Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ για την «Εκτέλεση μετρήσεων της εκπεμπόμενης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 4000 σταθμούς κεραιών (2000 για το έτος 2023 και 2000 για το έτος 2024 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 100 %) σε όλη τη χώρα» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας‐τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 534.030,00€ για το έτος 2023 πλέον ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης και 534.030,00€ για το έτος 2024 πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου εξήντα οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ (1.068.060,00€), πλέον ΦΠΑ 24%. Οι μετρήσεις για κάθε τμήμα πρέπει να περατωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, ενώ τα παραδοτέα πρέπει να παραδοθούν εντός 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για κάθε τμήμα. Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ της ΕΕΑΕ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στον Ν.4412/2016 μέχρι την Πέμπτη 16.06.2022 και ώρα 17:00μμ.

Διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Η αποσφράγιση των προσφορών για όλα τα τμήματα της Διακήρυξης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την Τετάρτη στις 22.06.2022 και ώρα 10:00πμ - 12:30μμ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ε.Ε.Α.Ε., Αγία Παρασκευή Αττικής.

Σχετικά έγγραφα:

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd