Η ασφάλεια είναι προτεραιότητά μας!

Η ασφάλεια είναι προτεραιότητά μας, σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και άσκησης αρμοδιοτήτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την ενίσχυση της νοοτροπίας ασφάλειας (safety culture), τόσο στο εσωτερικό της ΕΕΑΕ όσο και στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό της έλεγχο. Η προώθηση της νοοτροπίας ασφάλειας είναι ευθύνη του οργανισμού, της Διοίκησης και των εργαζομένων.

Με τον όρο «νοοτροπία ασφάλειας» εννοούμε έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών και συμπεριφορών, τον οποίο διακρίνει κανείς τόσο στους οργανισμούς όσο και στα άτομα, και εξασφαλίζει ότι η ασφάλεια είναι η προτεραιότητα που κυριαρχεί έναντι άλλων θεμάτων. Πρακτικά, η νοοτροπία ασφάλειας στηρίζεται σε δύο πυλώνες: αφενός στο πλαίσιο που καθορίζεται από τις πολιτικές ενός οργανισμού και αφετέρου στην ανταπόκριση των εργαζομένων. Διακρίνουμε, λοιπόν, από τη μια την ευθύνη της διοίκησης ενός οργανισμού στη θέσπιση πλαισίου που θα προάγει τη νοοτροπία ασφάλειας και από την άλλη την ευθύνη των εργαζομένων στην υιοθέτηση αντίστοιχων συμπεριφορών.

Το γενικό αυτό πλαίσιο στην περίπτωση των ρυθμιστικών αρχών και των εγκαταστάσεων, όπου γίνεται χρήση ακτινοβολιών, εξειδικεύεται ακόμη περισσότερο στα ακόλουθα:
-    προσωπική γνώση και αναγνώριση της σημασίας της ασφάλειας
-    ικανότητα ως αποτέλεσμα εκπαίδευσης και καθοδήγησης του προσωπικού
-    δέσμευση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα σε έναν κοινό στόχο: την ασφάλεια
-    παρακίνηση μέσω διοικητικών πρακτικών (ανταμοιβές-έπαινοι, ποινές, κτλ.)
-    εποπτεία που περιλαμβάνει διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης
-    καταμερισμός ευθυνών μέσω επίσημης ανάθεσης αρμοδιοτήτων, περιγραφής καθηκόντων και κατανόησης ρόλων από τους εργαζόμενους.

Η νοοτροπία ασφάλειας αφορά την ΕΕΑΕ σε δύο αλληλοσυνδεόμενα επίπεδα: (α) στο εσωτερικό της και (β) στις εγκαταστάσεις όπου γίνεται χρήση ακτινοβολιών.

Στο εσωτερικό της ΕΕΑΕ, το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης μπορεί να αποτελέσει όχημα ενίσχυσης της νοοτροπίας ασφάλειας, εφόσον:
- διασφαλίζει μια κοινή βάση κατανόησης βασικών παραμέτρων της νοοτροπίας ασφάλειας εντός της υπηρεσίας
- παρέχει τα μέσα με τα οποία η ΕΕΑΕ και οι εργαζόμενοι της έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια
- ενισχύει συμπεριφορές συνεχούς μάθησης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού
- παρέχει μέσα βελτίωσης της νοοτροπίας ασφάλειας.