293η συνεδρίαση, 27.10.2023

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Κλήση σε ακρόαση

Το ΔΣ ενημερώθηκε σχετικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει για τον Οργανισμό ..., κατά τη συνημμένη εισήγηση (αριθ. πρωτ. Ν/199/13267/25.10.2023, συντάκτης Α. Καψωμένου).

Μετά από μελέτη της προαναφερόμενης εισηγήσεως, το ΔΣ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4310/2014, ιδίως τα άρθρα 43 παρ. 4 περ. ιγ) και ιδ), 46 παρ. 1 και 46 παρ. 3 του ν. 4310/2014, καθώς και την Απόφαση της ΕΕΑΕ 7/245/2017 «Κανονισμός Ακροάσεων της ΕΕΑΕ» (ΦΕΚ 1405/Β), αποφάσισε τα κάτωθι:

Α.  Καλείται σε προφορική ακρόαση ο Οργανισμός ..., διά του νομίμου εκπροσώπου του, και κλητεύεται ο ... εργαζόμενος στον εν θέματι Οργανισμό, κάτοικος στην ως άνω διεύθυνση ως εκ της εργασίας του.

Β.  Ορίζεται τριμελής επιτροπή ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Ακροάσεων της ΕΕΑΕ, ως εξής:

Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ ως Πρόεδρος της επιτροπής και Ελευθερία Καρίνου και Αδαμαντία Μεταξάκη ως μέλη της επιτροπής. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα Θωμαΐς Ζορμπάκη.

Γ.   Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ να εκδώσει τη σχετική πράξη διεξαγωγής ακρόασης μετά της εντολής επίδοσής της στον καλούμενο οργανισμό και τον κλητευθέντα εργαζόμενο.

Δ.  Ορίζεται ημερομηνία για την προφορική διαδικασία η 15/11/2023 και ώρα 13:30, στις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ.

Το εν λόγω θέμα επικυρώνεται αυθημερόν. Χρέη γραμματέως εκτελεί η κα Θ. Ζορμπάκη.