Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τον κανονιστικό έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής τεχνολογίας, ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας.

Είναι τεχνολογικός φορέας, έχει χαρακτήρα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Υπάγεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εποπτεύεται από αυτόν.

Η ΕΕΑΕ:

θέτει τους κανόνες ασφαλείας μέσω:
- της έκδοσης κανονισμών
- της σύνταξης και προώθησης νομοθεσίας.

διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο κυρίως μέσω:
- της διενέργειας ελέγχων και μετρήσεων
- της παρακολούθησης των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον
- της παρακολούθησης των δόσεων των εργαζομένων με ακτινοβολίες
- της παροχής συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης
- της έγκυρης και συστηματικής ενημέρωσης της κοινής γνώμης και της Πολιτείας.

έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια:
- παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διαθέτοντας προηγμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και εργαστηριακή υποδομή
- είναι σε διαρκή ετοιμότητα για ανταπόκριση σε ραδιολογικά/πυρηνικά περιστατικά
- ενισχύει τη νοοτροπία ακτινοπροστασίας και ασφάλειας
- υπηρετεί την επιστημονική αριστεία στην έρευνα και τη γνώση.