Ερευνητικές δράσεις

Έρευνα και ανάπτυξη
Η έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί υπαρκτή συνιστώσα των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΕ. Οι δράσεις έρευνας και ανάπτυξης υποστηρίζουν το λειτουργικό έργο της και ενισχύουν το επιστημονικό κίνητρο των στελεχών και την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της. Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε περιοδικά και ανακοινώσεων σε συνέδρια απεικονίζουν την ερευνητική δράση της ΕΕΑΕ.
 

Συμμετοχή σε προγράμματα

Η ΕΕΑΕ συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, αξιοποιώντας Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης (π.χ. 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο) και ευκαιρίες συνεργασίας εντός Ευρωπαϊκών επιστημονικών δικτύων.

Περισσότερα:

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά αφορούν κυρίως σε αξιόλογες επιστημονικές δράσεις που υλοποιούνται είτε από την ΕΕΑΕ είτε από την συνεργασία με επιστημονικά δίκτυα και ερευνητικές ομάδες.

Περισσότερα:

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Το προσωπικό της ΕΕΑΕ συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια με σκοπό την ενημέρωσή του για τις τρέχουσες εξελίξεις σε επιστημονικό και ρυθμιστικό επίπεδο, αλλά και με σκοπό να παρουσιάσει διαφορετικές παραμέτρους του αξιόλογου έργου του.

Περισσότερα: