Η αποστολή, το όραμα και οι αξίες μας

Η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της ΕΕΑΕ προσδιορίζουν τις αποφάσεις της διοίκησης και καθοδηγούν το προσωπικό στην άσκηση των καθηκόντων του.

Εργαζόμαστε καθημερινά με βασική επιδίωξη την ασφάλεια, τηρώντας και εφαρμόζοντας το νομοθετικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών και τις αξίες της ΕΕΑΕ.

Αποστολή
Η προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Όραμα
Να λειτουργούμε ως σύγχρονη ρυθμιστική αρχή, στους τομείς της ακτινοπροστασίας και της ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας, που απολαμβάνει εμπιστοσύνης και αναγνώρισης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και ως πρότυπη υπηρεσία που ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα στο δημόσιο ρόλο της.

Αξίες
Αμεροληψία και ακεραιότητα. Λαμβάνουμε αποφάσεις βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια και αναγνωρίζουμε την ατομική μας ευθύνη στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Επάρκεια. Φροντίζουμε να διαθέτουμε άριστη τεχνογνωσία και να εξασφαλίζουμε ευκαιρίες συνεχούς επιστημονικής κατάρτισης.
Ποιότητα και Αξιοπιστία. Παρέχουμε πιστοποιημένες υπηρεσίες, με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Διαφάνεια. Δημοσιοποιούμε στοιχεία που προκύπτουν από την άσκηση ρυθμιστικού ελέγχου και άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως και αυτά που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΑΕ.
Κοινωνική ευθύνη. Είμαστε συνειδητοποιημένοι αναφορικά με το ρόλο μας προς το κοινωνικό σύνολο.
Αριστεία. Φιλοδοξούμε να είμαστε σημείο αναφοράς σε θέματα ραδιολογικής προστασίας και πυρηνικής ασφάλειας.
Εξωστρέφεια. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη σχέσεων και ανταλλαγή γνώσεων με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.