Με απόφαση της ΕΕΑΕ μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, του εν εξελίξει ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εξαγωγή προς ανακύκλωση ραδιενεργών πηγών εκτός χρήσης ή ορφανών πηγών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (Α/Α 1 του Έργου «SUB12. Greek Atomic Energy Commission» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5173969) με:

- Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στις 07-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και
- Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 09-11-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Δείτε εδώ την αρχική δημοσίευση του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει την περίληψη προκήρυξης και τη διακήρυξη διαγωνισμού.