Συνεργαζόμαστε, εκπροσωπούμε, συζητούμε

Η ΕΕΑΕ συνεργάζεται  και ανταλλάσσει πληροφορίες με πλήθος φορέων της δημόσιας διοίκησης, ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) στους τομείς άσκησης της ρυθμιστικής της πολιτικής, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις. Υπηρετώντας την αρχή της διαφάνειας και της συνεργασίας, η ΕΕΑΕ ενθαρρύνει το δημόσιο διάλογο για επιμέρους ζητήματα της ασφάλειας των ακτινοβολιών μέσω:

  • διενέργειας δημόσιων διαβουλεύσεων για ρυθμιστικές της αποφάσεις και πρωτοβουλίες,
  • διοργάνωσης τακτικών συναντήσεων και εκδηλώσεων για την ενημέρωση κοινού και ενδιαφερομένων.

Εξίσου, ενεργός είναι ο ρόλος της ΕΕΑΕ σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τα στελέχη της εκπροσωπούν τη χώρα σε κέντρο λήψης αποφάσεων και εισήγησης πολιτικών στον τομέα της ακτινοπροστασίας και της πυρηνικής ασφάλειας.

...στην Ελλάδα

Σε εθνικό επίπεδο, το προσωπικό της ΕΕΑΕ συμμετέχει σε επιτροπές λήψης αποφάσεων για θέματα ακτινοβολιών, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό τόσο την ρυθμιστική οπτική της ΕΕΑΕ όσο και την τεχνογνωσία του.

Περισσότερα:

...στο εξωτερικό

Η ΕΕΑΕ εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς, ευρωπαϊκά όργανα και περιφερειακές ομάδες που διαμορφώνουν τις πολιτικές και το ρυθμιστικό πλαίσιο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα.

Περισσότερα: