Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας RER5024, "Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia" διοργανώνει περιφερειακό σεμινάριο με θέμα "In Vitro Techniques for the Application oflnduced Mutations on Vegetatively Propagated Crops" από 12 έως 23 Σεπτεμβρίου 2022 στη Γάνδη του Βελγίου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε τεχνικές in vitro και μικροπολλαπλασιασμού που μπορούν να εφαρμοστούν σε πρόγραμμα αναπαραγωγής μεταλλάξεων, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών περιπτώσεων όπου έχουν εφαρμοστεί τέτοιες μεθοδολογίες στην αναπαραγωγή μεταλλάξεων και βασικές αναλύσεις δεδομένων που σχετίζονται με πειραματική εφαρμογή τεχνικών in vitro.

Η υποβολή προτεινόμενου συμμετέχοντα θα πρέπει να γίνει από την αρμόδια αρχή έως τις 7 Ιουλίου 2022 μέσω της πλατφόρμας του ΔΟΑΕ: https://intouchplus.iaea.org. Στο συνημμένο έντυπο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο.