Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ για την «Εκτέλεση μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3700 σταθμούς κεραιών (1850 για το έτος 2021 και 1850 για το έτος 2022 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100 %) σε όλη τη χώρα» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης για το έτος 2021 352.750,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 100 % για το έτος 2022 352.750,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης επτακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (705.500,00€), χωρίς ΦΠΑ 24% χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών για την πραγματοποίηση των μετρήσεων με μέγιστο χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών για την παράδοση των αποτελεσμάτων. Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ. 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε πέντε τμήματα (πέντε περιοχές της χώρας), όπως αυτά ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29‐5‐2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21‐10‐2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στον Ν.4412/2016 μέχρι τη Δευτέρα 14.12.2020 και ώρα 17:00 μμ.

Διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Η αποσφράγιση των προσφορών για όλα τα τμήματα της Διακήρυξης θα πραγματοποιηθεί με χρήση τηςπλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την Παρασκευή στις 18.12.2020 και ώρα 10:00 πμ - 12:30 μμ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΕΕΑΕ, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Σχετικά έγγραφα:

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
DMC Firewall is a Joomla Security extension!