Στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος με κωδικό 001-11 «Επιστημονικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του σχεδιασμού των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ, του συντονισμού και παρακολούθησης των ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων της και της παροχής συμβουλευτικού έργου και εργαστηριακής και τεχνικής υποστήριξης μέσω των υποδομών της εντός και εκτός αυτής» (κωδ. θέσης 001-11 ΔΕΡΣΥΕ.1), προκηρύσσεται μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη, που θα απασχοληθεί στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2023.

Δείτε: