α) του ΕΛΚΕ και β) του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2024.

α) Το ΔΣ κατόπιν εξέτασης ενέκρινε την πρόταση συνοπτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ έτους 2024, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας).

β) Το ΔΣ κατόπιν εξέτασης ενέκρινε την πρόταση συνοπτικού προϋπολογισμού του τακτικού (κρατικού) προϋπολογισμού της ΕΕΑΕ έτους 2024, σύμφωνα με την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικού και Ανθρωπίνου Δυναμικού (συνημμένο/ συντάκτης Δ. Μπούρας) και την υποβολή του στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

  1. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής κρίσης για την πλήρωση θέσης ΕΛΕ Β' βαθμίδας.

Το ΔΣ, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4386/2016, αποδέχεται το διαβιβασθέν πρακτικό της επιτροπής κρίσης (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ ΑPP32958) και εγκρίνει την τοποθέτηση της κας Μαρίας Χριστοπούλου σε θέση ΕΛΕ Β΄ Βαθμίδας.

 

  1. Άσκηση ένδικου μέσου για δικαστική απόφαση ζητήματος εργατικής διαφοράς.

Το ΔΣ αφού ενημερώθηκε σχετικά με την από 12/7/2023 αίτηση των υπαλλήλων της ΕΕΑΕ: ..., με συνημμένη την υπ΄αριθμ. 622/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) και αφού έλαβε υπόψη την υποβληθείσα υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ν/109/9238/19.07.2023 εισήγηση  (συνημμένο/ συντάκτης Α. Μεταξάκη) αποφάσισε την άσκηση έφεσης κατά της εν λόγω απόφασης, εξουσιοδοτεί δε τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις προς τούτο απαιτούμενες ενέργειες.

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.