Διενέργεια ηλεκτρονικής επιθεώρησης οργανισμού

Η ΕΕΑΕ υιοθετεί την πρακτική των επιθεωρήσεων εξ αποστάσεως, προσαρμόζοντας και αυτήν τη δραστηριότητά της στις νέες συνθήκες! Η πιλοτική διενέργεια ηλεκτρονικών επιθεωρήσεων συμβάλλει την τρέχουσα περίοδο στην ασφάλεια όλων και ταυτόχρονα διευκολύνει την άσκηση του κανονιστικού ελέγχου ακτινοπροστασίας.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 3 ηλεκτρονικές επιθεωρήσεις σε ένα νοσοκομείο (μονάδα ακτινοθεραπείας), σε μια βιομηχανική εγκατάσταση και σε έναν νέο οργανισμό για πρακτικές πυρηνικής ιατρικής και προγραμματίζονται και άλλες το επόμενο διάστημα (σημείωση: το έτος 2020 διενεργήθηκαν συνολικά 25 εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις).

Οι εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις είναι πρακτική καθιερωμένη σε ομόλογες αρχές του εξωτερικού και εφεξής εντάσσεται ως διαδικασία και στο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει η ΕΕΑΕ, ώστε να ενεργοποιείται σε περιπτώσεις που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη φυσική παρουσία των επιθεωρητών. Με τον τρόπο αυτόν, η άσκηση κανονιστικού ελέγχου σε οργανισμούς με πρακτικές ιοντίζουσας ακτινοβολίας είναι δυνατόν να διενεργείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, καθώς εδώ και καιρό είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών γνωστοποίησης ή έγκρισης πρακτικών και φυσικά η ηλεκτρονική επικοινωνία με την ΕΕΑΕ.

Οι επιθεωρήσεις αποτελούν εργαλείο άσκησης κανονιστικού ελέγχου των οργανισμών όπου εφαρμόζονται πρακτικές με ιοντίζουσα ακτινοβολία και έχουν στόχο την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Το προηγούμενο διάστημα στο πλαίσιο περιορισμού των μετακινήσεων, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις από την ΕΕΑΕ πραγματοποιούνταν κατά προτεραιότητα, μόνο σε περιπτώσεις επιτακτικής ανάγκης από άποψη ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής ασφάλειας, λαμβάνοντας πάντοτε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα.