Ανακοίνωση για εθνικά έργα (National projects) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation - TC) του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).


Στη σελίδα αυτή ανακοινώνονται τα εθνικά έργα (National projects) που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation - TC) του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Tα εθνικά έργα εστιάζουν στην υποστήριξη αναπτυξιακών προτεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο, όπου η χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας είναι ουσιαστικό στοιχείο για την επίτευξη των εθνικών στόχων ή παρέχει λύση σε συγκεκριμένα προβλήματα με οικονομικά αποδοτικό και ασφαλή τρόπο.

Οι προτάσεις για την πραγματοποίηση εθνικών έργων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας PCMF εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και αφού προηγουμένως έχουν λάβει την έγκριση της ΕΕΑΕ.

Το Country Profile Framework (CPF) καθορίζει το πλαίσιο μέσω του οποίου υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων εθνικών έργων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας (Technical Cooperation - TC) του IAEA.

Το CPF προσδιορίζει συγκεκριμένους θεματικούς τομείς και προτεραιότητες όπου η υποστήριξη του IAEA έχει προστιθέμενη αξία. Αποτελεί κείμενο αναφοράς για το πού η πυρηνική επιστήμη και τεχνολογία μπορούν να συμβάλουν άμεσα και με οικονομικά ανταποδοτικά τρόπο στις εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες.

Το τρέχον CPF είναι για την περίοδο 2024-2027. Καλύπτει τους θεματικούς τομείς α) Πυρηνική ασφάλεια και ακτινοπροστασία, β) Υγεία και Διατροφή και γ) Νερό και Περιβάλλον. Οι θεματικές περιοχές προτεραιότητας προτάθηκαν με βάση αφενός τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που λάβαμε από φορείς στη σχετική πρόσκληση (1-3-2022) και αφετέρου λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της διεθνούς αξιολόγησης ομοτίμων ARTEMIS που διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο 2023.

Η δυνατότητα υποβολής εθνικών προγραμμάτων υπήρχε στο παρελθόν αλλά ανεστάλη το 2004. Με την υπογραφή CPF ενεργοποιήθηκε εκ νέου για το διάστημα 2024-2027. Η τρέχουσα συμφωνία CPF υπογράφτηκε στη Βιέννη από τον πρόεδρο της ΕΕΑΕ Χρήστο Χουσιάδα και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του IAEA Hua Liu, κατά τη διάρκεια της 67ης Γενικής Συνέλευσης του ΙΑΕΑ στις 27 Σεπτεμβρίου 2023.

Δείτε:

Το Country Profile Framework.

Το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ΙΑΕΑ.

Σημειώνεται ότι το πρώτο εθνικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε αφορά στην «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Ραδιο-νουκλεϊδιων και Ιχνοστοιχείων στον Αέρα και το Νερό» και θα υλοποιηθεί τη διετία 2024-25 από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με χρηματοδότηση του ΙΑΕΑ ύψους περίπου 500.000€.

Δείτε εδώ την πρόσκληση υποβολής προτάσεων εθνικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Συνεργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) για την περίοδο 2026-2027.