Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Το προσωπικό της ΕΕΑΕ συμμετέχει σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια με σκοπό την ενημέρωσή του για τις τρέχουσες εξελίξεις σε επιστημονικό και ρυθμιστικό επίπεδο, αλλά και με σκοπό να παρουσιάσει διαφορετικές παραμέτρους του αξιόλογου έργου του. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά σε χρονολογική σειρά οι παρουσιάσεις (προφορικές ή σε μορφή poster) που έχουν γίνει από το έτος 2010 και έπειτα.

 • H.Bsat, G.Nikolova, R.Laknar, G.Lourtie, Z.Petrovič, J.Cremona, S.Vogiatzi “Necessity of Joint Inspection in Transport of Radioactive Materials” full paper with oral presentation, 12th International Conference on the Transport, Storage and Disposal of Radioactive Materials, RAMTrans 2024, 15 - 17 May 2024, London, UK

 • S.Vogiatzi, D.Duhamel, S.Mui, K.Kaldenbach, M.Fialkoff, H.Bsat, J.Cremona, Z.Petrovic "Engaging a Regional Transport Safety Group to Enhance the Security of Class 7 Materials During Transport" full paper with oral presentation, 20th International Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials (PATRAM 22), 11-15 June 2023, Juan-les-Pins, France

 • S. Wang, W. Ben Chikha, Y. Zhang, J. Liu, M. Christopoulou, E. Karabetsos, A. Manassas, S. Iakovidis, C. Apostolidis, D. Babas, T. Samaras, J. Wiart, "Comparison of Measurement Systems on Conducting RF-EMF Drive Test Campaign in Greek Urban and Suburban environments", BioEM 2023, 18-23 June 2023, Oxford, United Kingdom
 • Α. Petri. "Mapping the European and international regulatory framework of lasers exposure safety". Invited lecture on the meeting "Medical Lasers: Advanced Clinical Applications and Safety", Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, 22/04/2023, Athens
 • A. Almen, M. Amor Duch, M. Zankl, E. Carinou, U. O'Connor, R. Tanner, F. Vanhavere, Personal on line dosimetry using computational methods: the PODIUM Project and the future of active dosimetry, International Conference on Occupational Radiation Protection: Strengthening Radiation Protection of Workers - Twenty Years of Progress and the Way Forward, 5-9 Sep 2022, Geneva, Switzerland
 • E. Papadomarkaki, - Eye lens dose, seven-year period monitoring results: the Greek experience, International Conference on Occupational Radiation Protection: Strengthening Radiation Protection of Workers - Twenty Years of Progress and the Way Forward 5 - 9 September 2022, International Conference Centre Geneva, Geneva, Switzerland
 • P. Askounis, Individual monitoring of exposed workers - Performance indicators, International Conference on Occupational Radiation Protection: Strengthening Radiation Protection of Workers - Twenty Years of Progress and the Way Forward 5 - 9 September 2022, International Conference Centre Geneva, Geneva, Switzerland
 • Α. Boziari, H. Stadtmann, P. Askounis, T. Grmbergen, A Romero, A. Mcwhan, M. Figel, I. EURADOS intercomparison IC2020ph on whole body dosemeters for photons, International Conference on Individual Monitoring of Ionising Radiation (IM2022) and Neutron and Ion Dosimetry Symposium (NEUDOS-14), 25th to 29th April 2022, Krak?w, Poland
 • B. Petrovic, P. Askounis, F. Vanhavere (poster), II. Uncertainty Estimation for the Dosimetry Service of Public Health Institute of Republic of Srpska using rados RE-2000 Semiautomatic TLD Reader, International Conference on Individual Monitoring of Ionising Radiation (IM2022) and Neutron and Ion Dosimetry Symposium (NEUDOS-14), 25th to 29th April 2022, Krak?w, Poland
 • B. Petrovic, H. Roed, R. Martin, A. M. Romero, P. Askounis, l. Buchanan, F. Rossi, R. Bernat, J.G. Alves (poster), EURADOS ISO/IEC 17025 guidance for IMS: suggestions on how to interpret and implement the requirements including example from accredited laboratories, International Conference on Individual Monitoring of Ionising Radiation (IM2022) and Neutron and Ion Dosimetry Symposium (NEUDOS-14), 25th to 29th April 2022, Krak?w, Poland
 • Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος, Θέματα ασφάλειας συστημάτων απολύμανσης με  UV-C ακτινοβολία, 8ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας, Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1 & 2 Ιουλίου 2022.
 • Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος, Μετρήσεις ακτινοβολίας laser pointers και δράσεις περιορισμού της διακινδύνευσης των χρηστών, 8ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας, Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1 & 2 Ιουλίου 2022.
 • Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος, Νέα μετρολογικά ζητήματα και αλλαγές στην τυποποίηση των μετρήσεων οπτικής ακτινοβολίας, 8ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας, Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1 & 2 Ιουλίου 2022.
 • Γ. Γουρζουλίδης, Κ. Μπουρούσης, Φ. Τοπαλής, Ε. Καραμπέτσος, Επαγγελματική έκθεση σε μη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Ποια είναι τα επόμενα βήματα; 8ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας, Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1 & 2 Ιουλίου 2022.
 • Μ. Χριστοπούλου, Π. Τσαπρούνη, Α. Γιαλόφας, Δ. Κουτουνίδης, Ν. Σκαμνάκης, Χ. Τζουμανίκα, Ε. Καραμπέτσος, Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Έκθεση σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, 8ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας, Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1 & 2 Ιουλίου 2022.
 • S.Vogiatzi, I.E.Stamatelatos, G.Nounesis "Shipments of Nuclear Fuel from a Research Reactor" full paper with oral presentation, IAEA, International Conference on the Safe and Secure Transport of Nuclear and Radioactive Materials, 13-17 December 2021, Vienna (virtual event)
 • S.Vogiatzi "Revised National Regulations and Guidance for the Transport of Radioactive Material", full paper with oral presentation, IAEA, International Conference on the Safe and Secure Transport of Nuclear and Radioactive Materials, 13-17 December 2021, Vienna (virtual event)
 • H. Bsat, S. Basic, J. Cremona, V. Cukovic, S. T. Ecevit, A. Hamdan, H. Mazrou, G. Nikolova, Z. Petrovic, M. B. Rhouma, Z. Te?i?, S. Vogiatzi "Transport of radioactive material in the pandemia era - Mediterranean Network (MedNet)" full paper with oral presentation, IAEA, International Conference on the Safe and Secure Transport of Nuclear and Radioactive Materials, 13-17 December 2021, Vienna (virtual event)
 • K. Karfopoulos, "Future Activities - Intercomparison exercise,  Virtual Regional Workshop on Occupational Radiation Protection in Industrial Processes Involving Naturally Occurring Radioactive Material (NORM), 1-5 November 2021, Vienna, Austria (virtual event)
 • I. Kaissas, D. Mitrakos, C. J. Hourdakis, "Classifying the radiological hazard due to fire on disused sealed radioactive sources and stored radioactive materials in Greece", Radioactive Waste Management, Solutions for a Sustainable Future, 1-5 November 2021, Vienna (virtual event)
 • I. Kaissas, "Discussion on Supporting Recycling of Disused Radioactive Sources in a Globalized World", Radioactive Waste Management, Solutions for a Sustainable Future, 1-5 November 2021, Vienna (virtual event)
 • Β. Λιότσου, «Διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς DAP» και «Δοσιμετρία προσωπικού. Αποτελέσματα της χρήσης των μέσων προστασίας», 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 21-24 Οκτωβρίου 2021, Αθήνα
 • K. Karfopoulos, D. Mitrakos, P. Founta, C. Potiriadis, E. Carinou, Ch. Housiadas, Poster: "Arrangements for the update of the national preparedness and response system for a nuclear or radiological emergency in Greece", International Conference on the Development of Preparedness for National and International Emergency Response, Vienna, Austria, 11-15 October 2021
 • I. Kaissas, D. Mitrakos, C. J. Hourdakis, "Practical Guidance for Radiological Risk Assessment in Educational and Research Laboratories", Symposium of Hellenic Nuclear Physics Society 2021, 25 September 2021, Athens
 • A. Petri, E. Karabetsos "Safety and Legislation for the use of UV", invited lecture at the online workshop "The role of non ionizing and ionizing radiation against COVID-19 ", Hellenic Association of Medical Physics (HAMP) & Medical Physics Unit of the 2nd Dept. of Radiology, Medical School, National and Kapodistrian, University of Athens, 9/7/2021, Athens
 • Β. Λιότσου, «Όρια δόσης - Περιοριστικά Επίπεδα Δόσης (ΠΕΔ)», Διαδικτυακό Σεμινάριο Κατάρτισης σε θέματα Ιατρικής Παρακολούθησης Εκτιθέμενων Εργαζομένων για Ιατρούς με ειδικότητα στην Ιατρική Εργασίας, 2-3, 9-10 και 16-17 Απριλίου 2021, Αθήνα
 • S. Economides, K. Karfopoulos, A. Dalles, E. Carinou, Poster: "Challenges due to COVID-19 restrictions in implementing the national legislative framework for the recognition of Radiation Protection Experts (RPEs) and Medical Physics Experts (MPEs)", 7th International Conference on Education and Training in Radiation Protection, 23-26 March 2021, Online Conference
 • S. Vogiatzi, I.E. Stamatelatos, G. Nounesis, "Safety and Security in Shipment of Spent Nuclear Fuel from a Research Reactor", International Conference on Nuclear Security: Sustaining and Strengthening Efforts, ICONS 2020, 10-14 February 2020, Vienna
 • K. L. Karfopoulos, D. Mitrakos, K. Kehagia, C. Potiriadis, E. Carinou, C. Housiadas, "Challenges and arrangements for the regulatory control of the activities involving NORM within the framework of the transposition of the 2013/59/EURATOM Directive in Greek legislation", 9th International Symposium on Naturally Occurring Radioactive Material, 23-27 September 2019, Denver, Colorado, USA
 • K.L. Karfopoulos, D. Mitrakos, K. Kehagiα, C. Potiriadis, "Initiatives for the enhancement of the regulatory and metrological infrastructures needed to ensure radiation safety in industrial activities involving NORM in TC Europe", 9th International Symposium on Naturally Occurring Radioactive Material, 23-27 September 2019, Denver, Colorado, USA
 • K. Kehagia, D. Xarchoulakos, M. Kolovou, K.L. Karfopoulos, C. Potiriadis, "Environmental monitoring programme around a phosphogypsum disposal area", 9th International Symposium on Naturally Occurring Radioactive Material, 23-27 September 2019, Denver, Colorado, USA
 • V. Tafili, E. Carinou, E. Karabetsos, C. Housiadas, "Exploring societal perception and safety culture of radiation in Greece", RICOMET 2019 - Social Science and Humanities in Ionising Radiation Research, 1-3 July 2019, Barcelona 
 • E. Carinou, S. Economides, C. Hourdakis, C. Housiadas, C. Potiriadis, V. Tafili, "Interested parties' involvement in the transposition of the BSS directive: the national experience", RICOMET 2019 - Social Science and Humanities in Ionising Radiation Research, 1-3 July 2019, Barcelona 
 • D.C. Xarchoulakos, N. Kallithrakas-Kontos, K. Kehagia. "Preconcentration of uranium from urine on a complexing membrane", 2nd International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 6-10 May 2019, Budapest
 • V. Tafili, C. Potiriadis, C. Housiadas. "The Management of Uncertainty in Public Communication of the Ru-106 Case", International Symposium on Communicating Nuclear and Radiological Emergencies to the Public, 1-5 October 2018, Vienna
 • V. Tafili, C. Potiriadis, A. Maltezos, D. Mitrakos, C. Housiadas "How effective is the simulation of public communication in emergency exercises? The national experience in the case of the ConvEx-3 exercise", International Symposium on Communicating Nuclear and Radiological Emergencies to the Public, 1-5 October 2018, Vienna 
 • I. Clairand, R. Behrens, M. Brodecki, E. Carinou, J. Domienik-Andrzejewska, M. Ginjaume, O. Hupe, M. Roig "Eye lens dosemeter intercomparison exercise" organized by Eurados, 5th European IRPA Congress, June 2018, The Hague
 • Ε. Καραμπέτσος, Χ. Παρπούλα, "Ανασκόπηση Προτύπου ISO/IEC 17025:2017 - Ανάλυση Παραγόντων Κινδύνου Βάσει Διεθνών προτύπων και Τεχνικών Ελέγχου Ποιότητας",  7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας, 11-12 Μαΐου 2018, Αθήνα
 • Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος, "Πηγές οπτικής ακτινοβολίας σε αισθητικές και ψυχαγωγικές εφαρμογές: Μετρολογικά ζητήματα", 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας, 11-12 Μαΐου 2018, Αθήνα
 • Μ. Χριστοπούλου, Χ. Γκόβαρη, Α. Γιαλόφας, Ε. Καλαμπαλίκη, Η. Καραστέργιος, Δ. Κουτουνίδης, Θ. Κυρίτση, Α. Σκαμνάκης, Χ. Τζουμανίκα, Π. Τσαπρούνη, Δ. Τσαρούχας, Ε. Καραμπέτσος, "Αξιολόγηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε πάρκα κεραιών στην Ελλάδα για τα έτη 2010-2016", 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας, 11-12 Μαΐου 2018, Αθήνα
 • Μ. Χριστοπούλου, Χ. Γκόβαρη, Α. Γιαλόφας, Ε. Καλαμπαλίκη, Η. Καραστέργιος, Δ. Κουτουνίδης, Θ. Κυρίτση, Α. Σκαμνάκης, Χ. Τζουμανίκα, Π. Τσαπρούνη, Δ. Τσαρούχας, Ε. Καραμπέτσος, "Αξιολόγηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε χώρους παιδικών χαρών στην Ελλάδα για τα έτη 2013-2017", 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας, 11-12 Μαΐου 2018, Αθήνα
 • Α. Γιαλόφας, Η. Καραστέργιος, Ε. Καραμπέτσος, "Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας", 11-12 Μαΐου 2018, Αθήνα
 • Γ. Α. Γουρζουλίδης, Κ. Κάππας και Ε. Καραμπέτσος, "Ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής για την διαχείριση της ηλεκτρομαγνητικής επαγγελματικής έκθεσης χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων", 7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Mετρολογίας, 11-12 Μαΐου 2018, Αθήνα
 • J.Cremona, C.Bajwa, H.Bsat, H.Kamoun, A.Lagumdzija, I.Paiva, J.H.Garcia Alves, S.Radonjic, L.Rossi, S.Zeroual, S.Vogiatzi "Progress in the regional network MedNet" poster presentation, 11th International Conference on the Transport, Storage and Disposal of Radioactive Materials (RAMTRANS 2018), 15-17 May 2018, London
 • D.C. Xarchoulakos, K. Kehagia, "The use of various inorganic acids as shelf deposition solutions and their effect on nickel plates", 18th Radiochemical conference, 13-18 May 2018, Mari?nsk? L?zn?
 • E. Papadomarkaki, P. Askounis, Ch. Kirgiakou, G. Kiranos, M. Roussou, E. Carinou "Challenges In The Radiation Dose Management Of The Medical Staff: 5 years (2012-2016) using a new software tool for the control of doses above the investigation level", International Conference on Radiation Protection in Medicine. Achieving Change in Practice, 11-15 December 2017, Vienna
 • P. Askounis, G. Kyranos, C. Kyrgiakou, E. Papadomarkaki, M. Roussou, Z. Thrapsanioti, E. Carinou, "Retrospective estimation of the eye lens doses for Greek interventional cardiologists", 4th International Symposium on the System of radiological Protection of ICRP - 2nd European Radiation Protection Research Week, 10-12 October 2017, Paris
 • Σ. Οικονομίδης, "Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία Ακτινοπροστασίας", 23ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, 21-23 Σεπτεμβρίου 2017, Αλεξανδρούπολη
 • K. Kehagia, E. Dalaka, K. Eleftheriadis, D. C. Xarchoulakos, "Lead and uranium isotopes in Sahara - Dust aerosol observed in Athens by a-spectrometry", 4th International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity in Berlin, 3-8 September 2017 (oral presentation), Germany
 • K. Karfopoulos, S. Economides, E. Carinou, C. Hourdakis "Arrangements for education and training within the framework of the 2013/59/EURATOM Directive transposition in Greek legislation", 6th International Conference on Education and Training in Radiological Protection - ETRAP2017, 30 May - 2 June 2017, Valencia
 • A.Aucyone, M. Othman, M. H. Zulkifli, K. Karfopoulos, B. Narsi, A. Noureddine, Y. Serfor-Armah, R. Shweikani, Α. Timoshchenko, L. Valentino, A. Margetic "Overview on the evaluation and assessment mechanisms for the postgraduate educational course in radiation protection and the safety of radiation sources (PGEC)", 6th International Conference on Education and Training in Radiological Protection - ETRAP2017, 30 May - 2 June 2017, Valencia
 • K. Karfopoulos, A. Petri, K. Veltsos "The development of a distance learning platform to support the blended learning approach for the training activities of the Greek Atomic Energy Commission", 6th International Conference on Education and Training in Radiological Protection - ETRAP2017, 30 May - 2 June 2017, Valencia
 • V. Tafili, E. Carinou, C. Hourdakis, K. Karfopoulos, C. Housiadas "Stakeholder involvement during the European BSS Directive transposition: a national example", 6th International Conference on Education and Training in Radiological Protection - ETRAP2017, 30 May - 2 June 2017, Valencia
 • V. Tafili, K. Karfopoulos "Knowledge management in the field of radiation safety in Greece: the perspective of the radiation safety regulatory authority", 6th International Conference on Education and Training in Radiological Protection - ETRAP2017, 30 May - 2 June 2017, Valencia
 • Vogiatzi, S., et al. "Mediterranean Network (MedNet) - Overview of the regulatory infrastructure for the safe transport of radioactive material", 18th International Symposium on the Packaging and Transportation of Radioactive Materials, PATRAM 2016, 18-23 September 2016, Kobe, Japan
 • Α. Petri, E. Karabetsos, "Sunbeds' UVR profile & Regulation of the artificial tanning sector in Greece", 7th International Conference on Oxidative Stress in Skin Medicine and Biology, 1- 4 September 2016, Andros
 • G. Gourzoulidis, P. Tsaprouni, N. Skamnakis, C. Tzoumanika, E. Karastergios, A. Gialofas, E. Kalampaliki, A. Achtipis, C. Kappas, T. Maris, E. Karabetsos, "Occupational exposure to electromagnetic fields - The situation in Greece", 1st European Congress of Medical Physics, 1-4 September 2016, Athens
 • S. Tanabasidis, S. Kordolaimi, E. Efstathopoulos, E. Carinou, I. Seimenis, "Determination Of Size Specific Conversion Factors To Effective Dose Using TLD Dosimeters In Anthropomorphic Phantoms", 1st European Congress of Medical Physics, 1-4 September 2016, Athens
 • Α. Petri, E. Karabetsos, "Regulation of the Artificial Tanning Sector in Greece", 1st European Congress of Medical Physics, 1- 4 September 2016, Athens
 • C.J.Hourdakis, S. Vogiatzi, S. Economides, M. Nikolaou, V. Kamenopoulou "Uncertainty estimation of population doses from medical procedures", 1st European Congress of Medical Physics, Athens, Greece, 1-4 September 2016
 • M. Nikolaou , S. Vogiatzi, M. Kalathaki, G. Simantirakis, C. Koukorava, S. Economides, C.J. Hourdakis, V. Kamenopoulou, "Medical Radiation Exposure of the Greek Population", 1st European Congress of Medical Physics, 1-4 September 2016, Athens
 • I. Stathopoulos, A. Ploussi, V. Syrgiamiotis, T. Makri, C. Hatzigiorgi, E. Carinou, G. Sakellaropoulos, G. S. Panayiotakis, E. P. Efstathopoulos, "In Vivo Dosimetry For Head CT Examinations In Paediatric Patients", 1st European Congress of Medical Physics, 1-4 September 2016, Athens
 • E. Carinou, P. Askounis, D. Berus, O.Ciraj-Bjelac, I.Clairand, P. Covens, J.Dabin, J.Domienik, J.Farah, J.Jurewicz, R. Padovani, L. Struelens, "Validation Measurements for the Retrospective Calculation of Eye Lens Doses of Interventional Cardiologists", 1st European Congress of Medical Physics, 1-4 September 2016, Athens
 • S. Vogiatzi, A. Liossis, M. Lamprinakou, C.J.Hourdakis "Estimation of collective effective dose to the population from nuclear medicine procedures", 5th Balkan Congress & 13th National Congress of Nuclear Medicine (BCNM 2016), Thessaloniki, Greece, 17-20 June 2016
 • M. Nikolaou, S. Vogiatzi, M. Kalathaki, G. Simantirakis, C. Koukorava, S. Economides, C.J.Hourdakis, V. Kamenopoulou "Estimation of the collective effective dose to the Greek population from medical exposures", 5th Balkan Congress & 13th National Congress of Nuclear Medicine (BCNM 2016), Thessaloniki, Greece, 17-20 June 2016
 • G. K. Manousaridis, K. Tsiklakis, P. Gritzalis, E. Yakoumakis, C. J. Hourdakis, "Definition of Diagnostic Reference Levels for dental radiographic examinations in Greece through data from quality control audits of medical radiologic facilities", 15th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology (ECDMFR), 15-18 June 2016, Cardiff
 • Πετρή Α. Καραμπέτσος Ε. "Συγκριτικές μετρήσεις ακτινομέτρων & Εκτίμηση της συμμόρφωσης των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος με τα όρια υπεριώδους ακτινοβολίας", 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 13-14 Μαΐου 2016, Αθήνα
 • Α. Μποζιάρη, Κ.Ι. Χουρδάκης, Ε. Κουμπούλη "Απόκριση μετρητών ακτινοβολίας χώρου σε πραγματικό πεδίο ακτινοβολίας: μια πρώτη προσέγγιση", 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 13-14 Μαΐου 2016, Αθήνα
 • Κ.Ι. Χουρδάκης, Α. Μποζιάρη, "Επιτόπου διακριβώσεις δοσιμέτρων στη βραχυθεραπεία", 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 13-14 Μαΐου 2016, Αθήνα
 • Γ. Γουρζουλίδης, Π. Τσαπρούνη, Ν. Σκαμνάκης, Χ. Τζουμανίκα, Ε. Καλαμπαλίκη, Η. Καραστέργιος, Α. Γιαλόφας, Α. Αχτύπης, Ι. Κωνσταντακόπουλος, Κ. Κάππας, Ε. Καραμπέτσος "Αποτύπωση και αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην Ελλάδα", 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 13-14 Μαΐου 2016, Αθήνα
 • Ε. Π. Νικολοπούλου, Ε. Καραμπέτσος, Ι. Φ. Γκόνος, Ι. Α. Σταθόπουλος "Διεργαστηριακές συγκριτικές μετρήσεις χαμηλόσυχνων ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων: ο τρίτος κύκλος του σχήματος", 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, 13-14 Μαΐου 2016, Αθήνα
 • Σ.Βογιατζή, A.Λιώσσης, M.Λαμπρινάκου, Κ.Ι.Χουρδάκης "Ραδιοϊωδιοθεραπεία στην Ελλάδα: Υποδομή, συχνότητα θεραπειών και ακτινοπροστασία", 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, 20-23 Απριλίου 2016, Αθήνα
 • Μ. Νικολάου, "Η επιβάρυνση του ελληνικού πληθυσμού απο τις ιατρικές εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών", Exploring Novel Medical Frontiers (ENMF 2016), 09 - 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη
 • Σ. Οικονομίδης, "Επιδράσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών κατά την εγκυμοσύνη και η αιτιολόγηση των ιατρικών εκθέσεων", Exploring Novel Medical Frontiers (ENMF 2016), 09 - 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη
 • Σ. Οικονομίδης, "Έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία", Exploring Novel Medical Frontiers (ENMF 2016), 09 - 10 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη
 • D. C. Xarchoulakos, K. Kehagia and C. Potiriadis "Uranium isotopes in Greek rivers", 1st International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry (RANC 2016), 10-15 April 2016, Budapest 
 • V. Tafili, V. Kamenopoulou, C. J. Hourdakis, C. Potiriadis, "Stakeholders puzzle:  components, conditions, challenges", Workshop on Management of Contaminated Goods after a nuclear accident, 12-13 November 2015, Paris 
 • V. Tafili, V. Kamenopoulou, C. Hourdakis, C. Potiriadis, "Discussion of national stakeholders on management of contaminated goods", Workshop on Management of Contaminated Goods after a nuclear accident, 12-13 November 2015, Paris  
 • S. Economides, S. Vogiatzi, C.J. Hourdakis, V. Kamenopoulou "Establishment of the national Diagnostic Reference Levels (DRLs) for paediatric patients", European Diagnostic Reference Levels for Paediatric Imaging (PiDRL) Workshop, 15-17 October 2015, Lisbon
 • M. Nikolaki, G. Takoudis and C. Potiriadis, "Natural Radioactivity Determination in Building Materials in Greece", International Conference Environmental Radioactivity, 21-25 September 2015, Thessaloniki
 • K. Kehagia, S. Bratakos, D. Xarchoulakos and C. Potiriadis, "Natural radionuclides in thermal mineral springs in Aidipsos Greece", International Conference Environmental Radioactivity, 21-25 September 2015, Thessaloniki 
 • A. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος, "Αποτελέσματα μετρήσεων και συμπεράσματα από ελέγχους του τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος στην Ελλάδα", 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, 25-28 Ιουνίου 2015, Θεσσαλονίκη
 • V. Tafili, E. Carinou, G. Drikos, C. J. Hourdakis, V. Kamenopoulou, E. Karabetsos, G. Karantzia, K. Karfopoulos, C. Potiriadis, C. Housiadas "Integrated approach of communication by a radiation safety regulatory authority", International Conference on Risk perception, communication and ethics of exposures to ionizing radiation (RICOMET 2015), June 15-17, 2015, Slovenia
 • V. Tafili, E. Carinou, E. Karabetsos, C. Housiadas, "Communicating safety culture within the radiation safety regulatory authority", International Conference on Risk perception, communication and ethics of exposures to ionizing radiation (RICOMET 2015), 15-17 June 2015, Slovenia
 • E.Carinou, P. Askounis, C. Koukorava, G. Kyranos, H. Kyrgiakou, E. Nirgianaki, E. Papadomarkaki, V. Kamenopoulou "First attempt to assess the eye lens doses to interventional cardiologists in Greece", International conference on Individual Monitoring of ionizing radiation 2015, April 20-24, 2015, Bruges
 • C. Potiriadis, K. Kehagia, M. Kolovou, M. Nikolaki, D. Xarchoulakos, D. Mitrakos, H. Dalla "Determination of the internal exposure of Greek citizens
  return from Japan immediately after the Fukushima accident", International conference on Individual Monitoring of ionizing radiation 2015, 20-24 April 2015, Bruges
 • I. Clairand, M. Ginjaume, F. Vanhavere, E. Carinou, J. Daures, M. Denoziere, E. Honorio da Silva, S. Principiand, L. Van Rycheghem "First EURADOS intercomparison exercise of eye lens dosemeters for medical applications", International conference on Individual Monitoring of ionizing radiation 2015, 20-24 April 2015, Bruges
 • P. Askounis, E. Carinou, G. Kyranos, C. Kyrgiakou, E. Nirgianaki, E. Papadomarkaki and V. Kamenopoulou "The relationship between the years of experience and the mean annual doses of occupationally exposed workers in the medical field", International conference on Individual Monitoring of ionizing radiation 2015, 20-24 April 2015, Bruges
 • S. Vogiatzi, G. Drikos, A. Liossis, M. Lamprinakou, C. J. Hourdakis, V. Kamenopoulou, "Monitoring Nuclear Medicine operation at national level", 8th European Conference on Medical Physics, 11-13 September 2014, Athens
 • G. Gourzoulidis, E. Karabetsos, Ν. Skamnakis, A. Xristodoulou, C. Kappas, K. Theodorou, T.G. Maris, "The electromagnetic environment of magnetic resonance imaging systems. Occupational exposure reveals RF harmonics", International Conference on BioMedical Instrumentation and related Engineering and Physical Sciences (BIOMEP 2015), 18-20 June 2015, Athens