Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για την «Εκτέλεση μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας από 3300 σταθμούς κεραιών (1650 για το έτος 2019 και 1650 για το έτος 2020 με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, ποσοστού 100%) σε όλη τη χώρα» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης για το έτος 2019 328.175,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 100 % για το έτος 2020 328.175,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (656.350,00€), χωρίς ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα εκτέλεσης των μετρήσεων έξι (6) μηνών. Η ανωτέρω δαπάνη χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε πέντε τμήματα (πέντε περιοχές της χώρας), όπως αυτά ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στον Ν.4412/2016 μέχρι την Τετάρτη 21.11.2018 και ώρα 13:30μ.μ.

Διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Η αποσφράγιση των προσφορών για όλα τα τμήματα της Διακήρυξης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την Τρίτη 27.11.2018, 09.00-14.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΕΕAΕ, Αγία Παρασκευή Αττικής.

ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Το eeae.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.
Διαβάστε περισσότερα ΑΠΟΔEΧOMAI
Our website is protected by DMC Firewall!