Συγκεντρωτικά στοιχεία και συμπεράσματα από τις επιθεωρήσεις σε οργανισμούς με πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών το έτος 2022

Η ΕΕΑΕ διενεργεί επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις οργανισμών με πρακτικές ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με στόχο την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Εφαρμόζοντας την κλιμακούμενη προσέγγιση, το πρόγραμμα επιθεωρήσεων συντάσσεται σε ετήσια βάση και δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με ανάγκες που προκύπτουν.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία και συμπεράσματα από τις επιθεωρήσεις για το έτος 2022 δημοσιεύονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (γ) της παρ. 2 του άρθρου 104 του π.δ. 101/2018 που προβλέπει ότι διατίθεται στο κοινό η γενική εικόνα του προγράμματος επιθεωρήσεων και τα κύρια ευρήματα από την εφαρμογή του σε ετήσια βάση.

Η έκθεση με τα συγκεντρωτικά στοιχεία και συμπεράσματα από τις επιθεωρήσεις για το έτος 2022 περιλαμβάνει πληροφορίες για το σύστημα και πρόγραμμα επιθεωρήσεων, στατιστικά στοιχεία και συνοπτικά ευρήματα.

Το 2022, σε 8 επιθεωρήσεις (4% επί του συνόλου των επιθεωρήσεων) καταγράφηκαν μη συμμορφώσεις αναφορικά με τη μη έγκαιρη ανανέωση των διοικητικών εγγράφων έγκρισης (άδειας ή αποδεικτικού καταχώρισης) ή την μη ενσωμάτωση συστημάτων ακτινοβολιών στις εγκρίσεις. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν 5 οργανισμούς διαγνωστικής ακτινολογίας, 1 οργανισμό με ερευνητικές εφαρμογές και 1 οργανισμό πυρηνικής ιατρικής, καθώς και σε 1 ιατρικό εργαστήριο ακτινοβολιών που λειτουργεί μαγνητικό τομογράφο. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, απαιτήθηκε να κινηθούν οι διαδικασίες ακρόασης και επιβλήθηκαν κυρώσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία. Οι υπόλοιποι 6 οργανισμοί ανταποκρίθηκαν άμεσα και υπέβαλαν αιτήσεις για την ανανέωση των εγκρίσεων.

Πέραν των περιπτώσεων αυτών, σε 19 οργανισμούς, που επιθεωρήθηκαν το 2022, έγιναν συστάσεις για κατάθεση συμπληρωματικών ή/και διευκρινιστικών στοιχείων αναφορικά με τις εγκρίσεις τους. Οι οργανισμοί αυτοί ανταποκρίθηκαν άμεσα στις συστάσεις αυτές.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι οργανισμοί διασφαλίζουν ικανοποιητικά την ακτινοπροστασία και ασφάλεια των εργαζομένων, του πληθυσμού, των ασθενών και του περιβάλλοντος. Ωστόσο, σε δύο οργανισμούς κινήθηκαν οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4310/2014 (Α' 258), καθώς λειτουργούσαν χωρίς άδεια σε ισχύ.