292η συνεδρίαση, 11.10.2023

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Επικύρωση αποτελεσμάτων προκήρυξης υποτροφιών εξωτερικού της ΕΕΑΕ.
 2. Ακροάσεις Οργανισμών.
  (α) Κλήση σε ακρόαση Οργανισμού.
  (β) Πόρισμα - εισήγηση πράξης διεξαγωγής ακρόασης Οργανισμού.
 3. Μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος κατόπιν της ταξινόμησης από την ΕΛΣΤΑΤ της ΕΕΑΕ στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.
 4. Απαλλαγή χρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΕΑΕ στις πλημμυροπαθείς περιοχές.
 5. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
 6. Εξουσιοδότηση παροχής υπηρεσιών δοσιμετρίας.
 7. Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ) για εξετάσεις αξονικής τομογραφίας.
 8. Ένταξη δύο επιστημονικών έργων/προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.
 9. Υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ ΕΕΑΕ και ΕΜΠ.
 10. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:
  (α) Διεθνής αξιολόγηση ομοτίμων ARTEMIS, 11-18 Σεπτεμβρίου 2023.
  (β) Συμμετοχή στην 67η Γενική Συνέλευση IAEA, 25-29 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης

 Κατά την έναρξη της συνεδρίασης τα μέλη του ΔΣ εξέφρασαν τη βαθιά θλίψη τους για τον αδόκητο θάνατο την 5η του τρέχοντος μηνός του Κωνσταντίνου Καρφόπουλου, ΕΛΕ Β' βαθμίδας του ΤΕΡΠ/ΔΕΡΣΥΕ.

Ο Κωνσταντίνος Καρφόπουλος είχε πολύπλευρα καθήκοντα σε ευρύ φάσμα αντικειμένων που περιλάμβαναν τη ραδιενέργεια περιβάλλοντος, τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, την εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διεξαγωγή έρευνας. Εκτός από εξαιρετικός επιστήμονας και αξιότατο στέλεχος ήταν και ένα καθολικά αγαπητό και προσφιλές άτομο τόσο εντός της υπηρεσίας όσο και στις συνεργασίες με τρίτα μέρη. Η απώλειά του, εκτός του κενού στην υπηρεσία, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα δύο του μικρά παιδιά. Τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους μαζί με αισθήματα συμπαράστασης στην οικογένεια και τους οικείους του.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, το ΔΣ τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρφόπουλου.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

  

 1.  Επικύρωση αποτελεσμάτων προκήρυξης υποτροφιών εξωτερικού της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καραμπέτσος, Σ. Οικονομίδης) και των επισυναπτόμενων σε αυτήν πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων (συντάκτες: Α. Καραντάνας, Ι. Δροσινός, Σ. Οικονομίδης) και της επιτροπής ενστάσεων (συντάκτες: Ε. Καραμπέτσος, Ε. Καρίνου, Ν. Καλλίθρακας - Κόντος), αποφασίζει τα εξής:

 • Τη χορήγηση υποτροφίας στον Κωνσταντίνο Γκουλιάρα, υποψήφιο διδάκτορα πυρηνικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Purdue των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της ΕΕΑΕ 1/283/2022 «Έγκριση διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών μέσω του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 4185/Β).
 • Την προκήρυξη νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας ΕΕΑΕ σε μεταπτυχιακό φοιτητή ή υποψήφιο διδάκτορα για σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Το ΔΣ αναμένει σε επόμενη συνεδρίαση την υποβολή του σχεδίου της νέας πρόσκλησης προκειμένου να την εγκρίνει.

 

 1. Ακροάσεις Οργανισμών.

(α) Κλήση σε ακρόαση Οργανισμού.

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει για τον Οργανισμό ..., κατά τη συνημμένη εισήγηση (αριθ. πρωτ. Ν/199/12324/04.10.2023, συντάκτης Α. Καψωμένου).

Μετά από μελέτη της προαναφερόμενης εισηγήσεως, το ΔΣ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4310/2014, ιδίως τα άρθρα 43 παρ. 4 περ. ιδ), 46 παρ. 1 και 46 παρ. 3 περ. α) του ν. 4310/2014, καθώς και την Απόφαση της ΕΕΑΕ 7/245/2017 «Κανονισμός Ακροάσεων της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 1405/Β), αποφάσισε τα κάτωθι:

Α.  Καλείται σε ακρόαση διά εγγράφου υπομνήματος ο Οργανισμός ... .

Β.  Ορίζεται τριμελής επιτροπή ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΑΕ, ως εξής:

Μάριος Αναγνωστάκης, μέλος του ΔΣ ως Πρόεδρος της επιτροπής και Χρήστος Παφίλης και Αδαμαντία Μεταξάκη ως μέλη της επιτροπής. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα Θωμαΐς Ζορμπάκη.

Γ.   Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ να εκδώσει τη σχετική πράξη διεξαγωγής ακρόασης μετά της εντολής επίδοσής της στον καλούμενο.

Δ.  Ορίζεται προθεσμία για την υποβολή του εγγράφου υπομνήματος η 20η Νοεμβρίου 2023.

 

(β) Πόρισμα-εισήγηση πράξης διεξαγωγής ακρόασης Οργανισμού.

Τα μέλη του ΔΣ αφού έλαβαν γνώση του πορίσματος - εισήγησης της τριμελούς επιτροπής ακρόασης (συνημμένα/συντάκτες Ν. Καλλίθρακας-Κόντος, Α. Μεταξάκη, Κ. Χουρδάκης), η οποία είχε οριστεί με απόφαση της 290ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΕΑΕ στις 29.06.2023 (θέμα 3) και η οποία συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22.09.2023 για τη διενέργεια της ακρόασης διά εγγράφου υπομνήματος του Οργανισμού ..., αποφάσισαν:

(α) την επιβολή προστίμου ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) για τη λειτουργία του Οργανισμού χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, κατά παράβαση του άρθρου 90 σε συνδυασμό με το άρθρο 46 παρ. 3 και παρ. 14 του ν. 4310/2014.

(β) Τη συνέχιση άσκησης των πρακτικών του Οργανισμού εφόσον υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση των πρακτικών εντός τριάντα (30) ημερών.

(γ) Τη σύσταση όπως στο μέλλον ο Οργανισμός ελέγχει ενδελεχώς την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης στις χορηγούμενες εγκρίσεις.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να εκδώσει τη σχετική απόφαση, μετά της εντολής επίδοσής της.

 

 1. Μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος κατόπιν της ταξινόμησης από την ΕΛΣΤΑΤ της ΕΕΑΕ στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας), καθώς και το περιεχόμενο του εγγράφου 5299/Β1-248/02-08-2023 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), εγκρίνει τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), κατά την εισήγηση. Ακολούθως, εξουσιοδοτεί τη Σταυρούλα Κισκύρα, επικεφαλής του Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης της ΕΕΑΕ, να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για το άνοιγμα δύο νέων τραπεζικών λογαριασμών στην ΤτΕ, έναν με δικαιούχο τον ΕΛΚΕ και έναν με δικαιούχο το ΝΠΔΔ ΕΕΑΕ, και τη μεταφορά του ποσού των 28.000.000 ευρώ στον λογαριασμό που θα τηρεί η ΕΕΑΕ στην ΤτΕ με δικαιούχο τον ΕΛΚΕ.

  

 1. Απαλλαγή χρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΕΑΕ στις πλημμυροπαθείς περιοχές.

Το ΔΣ, αφού εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Ε. Καρίνου, Ε. Καραμπέτσος), αποφασίζει την απαλλαγή την τρέχουσα περίοδο της επιβολής χρεώσεων για τις παρεχόμενες από την ΕΕΑΕ υπηρεσίες στους φορείς των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες. Η απαλλαγή αφορά το διάστημα από 5-9-2023 (αναδρομικά) έως 31-12-2023, για τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Δήμων Διρφύων - Μεσσαπίων και Ιστιαίας - Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας, για τις παρακάτω περιπτώσεις του τιμοκαταλόγου χρεώσεων (απόφαση ΕΕΑΕ 1/261/2019, ΦΕΚ 2621/Β):
- μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων,
- αναλύσεις δειγμάτων νερού,
- μέτρηση ραδονίου,
- έκδοση πιστοποιητικού ραδιενέργειας,
- έγκριση πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών,
- αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων,
- βαθμονόμηση οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών,
- έλεγχος επιπέδων ακτινοβολιών ΗΜ πεδίων.

Το ΔΣ λαμβάνει την παρούσα απόφαση στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης της ΕΕΑΕ και επαινεί την υπηρεσία για την πρωτοβουλία της εισήγησης.

 

 1. Αίτηση αναγνώρισης εργαστηρίου για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτες Κ. Κεχαγιά, Κ. Ποτηριάδης, Ε. Καραμπέτσος) σχετικά με το αίτημα αναγνώρισης του εργαστηρίου της εταιρείας «ENVIROLAB MIKE» για έλεγχο ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Το ΔΣ, αποδεχόμενο την εισήγηση, παρέχει εξουσιοδότηση στο εργαστήριο της εταιρείας «ENVIROLAB ΜIKE» για τη διεξαγωγή ραδιολογικών αναλύσεων στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 7 της κ.υ.α. Π/112/1057/2016 (ΦΕΚ 241/Β). Η εξουσιοδότηση αφορά την παρακάτω παράμετρο:
«Προσδιορισμός των ισοτόπων του Ουρανίου με ICP-MS: U-234 & U-238 σύμφωνα με το ΕΝ ΙSO 17924-2:2016».

Η εξουσιοδότηση ισχύει για διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

 1. Εξουσιοδότηση παροχής υπηρεσιών δοσιμετρίας.

Το ΔΣ εξέτασε τη συνημμένη εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την απόφαση της 285ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 29.11.2022, θέμα 5 (Π. Ασκούνης, Τζων Καλέφ-Εζρά, Γ. Τερζούδη), σχετικά με το αίτημα για επέκταση και συμπλήρωση της εξουσιοδότησης των υπηρεσιών δοσιμετρίας της εταιρείας MEDIRAY.

Το ΔΣ αποδέχεται την εισήγηση και αποφασίζει την επέκταση και συμπλήρωση της εξουσιοδότησης των υπηρεσιών δοσιμετρίας της εταιρεία MEDIRAY, ώστε να περιλαμβάνει και τη δοσιμετρία δακτύλου.

 

 1. Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ) για εξετάσεις αξονικής τομογραφίας.

Το ΔΣ αφού εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Γ. Σημαντηράκης, παροχή σύμφωνης γνώμης Χ. Παφίλης, Ε. Καρίνου) εγκρίνει την αναθεώρηση των Διαγνωστικών Επιπέδων αναφοράς (ΔΕΑ) για εξετάσεις αξονικής τομογραφίας ενηλίκων σύμφωνα με τις προτεινόμενες τιμές της εισήγησης. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να αποστείλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τη σχετική κανονιστική πράξη, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 101/2018.

 

 1. Ένταξη δύο επιστημονικών έργων/προγραμμάτων στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ.

Το ΔΣ εγκρίνει την ένταξη στον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου του ΕΛΚΕ (συνημμένο/συντάκτης Δ. Μπούρας) και τις σχετικές επισυναπτόμενες δύο (2) συνοδευτικές εισηγήσεις (συντάκτης Α. Μποζιάρη), των παρακάτω έργων/προγραμμάτων με τους ακόλουθους κωδικούς:

1. Κωδικός 047-00 για την οικονομική διαχείριση του έργου/προγράμματος "Traceability in medical X-ray imaging dosimetry" (TRAMEXI) και

2. Κωδικός 048-00 για την οικονομική διαχείριση του έργου/προγράμματος "Harmonisation, update and implementation of standards related to radiation protection dosimeters for photon radiation" (GUIDERADPROS).

Επιστημονικός υπεύθυνος των δύο (2) νέων έργων, τα οποία είναι 3ετούς διάρκειας και χρηματοδοτούνται μέσω του οργανισμού European Partnership on Metrology (EURAMET), ορίζεται η Αργυρώ Μποζιάρη.

Επίσης το ΔΣ εγκρίνει την αναθεώρηση του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ του έτους 2023, που αφορά αποκλειστικά στην ένταξη των δύο (2) παραπάνω νέων έργων/προγραμμάτων.

 

 1. Υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ ΕΕΑΕ και ΕΜΠ.

Tο ΔΣ στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού προγράμματος για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αφού εξέτασε την εισήγηση της υπηρεσίας (συνημμένο/συντάκτης Α. Καψωμένου) εγκρίνει την υπογραφή: α) του συμφωνητικού μεταξύ ΕΜΠ και ΕΕΑΕ και β) της συμφωνίας μεταξύ του DoE NNSA των ΗΠΑ και της ΕΕΑΕ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή τους.

 

 1. Ανακοινώσεις - Άλλα θέματα:

(α)      Διεθνής αξιολόγηση ομοτίμων ARTEMIS, 11-18 Σεπτεμβρίου 2023.

Το ΔΣ λαμβάνει γνώση του ενημερωτικού σημειώματος της NCLO (National Counterpart Liaison Officer) για τη διεθνή αξιολόγηση ομοτίμων ARTEMIS (συνημμένο/συντάκτης Ε. Καρίνου). Επίσης το ΔΣ λαμβάνει γνώση του υλικού που προετοιμάστηκε πριν (Advanced Reference Material-ARM) και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης (Answers to Questions), καθώς και του τελικού σχεδίου της έκθεσης της αξιολόγησης. Η έκθεση αναδεικνύει το σημαντικό έργο που έχει γίνει στον τομέα της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωθέντων καυσίμων και περιλαμβάνει υποδείξεις για βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν.

Η πλήρης έκθεση θα δημοσιοποιηθεί από την ΕΕΑΕ προσεχώς, όταν παραληφθεί επίσημα από τον ΙΑΕΑ. Με τη διεξαγωγή της αξιολόγησης ARTEMIS εκπληρώνεται μια σημαντική εθνική υποχρέωση που απορρέει από την Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ. Το ΔΣ εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και ευχαριστεί την NCLO ως επικεφαλής της ομάδας έργου, όλα τα μέλη της ομάδας, καθώς και τον Πρόεδρο για το έργο που επιτέλεσαν.

(β)      Συμμετοχή στην 67η Γενική Συνέλευση IAEA, 25-29 Σεπτεμβρίου 2023.

Το ΔΣ ενημερώνεται σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕΑΕ στην 67η Γενική Συνέλευση του IAEA στη Βιέννη, κατά τη διάρκεια της οποίας υπογράφηκαν τρεις συμφωνίες:

  • Διμερής συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕΑΕ και την ομόλογη αρχή της Βουλγαρίας BNRA (Bulgarian Nuclear Regulatory Agency) για την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος και τη συνεργασία στον τομέα της ρύθμισης της πυρηνικής ασφάλειας και της ακτινοπροστασίας (σχετική η προηγούμενη απόφαση του ΔΣ στη 290η συνεδρίαση στις 29.06.2023, θέμα 6).
  • Σύμφωνο ανάμεσα στην ΕΕΑΕ και την ομόλογη αρχή των ΗΠΑ NRC (Nuclear Regulatory Commission) για την ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέματα πυρηνικών ακτινοβολιών και πυρηνικής ασφάλειας (πρόκειται για ανανέωση συμφώνου που ανανεώνεται συστηματικά κάθε πέντε έτη από το 1993).
  • Συμφωνία πλαίσιο για το διάστημα 2024?2027 (Country Profile Framework - CPF), για την υποστήριξη εθνικών προγραμμάτων από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation - TC) του ΙΑΕΑ, που υπογράφηκε ανάμεσα στην ΕΕΑΕ και το TC Department του ΙΑΕΑ (σχετική η προηγούμενη απόφαση του ΔΣ στη 282η συνεδρίαση στις 09.06.2022, θέμα 6α).

 

Όλα τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης επικυρώνονται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Θ. Ζορμπάκη.