Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ, για την «Εξαγωγή προς ανακύκλωση ραδιενεργών πηγών εκτός χρήσης ή ορφανών πηγών» και CPV: 90520000 «Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.205.042,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % για το έτος 2023, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (1.494.252,08 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, χρονικής διάρκειας 24 μηνών για τη συλλογή και την εξαγωγή για ανακύκλωση ή τελική διαχείριση των ραδιενεργών πηγών εκτός χρήσης ή των ορφανών πηγών. 

Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί μέρος του Έργου: «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» [ID 16624 Project title: Creation - Expansion -Upgrading of the Infrastructures of research centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI)] με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ (MIS) 5161770 στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στον Ν.4412/2016 μέχρι την Τετάρτη 13/09/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Η αποσφράγιση των προσφορών για όλα τα τμήματα της Διακήρυξης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την Παρασκευή στις 15/09/2023 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΕΕΑΕ, στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Σχετικά έγγραφα:

DMC Firewall is a Joomla Security extension!