Το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας πληροφορήθηκαν με βαθιά λύπη τον θάνατο του Ομότιμου Διευθυντή Ερευνών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" Δρ. Ιωάννη Παπάζογλου. 

Η ΕΕΑΕ ενεργοποίησε μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής δικαιολογητικών για μια σειρά από διαδικασίες αναγνώρισης ή εξουσιοδότησης.

Αξιολόγηση της διεξαγωγής της εκπαίδευσης, πληροφόρησης και κατάρτισης στην ακτινοπροστασία εντός των οργανισμών, υπό τις ειδικές συνθήκες που έχουν επιβληθεί από την πανδημία COVID-19.

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη για την υποστήριξη του προγράμματος με κωδικό 001-08 «Επιστημονικό πρόγραμμα ενίσχυσης διαχείρισης και ανάλυσης οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων και υποστήριξης μοντέλων προβλεπτικής διοίκησης στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)», η ΕΕΑΕ δημοσιεύει το πρακτικό της αξιολόγησηςκαι την απόφαση επικύρωσής του.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΑΕ, μια απολογιστική έκδοση που αποτυπώνει με τρόπο σύντομο και περιεκτικό το σύνολο των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας για το έτος 2020, είναι διαθέσιμη.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και η ΕΕΑΕ συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική».

Με γνώμονα την ενημέρωση των εργαζομένων που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες αλλά και του κοινού, η ΕΕΑΕ δημοσιεύει τα ετήσια στατιστικά στοιχεία για τη δοσιμέτρηση των εκτιθέμενων εργαζομένων.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Προκήρυξη προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.