Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά αφορούν κυρίως σε αξιόλογες επιστημονικές δράσεις που υλοποιούνται είτε από την ΕΕΑΕ είτε από την συνεργασία με επιστημονικά δίκτυα και ερευνητικές ομάδες. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά σε χρονολογική σειρά οι δημοσιεύσεις προσωπικού της ΕΕΑΕ από το έτος 2010 και έπειτα:

2024

 • George Simantirakis, Costas J. Hourdakis, Maria Kalathaki, Vasiliki Liotsou, Magda Nikolaou, Christos Pafilis, Zoi Thrapsanioti, Panagiotis Tritakis, Eleftheria Carinou, "Updating national diagnostic reference levels for computed tomography in Greece: Challenges on patient protection optimisation", European Journal of Radiology, 175 (2024), 111429, https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2024.111429 
 • Christopoulou MI, Kyritsi T, Yalofas A, Koutounidis D, Karabetsos E, "5G NR launching in Greece: preliminary in situ and monitoring network measurements of electromagnetic fields exposure levels at rooftops". Bioelectromagnetics, 1–7 (2024), https://doi.org/10.1002/bem.22502

       2023

 • Konstantina Kehagia, Dimitrios C. Xarchoulakos, Sotirios M. Bratakos and Constantinos Potiriadis, Natural radionuclides in thermal mineral springs in Edipsos Greece, Radiation Protection Dosimetry, 2023, 1-6, https://doi.org/10.1093/rpd/ncad228
 • D. Faj, C. Bassinet, H. Brkić, F. De Monte, S. Dreuil, L. Dupont, P. Ferrari, A. Gallagher, L. Gallo, C. Huet, Ž. Knežević, I. Kralik, D. Krstić, C. Maccia, M. Majer, F. Malchair, U. O'Connor, P. Pankowski, M. Sans Merce, J. Sage and G. Simantirakis, Management of pregnant or potentially pregnant patients undergoing diagnostic and interventional radiology procedures: Investigation of clinical routine practice, Physica Medica 115 (2023), 103159, ISSN 1120-1797, https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2023.103159.
 • Μ.Christopoulou, D. Koutounidis, T. Kyritsi and E. Karabetsos, "Long term evaluation (2010-2018) of general public and occupational electromagnetic fields exposure in radiocommunication antenna parks across Greece", Electromagnetic Ergonomics - From Electrification to a Wireless Society, CRC Press - Taylor & Francis Group, LLC, eBook published 7 September 2023 (https://doi.org/10.1201/9781003020486).
 • N. Salpadimos, K. Karfopoulos, I. Seimenis, C. Potiriadis, E. Carinou, C. Housiadas, "Risk assessment for the optimization of the grid of a telemetric network monitoring system", Journal of Environmental Radioactivity, Volumes 268-269, November 2023, 107249, https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2023.107249
 • C. Granata, E. Briers, C. Candela-Juan, J. Damilakis, T. De Bondt, D. Faj, S. Foley, G. Frija, H. de las Heras Gala, P. Hiles, R. Pauwels, M. Sans Merce, G. Simantirakis, E. Vano and P. Gilligan, "European survey on the use of patient contact shielding during radiological examinations". Insights Imaging 14, 108 (2023). https://doi.org/10.1186/s13244-023-01452-3
 • A.Petri, E. Karabetsos, "Public exposure to artificial optical radiation in the aesthetics and the entertainment sector in Greece. Risk management actions", Radiation Protection Dosimetry, Volume 199, Issue 8-9, June 2023, pages 806-817, https://doi.org/10.1093/rpd/ncad083
 • D. C. Xarchoulakos, "Natural radionuclides in Greek raisins", Journal of Food Composition and Analysis, Volume 117, April 2023, https://doi.org/10.1016/j.jfca.2023.105142
 • N. Salpadimos, K. Karfopoulos, I. Seimenis, C. Potiriadis, "Coincidence summing corrections using PENELOPE/PENNUC Monte Carlo code for volume sources of different densities", Applied Radiation and Isotopes, Volume 192, February 2023, https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2022.110589
 • K. Karafasoulis, I. Kaissas, C. Papadimitropoulos, K. Potiriadis and C.P. Lambropoulos, "A machine learning approach in the estimation of a radioactive source position using a coded aperture device", Journal of Instrumentation, Volume 18, January 2023, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/18/01/C01062/pdf
 • D. Mitrakos, V. Kontogianni, K. Kavoura, E. Carinou, N. Kallithrakas-Kontos, C. Housiadas, "Preliminary safety assessment for planning near surface disposal of low-level radioactive waste in Greece", Journal of Environmental Radioactivity, 107163, 263, 2023, https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2023.107163

  2022

 • M. Omirou, F. Leontaris, D. C. Xarchoulakos, K. Kehagia, A. Clouvas, C. Potiriadis, "Time variation of radon in tap water in locations of a Greek area with geological background for elevated radon-in-water concentrations and correlation study between radon, gross alpha, uranium, and radium concentrations", Journal of the European Radon Association, Volume 3, 2022, https://doi.org/10.35815/radon.v3.8865
 • D. C. Xarchoulakos, E. Manoutsoglou, N. G. Kallithrakas-Kontos, "Distribution of uranium isotopes, 210Pb and 210Po in groundwaters of Crete- Greece", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Volume 331, pp 4685-4694, 2022, https://doi.org/10.1007/s10967-022-08578-6
 • P. Askounis, A. Torras Gonzalez, M. Ginjaume, E. Carinou, "Practical guidelines for personal monitoring and estimation of effective dose and dose to the lens of the eye in interventional procedures", Journal of Radiological Protection, Volume 42, Number 3, 2022, https://doi.org/10.1088/1361-6498/ac87b8
 • D. C. Xarchoulakos, M. Lasithiotakis, "Radioactivity evaluation and radiation dosimetry assessment in Greek honey", Food Chemistry, Volume 394, 133556, 2022, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2022.133556
 • A. Petri, E. Karabetsos, "Extreme output power emitted by commercial laser pointers in Greece. A solely local or a global issue?", Journal of Laser Applications 34, 022025, 2022, https://doi.org/10.2351/7.0000664
 • D. Xarchoulakos, N. Kallihtrakas-Kontos, "Uranium analysis in urine after membrane complexation and alpha spectrometry counting", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 331, 283 - 288, 2022, https://doi.org/10.1007/s10967-021-08059-2
 • Gourzoulidis G.A., Karabetsos E., Bouroussis C.A., Tyrakis C., Flouris A.D., Vourgidis N., Maris T.G.,Topalis F.V., "Occupational electromagnetic spectrum hazards and the significance of artificial optical radiation: country report for Greece", La Medicina del Lavoro | Work, Environment and Health, 2022; 113 (2): e2022016, https://doi.org/10.23749/mdl.v113i2.12636
 • P. Ferrari, M. Ginjaume, O. Hupe, U. O'Connor, F. Vanhavere, E. Bakhanova, F. Becker, L. Campani, E. Carinou, I. Clairand, D. Faj, J. Jansen, Z. Jovanovic, Ž. Knežević, D. Krstic, F. Mariotti, M. Sans-Merce, P. Teles and M. Živkovic, "What Is Worth Knowing in Interventional Practices about Medical Staff Radiation Exposure Monitoring: A Review of Recent Outcomes of EURADOS Working Group 12", Environments, 2022, 9, 53. https://doi.org/10.3390/environments9040053


        2021

 • P. Asenov, P. Assiouras, A. Boziari, K. Filippou, I. Kazas, A. Kyriakis, D. Loukas, A. Morozzi, F. Moscatelli and D. Passeri, "Study of p-type silicon MOS capacitors at HL-LHC radiation levels through irradiation with a cobalt-60 gamma source and a TCAD simulation", Journal of Instrumentation, Volume 16, 2021, https://doi.org/10.1088/1748-0221/16/06/P06040
 • A. Clouvas, S. Xanthos, A. Boziari, F. Leontaris, I. Kaissas, M. Omirou, "Performance of handheld NaI(Tl) spectrometers as dosimeters by laboratory and field dose rate measurements", Radiation Protection Dosimetry, 194 (4), 233-248, 2021, https://doi.org/10.1093/rpd/ncab098
 • J.A. Feghali, J. Delpierre, O. Ciraj Belac, J. Dabin, M. Deleu, F. De Monte, M. Dobric, A. Gallagher, L. Hadid-Beurrier, P. Henry, H. Hršak, T. Kiernan, R. Kumar, Ž. Knežević, C. Maccia, M. Majer, F. Malchair, S. Noble, D. Obrad, M. Sans Merce, G. Sideris, G. Simantirakis, C. Spaulding, G. Tarantini, C. Van Ngoc Ty, "Patient exposure dose in interventional cardiology per clinical and technical complexity levels. Part 1: results of the VERIDIC project", Acta Radiologica, 2021, doi: https://doi.org/10.1177/02841851211061438
 • J.A. Feghali, J. Del?pierre, O. Ciraj Belac, J. Dabin, M. Deleu, F. De Monte, M. Dobric, A. Gallagher, L. Hadid-Beurrier, P. Henry, H. Hr?ak, T. Kiernan, R. Kumar, Ž. Knežević, C. Maccia, M. Majer, F. Malchair, S. Noble, D. Obrad, M. Sans Merce, G. Sideris, G. Simantirakis, C. Spaulding, G. Tarantini, C. Van Ngoc Ty, "Establishing a priori and a posteriori predictive models to assess patients- peak skin dose in interventional cardiology. Part 2: results of the VERIDIC project", Acta Radiologica, 2021, doi: https://doi.org/10.1177/02841851211062089
 • C. Candela-Juan, O. Ciraj-Bjelac, M. Sans Merce, J. Dabin, D. Faj, A. Gallagher, H. de las Heras Gala, Z. Knezevic, F. Malchair, F. De Monte, G. Simantirakis and C. Theodorakou, "Use of out-of-field contact shielding on patients in medical imaging: a review of current guidelines, recommendations and legislative documents", Physica Medica 86, 44-56, 2021, https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2021.05.017
 • S. Economides, K. Karfopoulos, E. Mestousi, P. Founta, E. Carinou and C. Housiadas, "Assessment of high school textbooks addressing radiations", Radioprotection, 56 (3),205-210, 2021, doi: https://doi.org/10.1051/radiopro/2021016
 • E. Georgali, N. Patronis, A. Anastasiadis, M. Axiotis, S. Harissopulos, K. Karfopoulos, M. Kokkoris, A. Lagoyannis, C. Potiriadis, R. Vlastou, "Using GEANT4 Monte Carlo simulations to resolve low energy γ-ray spectra: The study of 164Hog+m decay using a broad energy HPGe detector", Technical Notes Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 985, 2021, 164711
 • Tinker R., Abramowicz J., Karabetsos E., Magnusson S., Matthes R., Moser M., Niu S., O'Hagan J. and van Deventer E., A coherent framework for non-ionising radiation protection, Journal of Radiological Protection, 42 (1), 2022, IOP Science, doi: https://doi.org/10.1088/1361-6498/ac3bc3.
 • P. Hiles, P. Gilligan, J. Damilakis, E. Briers, C. Candela?Juan, D. Faj, Sh. Foley, G. Frija, C. Granata, H. de las Heras Gala, R. Pauwels, M. Sans Merce, G. Simantirakis and E. Vano, "European consensus on patient contact shielding", Insights into Imaging, 12, 194, 2021, https://doi.org/10.1186/s13244-021-01085-4
 • A. Kyriakidou1, J. Schlief, M. Ginjaume, R. Kollaard, "Need for harmonisation of extremity dose monitoring in nuclear medicine: results of a survey amongst national dose registries in Europe", Journal of Radiological Protection, 41, 726-738, 2021, https://doi.org/10.1088/1361-6498/abfff3.
 • C.J Hourdakis, St. Vogiatzi, Ch. Pafilis, M. Kalathaki, P. Tritakis, M. Nikolaou, G. Manios, V. Liotsou, Z. Thrapsanioti, M. Lambrinakou, "Remote virtual regulatory inspections of facilities and practices utilising ionising radiation and MRI installations during the Covid-19 pandemic", Journal of Radiological Protection, 41, 1184-1198, 2021, https://doi.org/10.1088/1361-6498/ac31c2.
 • F. Hoti, T. Perko, V. Tafili, R. Sala, N. Zeleznik, Y. Tomkiv, C. Turcanu, P. Thijssen, O. Renn, "Knowing the unknowns: Uncertainties during radiological emergencies", Int. J. Disaster Risk Reduct., 59 (4), 102240, 2021, https://doi:10.1016/j.ijdrr.2021.102240.
 • E. Carinou, C. Housiadas, "Practical guidance on the regulatory management of radioactive liquid discharges from medical, educational and research laboratories", Radiat. Prot. Dosim., 193(2), 124-132, 2021, https://doi.org/10.1093/rpd/ncab032.
 • U. O'Connor, E. Carinou, I. Clairand, O. Ciraj-Bjelac, F. De Monte, J. Domienik Andrzejewska, P. Ferrari, M. Ginjaume, H. Hršak, O. Hupe, Knezevic, M. Sans Merce, S. Sarmento, T. Siiskonen, F. Vanhavere, "Recommendations for the use of active personal dosemeters (APDs) in interventional workplaces in hospitals", Phys. Med., 87, 131-135, 2021, https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2021.05.015

 • 2020

 • E. Georgali, N. Patronis, A. Anastasiadis, M. Axiotis, S. Harissopulos, K. Karfopoulos, M. Kokkoris, A. Lagoyannis, C. Potiriadis, R. Vlastou, "Using GEANT4 Monte Carlo simulations to resolve low energy γ-ray spectra: The study of 164Hog+m decay using a broad energy HPGe detector", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 985, 2021, 164711, https://doi.org/10.1016/j.nima.2020.164711
 • Ι. Κaissas, C. Papadimotropoulos, A. Clouvas, C. Potiriadis and C.P. Lambropoulos, "Signal to Noise Ratio optimization for extended sources with a new kind of MURA masks", JINST, 15, C01012, 2020, https://doi.org/10.1088/1748-0221/15/01/C01012.
 • Vanhavere, E. Carinou, I. Clairand, O. Ciraj-Bjelac, F. De Monte, J. Domienik-Andrzejew-ska, P. Ferrari, M. Ginjaume, H. Hršak, O. Hupe, Z. Knezevic, U. O'Connor, M. Sans Merce, S. Sarmento, A. Savary, T. Siskoonen, "The use of active personal dosemeters in interventional workplaces in hospitals: comparison between active and passive dosemeters worn simultaneously by medical staff", Radiat. Prot. Dosim., 188(1), 22-29, 2020, https://doi.org/10.1093/rpd/ncz253.
 • Georgali, N. Patronis, A. Anastasiadis, X. Aslanoglou, M. Axiotis, Z. Eleme, S. Harissopu-los, A. Kalamara, K. Karfopoulos, M. Kokkoris, A. Lagoyannis, M. Peoviti, C. Potiriadis, M. I. Savva, I. E. Stamatelatos, M. E. Stamati, A. Stamatopoulos, E. Vagena, T. Vasilopoulou, and R. Vlastou, "Experimental study of the 165Ho(n,2n) reaction: Cross section measurements for the population of the 164Ho ground state and isomeric state from the threshold up to 20 MeV", Phys. Rev. C, 102 (3), 034610, 2020, https://doi.org/10.1103/PhysRevC.102.034610.
 • Sima, A. De Vismes Ott, M.S. Dias, P. Dryak, L. Ferreux, D. Gurau, S. Hurtado, P. Jodlowski, K. Karfopoulos, M. F. Koskinas, M. Laubenstein, Y. K. Lee, M. C. Lepy, A. Luca, M. O. Menezes, D. S. Moreira, J. Nikolic, V. Peyres, P. Saganowski, M. I. Savva, R. Semmler, J. Solc, T. T. Thanh, K. Tyminska, Z. Tyminski, T. Vidmar, I. Vukanac, H. Yucel, "Consistency test of coincidence-summing calculation methods for extended sources", Appl. Radiat. Isot., 155, 108921, 2020, https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2019.108921.
 • C. Ali Santoro, M.J. Anagnostakis, ...K. Karfopoulos, ..., C. Potiriadis et al., "Determining the probability of locating peaks using computerized peak-location methods in gamma-ray spectra as a function of the relative peak-area uncertainty", Appl. Radiat. Isot., 155, 108920, 2020, https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2020.108920.
 • Economides, P. Askounis, K. Karfopoulos, E. Carinou, C. Housiadas, "The impact of radiation protection training on the radiological safety and the related culture of exposed workers in Greece", J. Radiol. Prot., 40(4), 997, 2020, https://doi.org/10.1088/1361-6498/abaf3e.
 • Duranova, C. Turcanu, R. Geysmans, C. Schieber, C. Pölzl-Viol, N. Zeleznik, F. Barazza, S. Economides, C. Fallon, "Knowledge base concept for designing and documenting participation in radiological protection", Radioprotection, 55, S255-S258, 2020 https://doi.org/10.1051/radiopro/2020042.
 • Schieber, C. Pölzl-Viol, M-C Cantone, N. Zeleznik, S. Economides, R. Gschwind, B. Abelshausen, D. Savu, S. Lafage, L. Liutsko, S. Charron, C. Turcanu, R. Geysmans, "Engaging health professionals and patients in the medical field: role of radiological protection culture and informed consent practices", Radioprotection, 55, S235-S242, 2020, https://doi.org/10.1051/radiopro/2020039.
 • Turcanu, C. Schieber, T. Schneider, C. Fallon, R. Geysmans, T. Perko, M-C Cantone, S. Economides, F. Barazza, S. Charron, R. Gschwind, S. Lafage, N. Zeleznik, C. Pölzl-Viol, "Stakeholder engagement in the management of indoor radon exposures", Radioprotection, 55, S227-S233 2020, https://doi.org/10.1051/radiopro/2020038.
 • Rizk, P. Askounis, H. B. Okyar, J. K. Sangau, S. Baradaran, E. A. Fares, B. R. Shah, B. Munkhtsetseg, L. Mitrayon, M.Rathnayake, M. Ali, "Uncertainty evaluation in measurement of the personal dose equivalent at nine individual monitoring services in Asia and the Pacific region", Radiat. Prot. Dosim., 190(2), 217-225, 2020, https://doi.org/10.1093/rpd/ncaa093.
 • Psarras, A. Ploussi, E. Carinou, E. Brountzos, S. C. Spiliopoulos, K. Palialexis, A. Kelekis, D. Filippiadis, I. Seimenis, E. P. Efstathopoulos, "Radiation doses to the eye lens and forehead of interventional radiologists: How high and on what grounds", Radiat. Prot. Dosim., 190(2), 150-157, 2020, https://doi.org/10.1093/rpd/ncaa097.
 • Μ. Basiouka, Ε. Karabetsos, G. Gourzoulidis, T. C. Constantinidis, A. Zissimopoulos, "A personal monitoring study of occupational RF exposure to the medical equipment used in physiotherapy centers: Diathermy is the top emission device", Hell. J Radiol., 5(2), 2-11, 2020, http://dx.doi.org/10.36162/hjr.v5i2.334.
 • C. Turcanu, T. Perko, S. Baudé, G. Hériard-Dubreuil, N. Zeleznik, D. Oughton, Y. Tomkiv, R. Sala, C. Oltra, V. Tafili, L. Benighaus, M. Maitre, T. Schneider, P. Crouail, T. Duranova, I. Paiva, "Social, ethical and communication aspects of uncertainty management", Radioprotection, 55, S145-S149, 2020, https://doi.org/10.1051/radiopro/2020024.
 • Zeleznik, L. Benighaus, D. Mitrakos, V. Tafili, T. Duranova, R. Sala, C. Benighaus, "Mental models in nuclear emergency", Radioprotection, 55, S157-S162, 2020, https://doi.org/10.1051/radio-pro/2020026.
 • Montero, R. Sala, C. Trueba, B. García-Puerta, B. Abelshausen, J. Bohunova, P. Croüail, V. Durand, T. Duranova, C. Hilliard, M. Maitre, D. Mitrakos, O. Gil Monteiro, P. Nunes, I. Paiva, M. Reis, T. Schneider, L. Skuterud, V. Smith, V. Tafili, C. H. Thørring, C. Turcanu, C. Twen-höfel, E. Van Asselt, "Stakeholder involvement through national panels and surveys to address the issues and uncertainties arising in the preparedness and management of the transition phase", Radioprotection, 55, S127-S134, 2020, https://doi.org/10.1051/radiopro/2020022.
 • Ι. Karastergios, Α. Gialofas, Ε. Karabetsos, "National Observatory of electromagnetic fields: National telemetric network for the measurement of high-frequency electromag-netic fields in Greece", Radiat. Prot. Dosim., 188(4), 413-423, 2020, https://doi.org/10.1093/rpd/ncz301.


  2019

 • Μ. Lasithiotakis, D.C. Xarchoulakos, C. Potiriadis, "A radiation dosimetry assessment of workers in Greek style rotisseries that use pellets contaminated by 137Cs and 90Sr", Radiation Protection Dosimetry, December 2019, Vol. 185, Issue 3, pp. 331-342
 • S. Foteinis, N. Kallithrakas-Kontos, M. Kolovou, M. Nikolaki, G. Takoudis, C. Potiriadis, V. Skanavis, N. Kalligeris, C. Housiadas, C.E. Synolakis, "Spatial and Temporal Heterogeneity of 134Cs and 137Cs in Topsoil after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident and the Importance of Tsunami Debris Management", Environmental Processes, 2019, Vol. 6, pp. 561-579
 • M.C. Lépy, C. Thiam, M. Anagnostakis, R. Galea, D. Gurau, S. Hurtado, K. Karfopoulos, J. Liang, H. Liu, A. Luca, I. Mitsios, C. Potiriadis, M.I. Savva, T.T. Thanh, V. Thomas, R.W. Townson, T. Vasilopoulou, M. Zhang, "A benchmark for Monte Carlo simulation in gamma-ray spectrometry", Applied Radiation and Isotopes, December 2019, Vol. 154, Article number 108850
 • C. Potiriadis, I. Kazas, C. Papadimitropoulos and C.P. Lambropoulos, "Miniature neutron spectrometer for space", Journal of Instrumentation, November 2019, Vol. 14
 • M. Christopoulou and Ε. Karabetsos, "Evaluation of RF and ELF Field Levels at Children Playground Sites in Greece from 2013 to 2018", Bioelectromagnetics, vol. 40 (8), 2019, pp. 602-605
 • T. Perko et al. "Towards a strategic research agenda for social sciences and humanities in radiological protection", Journal of Radiological Protection, volume 39, 2019, pp. 766-782  
 • G.A. Gourzoulidis, C. Kappas, E. Karabetsos, "Development of a flowchart system for the risk assessment of occupational exposure to low and high frequency electromagnetic fields", Hellenic Journal of Radiology, 2019, 4(1): 18-25
 • R. P. Kollaard, E. Carinou, M. Ginjaume, L. Struelens, "How to establish an adequαte system for eye lens dose monitoring: A proposal for typical workplaces", Radiation Protection Dosimetry, February 2019, doi: 10.1093/rpd/ncz009 
 • D. C. Xarchoulakos, K.Kehagia "A study of various self deposition solutions for 210Po in tap water", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2019, pp.419-424


  2018

 • L.Struelens, P. Covens, M. Benadjaoud, A. Auvinen, E. Gianicolo, A. Wegener, J. Domienik, E. Carinou, O. Dragusin, P. Teles, A. Widmark, O. Ciraj-Bjelac, M. Grazia Andreassi,R. Padovani, "The European epidemiological study (EURALOC) on radiation-induced lens opacities among interventional cardiologists", Physica Medica, December 2018, 56:106,DOI: 10.1016/j.ejmp.2018.04.079
 • M. Ginjaume, E. Carinou, M. Brodecki, I. Clairand, JK. Domienik-Andrzejewska , L. Exner, P. Ferrari, Z. Jovanovic, DZ Krstic, S. Principi, O. Van Hoey, F. Vanhavere "Effect of the radiation protective apron on the response of active and passive personal dosemeters used in interventional radiology and cardiology", J Radiol Prot., 2018, doi: 10.1088/1361-6498/aaf2c0.
 • Ε. Carinou, R. Kollaard, J. Stankovic Petrovic, M. Ginjaume "A European survey on the regulatory status for the estimation of the effective dose and the equivalent dose to the lens of the eye when radiation garments are used", J Radiol Prot., 2018.  doi: 10.1088/1361-6498/aaf456
 • M. Zivanovic, N. Krzanovic, D. Lazarevic, A. Boziari, P. Konstantinou, "The impact of field size and radiation quality on KAP-meter and CT-chamber response", Nuclear Technology & Radiation Protection (published by Vinca Institute of Nuclear Sciences, Serbia), 2018, Vol. XXXIII (1), March 2018, pp.87-92
 • L. Struelens, J. Dabin, E. Carinou, P. Askounis, O. Ciraj-Bjelac, J. Domienik-Andrzejewska, D. Berus, R. Padovani, J. Farah, P. Covens, "Radiation-induced lens opacities among interventional cardiologists: retrospective assessment of cumulative eye lens doses", Radiation Research, 2018, Vol. 189(4) pp.399-408. DOI: 10.1667/RR14970.1
 • J. Domienik-Andrzejewska, O. Ciraj-Bjelac, P.Askounis, P. Covens, O. Dragusin, S. Jacob, J. Farah, E. Gianicolo, R. Padovani, P. Teles, A. Widmark, L. Struelens "Past and present work practices of European interventional cardiologists in the context of radiation protection of the eye lens - results of the EURALOC study", Journal of Radiological Protection, 2018, vol.38-3, pp.934, DOI: 10.1088/1361-6498/aac64b
 • P. Askounis et al. "A holistic approach to assessment of population exposure to radiation: challenges and initiatives of a regulatory authority", Health Physics, 115(4):474-489, October 2018
 • T. Siiskonen, O. Ciraj-Bjelac, J. Dabin, A. Diklic, J. Domienik-Andrzejewska, J. Farah, J. M. Fernandez, A. Gallagher, C. J. Hourdakis, S. Jurkovic, H. Järvinen, J. Järvinen, Ž. Knežević, C. Koukorava, C. Maccia, M. Majer, F. Malchair, L. Riccardi, C. Rizk, R. Sanchez, M. Sandborg, M. Sans Merce, D. Segota, J. Sierpowska, G. Simantirakis, L. Sukupova, Z. Thrapsanioti, E. Vano, "Establishing the European diagnostic reference levels for interventional cardiology", Physica Medica 54 (2018) pp. 42-48
 • A. Petri and E. Karabetsos, "A strategic framework for the development and enhancement of safety culture in the artificial tanning sector in Greece" J. Radiol. Prot., 2018, doi:10.1088/1361-6498/aacb3f
 • G.A. Gourzoulidis, P. Tsaprouni, Ν. Skamnakis, C. Tzoumanika, E. Kalampaliki, E. Karastergios, A. Gialofas, A. Achtipis, C. Kappas, E. Karabetsos, "Occupational exposure to electromagnetic fields. The situation in Greece", Physica Medica: European Journal of Medical Physics, Εlsevier, Vol. 49, 2018, pp. 83-89, doi: 10.1016/j.ejmp.2018.05.011
 • E. Samei, H. Jarvinen, M. Kortesniemi, G. Simantirakis, C. Goh, A. Wallace, E. Vano, A. Bejan, M. M. Rehani, J. Vassileva, "Medical imaging dose optimization from ground up: expert opinion of an international summit", Journal of Radiological Protection, 2018, doi:10.1088/1361-6498/aac575
 • I. Clairand, R. Behrens, M. Brodecki, E. Carinou, J. Domienik-Andrzejewska, M. Ginjaume, O. Hupe and M. Roig, "EURADOS 2016 Intercomparison exercise of eye lens dosemeters", Radiation Protection Dosimetry, 2018, pp. 1- 6, doi:10.1093/rpd/ncy067
 • Ciraj-Bjelac O., Carinou E., Vanhavere F., "Use of active personal dosimeters in hospitals: EURADOS survey", Journal of Radiological Protection, 2018, doi: 10.1088/1361-6498/aabce1
 • H. Jarvinen, J. Farah, T. Siiskonen, O. Ciraj-Bjelac, J. Dabin, E. Carinou, J. Domienik-Andrzejewska, D. Kluszczynski, Ž. Knežević, R. Kopec, M. Majer, F. Malchair, A. Negri, P. Pankowski, S. Sarmento, A. Trianni, "Feasibility of setting up generic alert levels for maximum skin dose in fluoroscopically guided procedures", Physica Medica, Volume 46, 2018, pp. 67-74


  2017

 • D.C. Xarchoulakos, K. Kehagia, N. Kallithrakas-Kontos and C. Potiriadis, "Disequilibrium of dissolved 234U/238U and 210Po/210Pb in Greek rivers", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Volume 2, 2017, pp. 285-292
 • Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος, "Τεχνητή Οπτική Ακτινοβολία - Ασφάλεια Εργαζομένων - Η Κατάσταση στην Ευρώπη", Ηυgeia@Εrgασία, Τόμος 8, Τεύχος 3, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017, σελ. 17-40
 • C.D. Athanassas, L. García Sanjuán, K. Stamoulis, R. Lineros Romero, E. Carinou, R. Anglada Curado, "Optically stimulated luminescence (OSL) dating of an enigmatic, megalithiclike, subterranean structure in Carmona (Seville, Spain)", Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 16, October 2017, pp. 240-247
 • Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος, Χ. Χουσιάδας, "Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος στην Ελλάδα και δράσεις ρύθμισης αυτού", Eλληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Aφροδισιολογίας, Τομ. 28, Tεύχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2017, σελ. 27-43
 • I. Kaissas, C. Papadimitropoulos, C. Potiriadis, K.Karafasoulis, D. Loukas, C.P. Lambropoulos, "Imaging of spatially extended hot spots with coded apertures for intra-operative nuclear medicine applications", Journal of Instrumentation, Volume 12, January 2017, C01059-C01059 
 • D. Hatzistratis et al., "The P4DI hybrid characterization results and application in the localization of radioactive spots," 2017 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC), Atlanta, GA, 2017, pp. 1-3, doi: 10.1109/NSSMIC.2017.8532903 
 • O. Maslyanchuk, V. Kulchynsky, M. M. Solovan, V. Gnatyuk, C. Potiriadis, I. Kaissas, and V. Brus, "Diodes based on semi-insulating CdTe crystals with Mo/MoOx contacts for X- and γ-ray detectors", Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics, 2017, 14 (3-4): art. no. 1600232


  2016

 • O. L. Maslyanchuk, M. M. Solovan, V. V. Brus, V. V. Kulchynsky, P. D. Maryanchuk, I. M. Fodchuk, V. A. Gnatyuk, T. Aoki, C. Potiriadis, and Y. Kaissas, "Possibilities of CdTe-based X/γ-ray detectors with MoOx contacts", IEEE Nuclear Science Symposium, Medical Imaging Conference and Room-Temperature Semiconductor Detector Workshop (NSS/MIC/RTSD), Strasbourg, 2016, art. no. 8069948
 • E. Soteriades, L. Petrokokkinos, M. Talias, A. Zissimos, M. Kolovou, C. Potiriadis, V. Kamenopoulou, E. Georgiou "Environmental assessment of radon levels in Cyprus", Management of Environmental Quality: An International Journal, Vol 27 (2016), pp. 407-418
 • C. Papadimitropoulos, I. Kaissas, K. Karafasoulis, C. Potiriadis, C. P. Lambropoulos, "A system of gamma ray imaging devices with coded apertures", MATEC Web of Conferences, vol. 41, art. no. 03001, 2016
 • Γ. Γουρζουλίδης, Π. Τσαπρούνη, Ν. Σκαμνάκης, Χ. Τζουμανίκα, Ε. Καλαμπαλίκη, Η. Καραστέργιος, Α. Γιαλόφας, Α. Αχτύπης, Κ. Κάππας και Ε. Καραμπέτσος, "Eπαγγελματικές εκθέσεις σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην Ελλάδα", Ηυgeia@Εrgασία, Τόμος 7, Τεύχος 3 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2016, σελ. 147-208
 • S. Charron, S. Lafage, et al. "Overview of the PREPARE WP3: management of contaminated goods in post-accidental