Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ, με τίτλο: «Χαρακτηρισμός των ιστορικών ραδιενεργών αποβλήτων» και CPV: 90520000-8 «Υπηρεσίες ραδιενεργών, τοξικών, ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 950.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου, εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (1.178.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, χρονικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τον χαρακτηρισμό (characterization) των ιστορικών ραδιενεργών αποβλήτων (legacy waste) του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»).

Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί μέρος του Έργου: : Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Δημιουργία - Επέκταση - Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ- 16624» της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 40307 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 24/03/2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: Ρ2ΡΛΗ-ΘΧΜ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στον Ν.4412/2016 μέχρι την Πέμπτη 14/09/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στον δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Η αποσφράγιση των προσφορών για όλα τα τμήματα της Διακήρυξης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, τη Δευτέρα στις 18/09/2023 και ώρα 12:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της ΕΕΑΕ, στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Σχετικά έγγραφα: