Με απόφαση της ΕΕΑΕ μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, του εν εξελίξει ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών χαρακτηρισμού ιστορικού ραδιενεργών αποβλήτων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει ποιότητας τιμής (Α/Α 2 του Έργου «SUB12. Greek Atomic Energy Commission» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173969) με:

- Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στις 12-10-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 και
- Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 16-10-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Δείτε εδώ την αρχική δημοσίευση του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει την περίληψη προκήρυξης και τη διακήρυξη διαγωνισμού.