Ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας αντιμετωπίζεται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ως ύψιστη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, η ΕΕΑΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύουν.
 
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
Η ΕΕΑΕ, η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60092, 153 41 Αγία Παρασκευή). Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕΑΕ: Μαρία Χριστοπούλου, τηλ. 2106506786,  email: dpo@eeae.gr.
 
2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε
 
Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, κατά την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου της ΕΕΑΕ (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 
3. Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε 
Αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters), εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτό. 
 
4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων σας
Η ΕΕΑΕ τηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο διάστημα δεν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας (βλ. παρακάτω, στην παράγραφο «Τα δικαιώματά σας»).
 
5. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας 
Η ΕΕΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και ακολουθεί διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια, τυχαία/αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 
Η ΕΕΑΕ ενδέχεται να χρησιμοποιεί εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό της, τα στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα μετά από σχετικό αίτημα. Όλοι οι εν λόγω εκτελούντες επεξεργασία δεσμεύονται από σύμβαση με την ΕΕΑΕ. 
Η ΕΕΑΕ δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς και δεν πρόκειται να πωλήσει ή ανταλλάξει προσωπικά δεδομένα με άλλους οργανισμούς. Δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα που διαθέτει.
 
6. Διαβίβαση σε τρίτους 
Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται στα πλαίσια της ως άνω επεξεργασίας δεν διαβιβάζονται σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
 
7. Τα δικαιώματά σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
(i) Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που η ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα.
(ii)  Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή.
(iii)  Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που η  ΕΕΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται.
(iv) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, με όποιον τρόπο θεωρείτε εσείς πρόσφορο (κάνοντας κλικ στον αυτόματο μηχανισμό διαγραφής των χρηστών στον σχετικό σύνδεσμό στο κάτω μέρος του ενημερωτικού δελτίου,  με e-mail σας στη διεύθυνση dpo@eeae.gr ή επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210 650 6786 - Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μ. Χριστοπούλου).   
(v)  Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή υποχρέωση της ΕΕΑΕ αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 210.647.5600, www.dpa.gr).
 
Η ΕΕΑΕ  έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεών της.
Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσες επεξεργασίες δεδομένων από την ΕΕΑΕ.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@eeae.gr , ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, στο 210 650 6786 - Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μ. Χριστοπούλου. 
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η ΕΕΑΕ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος ή/και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας.
 
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 18.12.2020